Čo robí EÚ proti nezamestnanosti

Získajte informácie o iniciatívach EÚ na zníženie nezamestnanosti a vytvorenie kvalitných pracovných miest v Európe.

Aj keď sa podmienky na trhu práce v EÚ a práva pracovníkov v posledných rokoch výrazne zlepšili, boj proti nezamestnanosti a socioekonomickým dopadom koronakrízy zostáva jednou z hlavných výziev EÚ na ceste ku kvalitným pracovným miestam a sociálne inkluzívnej Európe.

EÚ vynakladá významné úsilie v mnohých oblastiach vrátane pomoci mladým ľuďom pri vstupe na trh práce, boja proti dlhodobej nezamestnanosti, zvyšovania úrovne zručností a uľahčovania pracovnej mobility.

Miera nezamestnanosti v EÚ

V dôsledku krízy v roku 2008 dosiahla miera nezamestnanosti v EÚ v apríli 2013 najvyššiu úroveň 11,7 %. Na začiatku krízy Covid-19 sa miera nezamestnanosti znížila na 6,5 % v marci 2020, ale na vrchole pandémie dosiahla 7,8 % v auguste 2020.

V apríli 2024 sa miera nezamestnanosti v EÚ opäť znížila na 6 %, pričom v porovnaní s marcom 2024 a aprílom 2023 bola stabilná.

Aj keď miera nezamestnanosti celkovo klesá, v jednotlivých krajinách EÚ sa výrazne líši.

Infografika zobrazujúca mieru nezamestnanosti v EÚ a jej 27 členských štátoch od roku 2008 do mája 2024.
Infografika zobrazujúca mieru nezamestnanosti v EÚ a jej 27 členských štátoch od roku 2008 do mája 2024.

Právomoci EÚ a právomoci členských štátov

Krajiny EÚ sú naďalej najviac zodpovedné za politiku zamestnanosti a sociálnu politiku. EÚ však dopĺňa a koordinuje ich opatrenia a podporuje výmenu najlepších postupov.

Podľa článku 9 Zmluvy o fungovaní Európskej únie by mala EÚ pri vymedzovaní a uskutočňovaní všetkých svojich politík a činností zohľadňovať cieľ vysokej úrovne zamestnanosti.

Európska stratégia zamestnanosti

Krajiny EÚ stanovili v roku 1997 súbor spoločných cieľov a cieľov politiky zamestnanosti na boj proti nezamestnanosti a na vytváranie viac a lepších pracovných miest v EÚ. Táto politika je známa aj ako Európska stratégia zamestnanosti (ESZ).

Európska komisia monitoruje a vykonáva stratégiu prostredníctvom európskeho semestra, ročného cyklu koordinácie hospodárskych politík a politík zamestnanosti na úrovni EÚ.

Sociálna a zamestnanostná situácia v Európe sa hodnotí v kontexte európskeho semestra a na základe usmernení pre zamestnanosť, spoločných priorít a cieľov pre vnútroštátne politiky zamestnanosti. S cieľom pomôcť krajinám EÚ pri zlepšovaní Komisia vydáva odporúčania pre jednotlivé krajiny na základe ich pokroku pri dosahovaní cieľov.

Ako sa financuje podpora zamestnanosti v EÚ

Európsky sociálny fond (ESF) je hlavným nástrojom Európy na zabezpečenie spravodlivejších pracovných príležitostí pre všetkých, ktorí žijú v EÚ: zamestnancov, mladých ľudí a všetkých tých, ktorí si hľadajú prácu.

Európsky parlament navrhol zvýšiť financovanie fondu v dlhodobom rozpočte Únie na obdobie 2021 až 2027. Nová verzia fondu, známa ako Európsky sociálny fond plus (ESF +) s rozpočtom 88 miliárd eur sa sústreďuje na vzdelávanie, odbornú prípravu a celoživotné vzdelávanie, ako aj na zlepšenie prístupu ku kvalitnému zamestnaniu pre všetkých, sociálne začlenenie a boj proti chudobe.

Cieľom Programu v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) je pomôcť pri modernizovaní politiky zamestnanosti a sociálnej politiky, zlepšiť prístup sociálnych podnikov alebo zraniteľných osôb, ktoré chcú založiť mikropodnik, k financovaniu, a podporovať mobilitu pracovnej sily prostredníctvom siete EURES. Európska sieť pracovných miest uľahčuje mobilitu poskytovaním informácií zamestnávateľom a uchádzačom o zamestnanie a takisto obsahuje databázu voľných pracovných miest a žiadostí o zamestnanie v celej Európe.

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) podporuje pracovníkov, ktorí prišli o prácu v dôsledku globalizácie, keď spoločnosti môžu zrušiť alebo presunúť svoju výrobu do krajín mimo EÚ, alebo v dôsledku hospodárskej a finančnej krízy, pri hľadaní práce alebo pri zakladaní vlastných podnikov.

Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) podporuje iniciatívy členských štátov na poskytovanie potravín, základnej materiálnej pomoci a činností sociálneho začleňovania najodkázanejším osobám.

Aktualizovaná verzia ESF+ zlučuje viacero existujúcich fondov a programov, ako sú ESF, EaSI, FEAD a Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí, združuje ich zdroje a poskytuje integrovanejšiu a cielenejšiu podporu.

Opatrenia proti nezamestnanosti mladých ľudí

Medzi opatrenia EÚ na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí patrí záruka pre mladých ľudí, ktorá je zameraná na to, aby všetci mladí ľudia vo veku do 30 rokov dostali do štyroch mesiacov po tom, čo prídu o prácu alebo ukončia formálne vzdelávanie, kvalitnú ponuku zamestnania, ďalšieho vzdelávania, učňovskej prípravy alebo stáže. Vykonávanie záruky pre mladých ľudí podporujú investície EÚ prostredníctvom iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí.

Európsky zbor solidarity vytvára príležitosti pre mladých ľudí, aby sa venovali dobrovoľníckej činnosti a pracovali na projektoch týkajúcich sa solidarity v celej Európe. Iniciatíva Tvoje prvé pracovné miesto EURES pomáha mladým ľuďom vo veku 18 až 35 rokov, ktorí majú záujem získať odborné skúsenosti v zahraničí, nájsť pracovnú stáž, stáž alebo učňovskú prípravu.

Správne zručnosti, správne pracovné miesto

Podporou a zlepšovaním získavania zručností, zvyšovaním porovnateľnosti kvalifikácií a poskytovaním informácií o dopyte po zručnostiach a pracovných miestach podporuje EÚ ľudí pri hľadaní kvalitných pracovných miest a pri výbere povolania.

Nový program v oblasti zručností pre Európu, ktorý začal v roku 2016, pozostáva z desiatich opatrení, ktoré majú ľuďom sprístupniť správne školenia a podporu a revidovať viaceré existujúce nástroje, ako je európsky formát životopisov Europass.

Dlhodobá nezamestnanosť

Dlhodobá nezamestnanosť, čiže situácia, keď sú ľudia nezamestnaní dlhšie ako 12 mesiacov, je jednou z príčin pretrvávajúcej chudoby. Miera dlhodobej nezamestnanosti v EÚ sa v posledných rokoch znížila z 5,4 % v roku 2014 na 2,1 % v roku 2023.

V záujme lepšej integrácie dlhodobo nezamestnaných na trh práce krajiny EÚ prijali odporúčania: podporujú registráciu dlhodobo nezamestnaných na úradoch práce, individuálne dôkladné hodnotenie s cieľom identifikovať ich potreby, ako aj individuálny plán na ich návrat do práce (dohoda o pracovnej integrácii). Mali by byť k dispozícii každému, kto je nezamestnaný 18 alebo viac mesiacov.

Dlhodobá neprítomnosť v práci často vedie k nezamestnanosti a tomu, že pracovníci natrvalo opúšťajú trh práce. Na udržanie v zamestnaní a opätovné začlenenie pracovníkov, ktorí trpia zraneniami alebo chronickými zdravotnými problémami, vypracoval Európsky parlament v roku 2018 súbor opatrení pre členské štáty, na ktorých by mali pracovať, napríklad zvýšiť prispôsobivosť pracovísk prostredníctvom programov rozvoja zručností, zabezpečiť pružné pracovné podmienky a poskytnúť podporu pracovníkom (vrátane koučingu, prístupu k psychológovi alebo terapeutovi).

Podpora mobility pracovníkov

Uľahčenie práce v inej krajine môže pomôcť pri riešení problému nezamestnanosti. EÚ má k dispozícii súbor spoločných pravidiel na ochranu sociálnych práv ľudí týkajúcich sa nezamestnanosti, choroby, materstva/otcovstva, rodinných dávok atď. pri presťahovaní v rámci Európy.

V roku 2019 poslanci EP schválili plány na zriadenie Európskeho orgánu práce sídliaceho v Bratislave. Cieľom tohto orgánu je zlepšiť spoluprácu medzi krajinami EÚ a pomôcť zabezpečiť spravodlivé a jednoduché uplatňovanie pravidiel EÚ v oblasti pracovnej mobility a koordinácie sociálneho zabezpečenia.

Pravidlá o vysielaní pracovníkov stanovujú zásadu rovnakej odmeny za rovnakú prácu na tom istom pracovisku.


Muž pozerá do mobilu a krúžkuje si inzeráty v novinách
© AP Images/Európska únia - EP