Energia z obnoviteľných zdrojov v EÚ a na Slovensku

S cieľom pomôcť EÚ dosiahnuť ambiciózne ciele v oblasti znižovania emisií v boji proti klimatickým zmenám sa Parlament usiluje o urýchlenie využívania energie z obnoviteľných zdrojov.

Súčasná energetická kríza, ktorú umocnila ruská agresia na Ukrajine, zdôraznila potrebu znížiť závislosť EÚ od ruských fosílnych palív a diverzifikovať a zabezpečiť dodávky energie do EÚ so zameraním na ekologickejšie alternatívy - napríklad obnoviteľné zdroje energie. Zároveň chce EÚ stáť na čele ekologickej transformácie, aby čelila klimatickej kríze.

Zdroje obnoviteľných energií

  • energia z obnoviteľných nefosílnych zdrojov, a to veterná, slnečná (tepelná a fotovoltická) a geotermálna energia, energia z okolia, energia z prílivu, vĺn a iná energia oceánu, vodná energia, biomasa, skládkový plyn, plyn z čističiek vôd a bioplyn;

Rozhodovanie o nových cieľoch EÚ v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov do roku 2030


Ambiciózne úsilie Európy v oblasti klímy je stanovené v legislatívnom balíku "Fit for 55". Cieľom EÚ je do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov (GHG) o 55 % a do roku 2050 sa stať klimaticky neutrálnou. Jednou z právnych noriem v rámci tohto balíka je aktualizácia smernice EÚ o obnoviteľných zdrojoch energie na zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie v energetickom mixe EÚ.

V septembri 2023 Parlament podporil nový cieľ 42,5 % v oblasti obnoviteľných zdrojov energie do roku 2030, hoci krajiny EÚ sú podporované v dosiahnutí cieľa 45 %, čo je cieľ podporovaný aj Komisiou v pláne REPowerEU. Tento bol predložený v máji 2022 a zdôrazňuje potrebu urýchliť prechod na čistú energiu a postupne ukončiť dovoz energie z Ruska zvýšením podielu obnoviteľných zdrojov energie vo výrobe energie, priemysle, budovách a doprave na 45 % do roku 2030.

Nová legislatíva vyzýva na rýchlejšie vydávanie povolení pre nové alebo upravené elektrárne na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov vrátane solárnych panelov a veterných turbín.

23 %

podiel obnoviteľných zdrojov energie na spotrebe energie v EÚ v roku 2021.

Zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov energie v jednotlivých odvetviach v EÚ


Ciele v týchto odvetviach boli tiež aktualizované:

  • budovy - 49 % využívanie obnoviteľných zdrojov energie do roku 2030.
  • priemysel - nová referenčná hodnota 1,6 % ročného zvýšenia využívania obnoviteľných zdrojov energie.

Aktualizácia zohľadňuje požiadavku Parlamentu, aby si členské štáty stanovili indikatívny cieľ pre inovatívnu technológiu obnoviteľnej energie aspoň 5 % novej inštalovanej kapacity obnoviteľnej energie do roku 2030, ako aj vytvorenie rámca pre spoluprácu na cezhraničných energetických projektoch.

Nadväzuje tiež na výzvu Parlamentu na prísnejšie kritériá využívania biomasy s cieľom znížiť riziko financovania neudržateľných postupov a predchádzať negatívnym vplyvom na kvalitu pôdy a biodiverzitu.

Podiel energie z obnostiveľných zdrojov (v % celkovej finálnej spotreby energií)

Podiel obnoviteľných zdrojov na spotrebe energie v EÚ dosiahol 23,0 % v roku 2022, pričom v roku 2021 to bolo 21,8 %.

Mapa EÚ zobrazujúca podiel energie z obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe energie v krajinách EÚ v roku 2022. Čísla sa pohybujú od 13,1 % v Írsku po 66 % vo Švédsku.
Obnoviteľné zdroje energie

Švédsko je krajinou EÚ s najvyšším podielom využívania energie z obnoviteľných zdrojov: V roku 2022 bude 66 % energie pochádzať najmä z vodných, veterných, pevných a kvapalných biopalív, ako aj z tepelných čerpadiel. Nasledujú Fínsko (47,9 %, z vodných, veterných a pevných biopalív) a Lotyšsko (43,3 %, prevažne z vodných zdrojov).

Najnižší podiel obnoviteľných zdrojov energie bol zaznamenaný v Írsku (13,1 %), na Malte (13,4 %), v Belgicku (13,8 %) a v Luxembursku (14,4 %).

Viac o tom, čo robí EÚ na podporu obnoviteľných zdrojov energie:


Tento článok bol prvýkrát uverejnený v novembri 2017 a priebežne bol aktualizovaný, aby odrážal najnovší vývoj v oblasti obnoviteľných zdrojov energie v EÚ.