Zelená dohoda. Ako chce EÚ pracovať na klimatickej neutralite a udržateľnosti

Európska zelená dohoda je odpoveďou EÚ na prebiehajúcu ekologickú krízu. Zistite viac o tomto pláne na dosiahnutie klimatickej neutrality.

V novembri 2019 Európsky parlament vyhlásil klimatickú pohotovosť a vyzval Komisiu, aby vo všetkých svojich legislatívnych návrhoch pamätala na cieľ výrazne znižovať emisie a udržať globálne otepľovanie do 1,5 °C.

Komisia v reakcii na to predstavila Európsku zelenú dohodu (v anglickom jazyku European Green Deal). Ide o plán na to, aby sa Európa do roku 2050 mohla stať klimaticky neutrálnym kontinentom.

Ciele a benefity Zelenej dohody


Parlament prijal klimatický predpis EÚ 24. júna 2021 a týmto krokom sa cieľ na redokciu emisií o 55 % do roku 2030 a cieľ dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu stali právne záväznými. EÚ tak bude pripravená dosiahnuť po roku 2050 negatívne emisie. Tento krok ju umiestňuje na vedúce postavenie v globálnom boji proti zmene podnebia,

Klimatický predpis by mal priniesť výhody ako čistejšie ovzdušie, voda a pôda, znížené účty za energie, zrekonštruované domy, lepšia verejná doprava a viac nabíjacích staníc pre e-automobily, menej odpadu, zdravšie potraviny a zlepšenie zdravia pre súčasné a budúce generácie.

Prínosom pre podniky bude aj vytváranie príležitostí v oblastiach, v ktorých si Európa kladie za cieľ stanoviť globálne štandardy. Očakáva sa tiež, že sa vytvoria pracovné miesta napríklad v oblasti obnoviteľnej energie, energeticky efektívnych budov a procesov.

Balík "Fit for 55" na dosiahnutie cieľov Zelenej dohody


Pre dosiahnutie cieľa do roku 2030 EÚ prijala balíček 6 nových a 13 aktualizovaných legislatívnych opatrení známy pod názvom "Fit for 55" v oblasti klímy a energetiky.

Znižovanie emisií v priemysle, doprave a ďalších sektoroch

Parlament schválil nasledovnú legislatívu:

Vytvorenie fondov EÚ na podporu domácností pri ekologickom prechode


Parlament schválil:

  • zavedenie sociálneho klimatického fondu na pomoc zraniteľným domácnostiam, malým podnikom a užívateľom dopravy, ktorí sú obzvlášť zasiahnutí energetickou a dopravnou chudobou.
  • fond na zabezpečenie spravodlivej energetickej transformácie prostredníctvom riešenia vzniknutej energetickej chudoby a chudoby v oblasti mobility, financovaný z aukcií kvót ETS
Demonštrácia k zelenej dohode -  transparenty na kartónoch s nápisom SOS
Zelená dohoda - demonštrácia

Podpora obehového hospodárstva


V marci 2020 Komisia predstavila aj akčný plán pre obehové hospodárstvo. Tento plán obsahuje opatrenia týkajúce sa celého životného cyklu produktov. Jeho cieľom je podporiť udržateľnú spotrebu a redukovať odpad. Sústreďuje sa najmä na:V rámci pravidiel na podporu opätovného použitia, sa EÚ dohodla na spoločnej nabíjačke. USB typu C sa do konca roka 2024 stane spoločnou nabíjačkou pre väčšinu elektronických zariadení v EÚ. Notebooky budú musieť byť vybavené portom USB typu C do 28. apríla 2026.

V apríli 2024 Parlament schválil nové pravidlá na podporu opravy a opätovného používania tovaru. V rámci právnej záruky sa od predajcov vyžaduje, aby výrobky opravovali, pokiaľ ich výmena nie je lacnejšia. Nad rámec záruky vzniklo právo na uľahčenie a zlacnenie opráv.

V septembri 2022 Parlament schválil svoju pozíciu k novej priemyselnej stratégii, ktorá má podnikom pomôcť prekonať krízu spojenú s Covidom a prejsť na ekologickejšie obehové hospodárstvo.

