2022: Europejski Rok Młodzieży

UE postanowiła, że rok 2022 będzie rokiem młodych ludzi. Dowiedz się więcej o Europejskim Roku Młodzieży i programach UE dla młodych ludzi.

2022 jest Europejskim Rokiem Młodzieży. Europa od dawna zdaje sobie sprawę, że inwestowanie w młodych ludzi tp inwestowanie w przyszłość.

UE jest świadoma, jak ważny jest dobrostan młodych ludzi, ich rozwój, zaangażowanie i udział w życiu społecznym. Dlatego też ustanowiła tak wiele programów i inicjatyw na rzecz młodzieży, jak np. Erasmus, znany i popularny program wymiany rozpoczęty w 1987 r., a ostatnio zapewniła zaangażowanie młodych ludzi w Konferencję na temat przyszłości Europy - jedna trzecia uczestników paneli obywatelskich ma mniej niż 25 lat.

Przeczytaj więcej o działaniach UE wspierających młodych ludzi w znalezieniu pracy

Europejski Rok Młodzieży

W tym roku UE zwraca szczególną uwagę na młodzież. Celem jest włączenie młodych ludzi i ich priorytetów w proces kształtowania polityki oraz organizowanie w całej UE działań ukierunkowanych na młodzież.

Młoda dziewczyna z flagą UE
Rok 2022 to Europejski Rok Młodzieży.

Młodzież w Europie

 • Jedna na sześć osób w Europie ma od 15 do 29 lat
 • Jedna trzecia młodych ludzi zgłosiła, że w 2019 r. spędziła dwa lub więcej tygodni za granicą w związku z pracą, szkoleniem lub edukacją
 • Trzy czwarte młodych ludzi ma pozytywną opinię o Unii Europejskiej i demokracji

Na wniosek Parlamentu, szczególna uwaga zostanie poświęcona młodym ludziom o mniejszych szansach lub z problemami psychicznymi. W tym roku zostanie uruchomiony program ALMA, wpiserający mobilność transgraniczną młodych ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji.

Na lutowej sesji plenarnej Parlament potępił bezpłatne staże i wezwał do uwzględnienia wspierania zdrowia psychicznego młodych ludzi w odbudowie społeczno-gospodarczej.

Posłowie wezwali również do lepszej koordynacji istniejących programów dla młodzieży oraz do skuteczniejszej integracji młodych ludzi na rynku pracy.


Wpływ pandemii koronawirusa na młodych ludzi

Kryzys wywołany przez COVID-19 poważnie dotknął młodzież: wiele osób straciło pracę, a ich zdrowie psychiczne i emocjonalne uległo pogorszeniu. Dlatego też UE postanowiła priorytetowo traktować kwestie związane z młodzieżą i podjąć działania dla poprawy perspektyw młodych ludzi.

Młodzież a COVID-19

 • Jedna na trzy osoby zgłosiła trudności w radzeniu sobie ze środkami wprowadzonymi z powodu COVID-19.
 • Bezrobocie wśród młodych ludzi wzrosło z 11,9% w 2019 r. do 13,3% w 2020 roku
 • 40% odczuwa lęk o własne zdrowie, a 66% o zdrowie rodziny i przyjaciół

Dowiedz się więcej o inicjatywach UE na rzecz młodzieży


 • Europejskie Spotkanie Młodzieży to sztandarowe wydarzenie Parlamentu Europejskiego skierowane do młodych ludzi, które daje im możliwość spotkania się z innymi młodymi ludźmi i decydentami oraz przedstawienia i omówienia pomysłów na przyszłość Europy.
 • Odwiedź jeden z budynków Parlamentu Europejskiego i weź udział w zajęciach edukacyjnych na temat UE. Zarezerwuj tutaj
 • Program Parlamentu Europejskiego Szkoła-Ambasador popularyzuje wśród uczniów szkół średnich i zawodowych europejską demokrację i wartości oraz rolę, jaką mogą odegrać w UE.

 • Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego jest co roku przyznawana projektom prowadzonym przez młodych ludzi, które wspierają porozumienie europejskie i międzynarodowe oraz wzmacniają poczucie tożsamości i integracji europejskiej.

 • Europejski portal młodzieżowy przedstawia młodym ludziom informacje i możliwości z Europy i z kraju w zakresie edukacji, wolontariatu, aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym, kultury i kreatywności, integracji społecznej, kwestii globalnych i podróżowania

Więcej informacji