Trh s biopotravinami v EÚ: Fakty a pravidlá

EÚ zmenila svoje pravidlá ohľadne ekologického poľnohospodárstva a biopotravín, ktoré by mali ešte viac zvýšiť ich kvalitu. Prinášame krátky prehľad faktov a požiadaviek na bio výrobu.

Nové pravidlá v oblasti ekologického poľnohospodárstva zaručia kvalitu potravín, ochranu životného prostredia a lepšie zaobchádzanie so zvieratami.

Stále viac a viac spotrebiteľov kupuje produkty, ktoré sú vyrábané z prírodných látok, alebo ktoré vznikli prírodnými procesmi. Ekologické potraviny už nie sú na trhu v menšinovom zastúpení, hoci stále predstavujú malé percento z celkovej poľnohospodárskej výroby v EÚ. Čo presne ale „ekologický“ alebo „bio“ znamená?
 

Ako definuje EÚ ekologické poľnohospodárstvo

 Ekologická výroba znamená trvalo udržateľný poľnohospodársky systém rešpektujúci životné prostredie a dobré životné podmienky zvierat, ale zahŕňa aj všetky ostatné štádiá potravinového reťazca (dodávka surovín, spracovanie, skladovanie, doprava, distribúcia a maloobchodné služby).
 

Pravidlá EÚ pre výrobu biopotravín

 Vysoké štandardy ekologických produktov v celej EÚ zabezpečuje Nariadenie o organickej výrobe a označovaní ekologických výrobkov. Pravidlá sa vzťahujú na poľnohospodárstvo, vodné hospodárstvo, rybolov, výrobu a označovanie potravín, certifikačné procesy pre farmárov, či dovoz ekologických produktov z krajín mimo EÚ.

 Ekologický poľnohospodári v EÚ využívajú zodpovedne energiu a prírodné zdroje, rešpektujú zvieratá a prispievajú ku zachovaniu biodiverzity, ekologickej rovnováhy a kvality vody a pôdy.

Infografika vysvetľujúca, čo je ekologické poľnohospodárstvo
Princípy ekologického poľnohospodárstva

Ekologické poľnohospodárstvo taktiež znamená:

 

 • striedanie plodín a efektívne využívanie zdrojov,
 • zákaz používania chemických postrekov a umelého hnojiva,
 • veľmi nízku toleranciu užívania antibiotík u dobytka,
 • zákaz geneticky modifikovaných organizmov(GMO),
 • využívanie lokálnych zdrojov na získavanie prírodného hnojiva a krmiva pre zvieratá,
 • chov dobytka vo voľnej prírode, na čerstvom vzduchu, krmivo z ekologických zdrojov,
 • na mieru upravené postupy v chove zvierat.

 

Označovanie ekologických výrobkov a logo EÚ

 Európske BIO logo na výrobkoch zaručuje, že pri výrobe boli dodržané všetky pravidlá pre výrobu ekologických potravín. Jeho použitie je povinné pre balené potraviny. V prípade už spracovaných potravín toto logo zaručuje, že minimálne 95% prísad pochádza z ekologického poľnohospodárstva.

Ekologický trh a poľnohospodárska pôda v EÚ

Trh s ekologickými potravinami sa systematicky rozširuje a dnes má odhadom hodnotu 37,4 miliardy eur ročne. Napriek tomu, že počet ekologicky obrábanej pôdy ročne stúpa, stále predstavuje iba 7,5 % celkovej pôdy využívanej v poľnohospodárstve v rámci EÚ. Rozdiel medzi produkciou a dopytom pokrýva stále viac narastajúci import.

Infografika o trhu s biopotravinami zobrazujúca vývoj predaja a plochy určené pre ekologické poľnohospodárstvo v roku 2012 a 2018
Trh s biopotravinami v Európe a na svete v roku 2020

Hlavné body nových pravidiel

 

 • Prísnejšie kontroly: celý proces výroby (poľnohospodári, chovatelia, spracovatelia, obchodníci, importéri) je kontrolovaný priamo na mieste, aspoň raz ročne alebo raz za dva roky, pokiaľ neboli nájdete žiadne nedostatky pri kontrolách za posledné tri roky.
 • Zlepšenie konkurenčného prostredia: producenti z tretích krajín, ktorí chcú predávať v EÚ musia dodržiavať rovnaké podmienky ako predajcovia v EÚ.
 • Kontaminácia pesticídmi: Poľnohospodári musia zabrániť „náhodnej“ kontaminácii hnojivami, či pesticídmi. Výrobok stráca svoj status „ekologického“ produktu, pokiaľ dôjde ku kontaminácii či už zámerne alebo z nedbalosti. Členské krajiny, ktoré majú povolené prahové hodnoty pre nedovolené látky musia dovoliť na svojom trhu predaj výrobkov z ostatných členských krajín s rovnakými podmienkami.
 • Lepšia distribúcia ekologických osív a zvierat: V každom členskom štáte by mala byť zriadená počítačová databáza ekologických osív a chovov zvierat.
 • Zmiešané farmy: Poľnohospodári môžu produkovať štandardné aj ekologické výrobky zároveň, no musia jasne oddeliť svoje poľnohospodárske aktivity.
 • Vydávanie osvedčení pre malých poľnohospodárov by sa malo zjednodušiť
 • Boli pridané nové produkty ako soľ, korok, či esenciálne oleje.

 

 

Poslanci schválili nové pravidlá v apríli 2018. V októbri 2020 Parlament schválil odloženie uplatňovania nových pravidiel o jeden rok - od 1. januára 2022, aby mali farmári aj národné orgány kvôli koronakríze viac času na prispôsobenie sa. V novembri 2021 europoslanci prijali novú reformu pre Spoločnú poľnohospodársku pollitiku, ktorá tiež ďalej podporí poľnohospodárov.

Ak chcete zistiť viac, pozrite si našu infografiku o poľnohospodárstve.

Infografika o ekologickom poľnohospodárstve v EÚ-28 v roku 2018: Na Španielsko, Francúzsko, Taliansko a Nemecko pripadá 55,5 % celkovej ekologickej plochy v EÚ.
Ekologické poľnohospodárske plochy v EÚ