V novembri 2021 poslanci EP vyzvali na vytvorenie komplexnejšej stratégie EÚ pre kritické suroviny (známe tiež pod skratkou CRM), aby bola Európa menej závislá od týchto surovín, ktoré sú kľúčové pre jej strategické odvetvia. V decembri 2023 Parlament schválil zákon EÚ o kritických surovinách s cieľom zabezpečiť primerané a diverzifikované dodávky pre európske digitálne hospodárstvo, ako aj pre ekologický prechod, a uprednostniť opätovné použitie a recykláciu.

Udržateľný potravinový systém


Jedným z odvetví, ktoré sú najviac zodpovedné za klimatické zmeny, je potravinový sektor. Európske poľnohospodárstvo je jediným veľkým farmárskym regiónom na svete, ktorému sa podarilo znížiť emisie - o 20 percent od roku 1990. No aj tak má stále na svedomí takmer 10 percent emisií v EÚ, z čoho 70% pochádza zo živočíšnej výroby.

Ďalšia stratégia z dielne Komisie, predstavená v máji 2020, ktorej názov je "z farmy na stôl" (Farm to Fork) by mala garantovať spravodlivý, zdravý a ekologický potravinový systém a zároveň zaistiť dostatočné príjmy pre farmárov. Táto stratégia pokrýva celý potravinový reťazec. Spomína sa tu redukovanie pesticídov, hnojív a antimikrobiálnych látok a podpora organickej poľnohospodárskej výroby.

Parlament privítal európsku stratégiu "z farmy na stôl" v rezolúcii prijatej v októbri 2021, avšak prijal odporúčania, aby bola ešte viač udržateľná. Parlament špeciálne vyzdvihol, že balíček "Fit for 55" by mal zahrňať ambiciózne ciele pre redukciu emisí v poľnohospodárstve a využívaní pôdy.

Ochrana biodiverzity


EÚ sa snaží zakročiť aj proti strate biodiverzity. Až jednému z ôsmich miliónov rastlinných a živočíšnych druhov na celom svete totiž hrozí vyhynutie. Európska stratégia pre biodiverzitu do roku 2030, ktorú Komisia predstavila v máji 2020 si kladie za cieľ zvrátiť degradáciu ekosystémov a spomaliť stratu biodiverzity.

Parlament prijal svoje stanovisko k tejto stratégii v júni 2021 s dôrazom, aby bola v súlade s ďalšími stratégiami v rámci Európskej zelenej dohody.

Keďže lesy zohrávajú zásadnú úlohu pri pohlcovaní a kompenzácii emisií uhlíka, Parlament prijal nové pravidlá, ktoré majú zabezpečiť, aby tovar predávaný na európskom trhu neprispieval k odlesňovaniu alebo degradácii lesov kdekoľvek na svete. Nariadenie tiež zabezpečuje, aby tieto výrobky spĺňali normy v oblasti ľudských práv a aby sa dodržiavali práva pôvodných obyvateľov.

Financovanie prechodu na ekologické hospodárstvo


V januári Európska komisia predstavila Investičný plán pre udržateľnú Európu. V zmysle tejto stratégie na financovanie ekologického dohovoru chce počas nasledujúcich 10 rokov pritiahnuť investície z verejného aj súkromného sektora vo výške najmenej jedného bilióna eur.

Súčasťou investičného plánu je aj Mechanizmus spravodlivej transformácie na pomoc ľuďom a komunitám, ktorí počas prechodu na ekologickejšie hospodárstvo utrpia značné socioekonomické škody (napr. baníkom). V máji 2020 Komisia navrhla úverový nástroj na podporu ekologických investícií v regiónoch, ktoré sú závislé na fosílnych palivách. Parlament ho schválil v júni 2021.

Parlament a Rada EÚ sa dohodli na zavedení nových zdrojov na financovanie európskeho rozpočtu a hospodárskej obnovy po koronakríze. Tieto nové zdroje budú zahŕňať príjmy z európskeho systému obchodovania s emisiami a dovozného cla na uhlík. Ide o poplatky pri dovoze tovarov z tretích krajín, pri ktorých výrobe vzniká veľa emisií uhlíka.

V júni 2020 Parlament prijal plány na podporu investovania do udržateľných aktivít a proti tzv. greenwashingu. V novembri 2020 poslanci vyzvali k prechodu na udržateľný hospodársky systém, ktorý by mal byť kľúčovým na zabezpečenie dlhodobej autonómie EÚ a posilniť jej odolnosť.

Parlament a európsky ekologický dohovor