Europejska tożsamość cyfrowa: łatwiejszy dostęp do kluczowych usług online

Udoskonalone przepisy dot. europejskiej tożsamości cyfrowej – osobistego portfela cyfrowego dla obywateli UE – ułatwią im dostęp do usług publicznych i transakcje online.

Coraz więcej usług publicznych i prywatnych jest dostępnych online. Europejska tożsamość cyfrowa ułatwia do nich dostęp.
Aktualizacja przepisów w sprawie europejskiej tożsamości cyfrowej ma ułatwić dostęp do usług online.

Od początku pandemii COVID-19 coraz więcej usług publicznych i prywatnych jest dostępnych w internecie. Wymaga to bezpiecznych i niezawodnych systemów identyfikacji cyfrowej. W lutym 2024 r., Parlament Europejski przyjął aktualizacje ram dotyczących Europejskiej Tożsamości Cyfrowej.

Dowiedz się więcej o transformacji cyfrowej, która jest jednym z priorytetów UE


Europejska tożsamość cyfrowa - co to jest?

Europejska tożsamość cyfrowa (eID) umożliwia wzajemne uznawanie krajowych systemów identyfikacji elektronicznej pomiędzy krajami UE. Pozwala obywatelom UE identyfikować się i uwierzytelniać własną tożsamość online bez konieczności korzystania z komercyjnych dostawców. Umożliwia także dostęp do usług online z innych krajów UE za pomocą krajowego elektronicznego dowodu tożsamości.


Jakie są korzyści z europejskiej tożsamości cyfrowej?

Europejska tożsamość cyfrowa może służyć do:

  • Dostępu do usług publicznych, takich jak skladanie wniosku o akt urodzenia, zaświadczenia lekarskie, zgłaszanie zmiany adresu
  • Otwierania konta w banku
  • Składania deklaracji podatkowych
  • Ubiegania się o przyjęcie na uniwersytet we własnym kraju lub w innym kraju UE
  • Przechowywania recepty lekarskiej, którą można wykorzystać w dowolnym miejscu w Europie
  • Udowodnienia swojego wieku
  • Wynajęcia samochodu za pomocą cyfrowego prawa jazdy
  • Zameldowania się w hotelu

Aktualizacja przepisów

Rozporządzenie z 2014 r. ws. identyfikacji elektronicznej, uwierzytelniania i usług zaufania (eIDAS) zobowiązało kraje UE do ustanowienia krajowych systemów identyfikacji elektronicznej spełniających określone normy techniczne i bezpieczeństwa. Te systemy krajowe mają zostać połączone, umożliwiając obywatelom korzystanie z krajowego elektronicznego dowodu tożsamości aby uzyskać dostęp do usług online w innych krajach UE.

W 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt oparty na rozporządzeniu eIDAS, dzięki któremu do 2030 r. co najmniej 80% osób ma mieć możliwość korzystania z tożsamości cyfrowej do uzyskania dostępu do kluczowych usług publicznych ponad granicami UE.

Stanowisko Parlamentu w sprawie proponowanej aktualizacji przepisów podkreśliło wagę zapewnienia, aby krajowe systemy współpracowały ze sobą, były proste w użyciu i aby ludzie mieli kontrolę nad swoimi danymi osobowymi.

Podczas negocjacji z Radą na temat ostatecznego kształtu przepisów, Parlament nalegał na ochronę praw obywateli i wspieranie sprawiedliwego środowiska online, zapewniające brak dyskryminacji w stosunku do osób, które nie będą chciały uczestniczyć w tym systemie.

Parlament zatwierdził wstępne porozumienie z Radą w tej sprawie w lutym 2024 roku.

Dowiedz się więcej o środkach UE dla pobudzenia gospodarki cyfrowej

Europejska tożsamość cyfrowa