Wpływ pandemii COVID-19 na sytuację kobiet (infografiki)

Jak pandemia zwiększyła dysproporcje między płciami w UE? Dowiedz się z naszych infografik.

Rok po wybuchu pandemii koronawirusa jej skutki społeczne i gospodarcze mogą mieć długofalowy wpływ na dążenie do równouprawnienia płci, zagrażając poczynionym postępom i potencjalnie spychając dodatkowe 47 milionów kobiet i dziewcząt na całym świecie poniżej progu ubóstwa.

W ubiegłym roku obchodziliśmy 25. rocznicę przyjęcia przez ONZ Deklaracji Pekińskiej mającej na celu wzmocnienie pozycji kobiet na całym świecie, ale do równości płci wciąż długa droga. Według wskaźnika Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) z 2020 r., zawierającego dane z 2018 r., w obecnym tempie, do osiągnięcia całkowitej równości pozostało co najmniej 60 lat.

Przeczytaj, jak Parlament walczy o równość płci w UE oraz o kalendarium kamieni milowych w walce o prawa kobiet.

 

Kobiety przeważają na froncie walki z COVID-19

Kobiety stanowią ok. 76% z 49 milionów pracowników opieki zdrowotnej w UE, którzy są najbardziej narażeni na zarażenie się wirusem.

Największa nierównowaga płci w tym sektorze w UE jest na Łotwie - kobiety stanowią tam 88% siły roboczej w służbie zdrowia, w porównaniu z 53% na Malcie.

Ponadto, kobiety są nadreprezentowane w podstawowych usługach, od sprzedaży po placówki opieki nad dziećmi, które pozostały otwarte podczas pandemii. W UE kobiety stanowią 82% personelu kasowego i 95% pracowników zajmujących się sprzątaniem i pomocą domową.Infografika o pracownikach pierwszej linii: sektor opieki i sektor sprzedaży w UE
Większość pracowników sektora opieki i sprzedaży w UE to kobiety

Mniejsza pewność zatrudnienia

Kobiety dominują również w sektorze usług - zatrudnionych w nim jest 84% procent pracujących kobiet w wieku od 15 do 64 lat - który został szczególnie mocno dotknięty pandemią i gdzie grozi im utrata stanowiska pracy. Kwarantanna wpłynęła również na „sfeminizowane” sektory gospodarki, w tym żłobki, pracę sekretarską i pracę w gospodarstwie domowym .


Ponad 30% kobiet w UE pracuje w niepełnym wymiarze godzin i stanowią one znaczną część pracowników w zawodach zaliczanych do tzw. gospodarki nieformalnej, które zazwyczaj mają mniej praw pracowniczych, a także słabszą ochronę zdrowia i gorsze inne podstawowe świadczenia. Kobiety częściej też biorą wolne, by opiekować się dziećmi i rodziną, a podczas lockdownów często musiały łączyć pracę zdalną i opiekę nad dziećmi.

Infografika o niepewnych miejscach pracy w UE
Niepewne formy zatrudnienia w UE.

Dowiedz się więcej o zróżnicowaniu wynagrodzenia ze względu na płeć w UE i o działaniach UE w kierunku jej zlikwidowania.


Eskalacja przemocy wobec kobiet

Każdego tygodnia w UE w wyniku przemocy domowej utraci życie ok. 50 kobiet, a liczba ta wzrosła w okresie ograniczeń w wyjściu z domu. Przez ograniczenia ofiarom było również trudniej uzyskać pomoc.


Jednocześnie, częstsze korzystanie z internetu w czasie pandemii spowodowało wzrost przemocy uwarunkowanej płcią oraz wykorzystywania seksualnego dzieci, a zwłaszcza dziewcząt, w internecie.


Niektóre kraje UE ustanowiły dodatkowe środki dla przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć podczas pandemii.


Dzień Kobiet w Parlamencie

W tym roku Parlament Europejski będzie obchodził Międzynarodowy Dzień Kobiet podczas sesji plenarnej 8 marca, a Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM) uczci ten dzień wydarzeniem „Jesteśmy silne: wiodąca rola kobiet w walce z koronawirusem” 4 marca.