Vplyv textilnej výroby a textilného odpadu na životné prostredie (infografika)

Vďaka rýchlej móde sa množstvo vyrobeného a vyhodeného oblečenia prudko zvýšilo. Zistite viac o jej vplyve na životné prostredie a riešeniach EÚ.

Banner: Recyklácia lisovaných balíkov z odevov
Recyklácia lisovaných balíkov z odevov

Rýchla móda – neustále poskytovanie nových štýlov za veľmi nízke ceny. S cieľom riešiť vplyv na životné prostredie chce EÚ znížiť množstvo textilného odpadu a zvýšiť životný cyklus a recykláciu textilu. Je to súčasť plánu na dosiahnutie obehového hospodárstva do roku 2050.

Viac informácií o obehovom hospodárstve, jeho význame a prínosoch.

Infografika zobrazujúca environmentálny vplyv spotreby textilu na osobu v EÚ v roku 2022 (spotreba pôdy, vody, surovín a uhlíková stopa)
Textil a dopad na životné prostredie

Nadmerná spotreba prírodných zdrojov

 
Pri výrobe textilu sa využíva množstvo vody, ako aj pôdy na pestovanie bavlny a iných vlákien. Podľa odhadov treba na výrobu jedného bavlneného trička 2 700 litrov sladkej vody – čo zodpovedá potrebe pitnej vody pre jednu osobu na 2,5 roka.

Textilný sektor bol v roku 2020 tretím najväčším zdrojom znehodnocovania vody a využívania pôdy. V uvedenom roku bolo na zabezpečenie oblečenia a obuvi pre každého občana EÚ potrebných v priemere deväť kubíkov vody, 400 metrov štvorcových pôdy a 391 kilogramov (kg) surovín.

Znečistenie vôd


Podľa odhadov spôsobuje textilná výroba v dôsledku farbenia a konečnej úpravy výrobkov približne 20 % celosvetového znečistenia vody.

Pri jednom praní polyesterových odevov sa môže vypustiť 700 000 mikroplastových vlákien, ktoré môžu skončiť v potravinovom reťazci.

Väčšina mikroplastov z textílií sa uvoľní počas niekoľkých prvých praní. Rýchla móda je založená na masovej výrobe, nízkych cenách a vysokých objemoch predaja, čo podporuje množstvo prvých praní.

Pranie syntetických výrobkov vedie k nahromadeniu viac ako pol milióna ton mikroplastov na dne oceánov ročne. Okrem tohto globálneho problému, znečistenie spôsobené výrobou odevov má devastačný dopad na zdravie lokálnych komunít, zvierat a ekosystémov v oblastiach, kde sa nachádzajú továrne.

Emisie skleníkových plynov


Odhaduje sa, že módny priemysel je zodpovedný za 10 % celosvetových emisií uhlíka – viac ako medzinárodné lety a námorná doprava spolu.

Podľa Európskej environmentálnej agentúry vzniklo pri nákupe textilu v EÚ v roku 2020 približne 270 kg emisií CO2 na osobu. To znamená, že spotrebovaná textilná výroba v EÚ vygenerovala 121 miliónov ton emisií skleníkových plynov.

Európa sa nachádza v bezprecedentnej zdravotnej a hospodárskej kríze, ktorá odhalila krehkosť našich globálnych dodávateľských reťazcov. [...] Podpora nových inovatívnych obchodných modelov zase vytvorí nový hospodársky rast a pracovné príležitosti, ktoré Európa potrebuje na svoju obnovu.
Jan Huitema (Holandsko, Renew Europe)

Textilný odpad končí na skládkach a úroveň recyklácie je nízka


Zmenil sa aj spôsob, akým sa ľudia zbavujú neželaných odevov: namiesto darovania ich vyhadzujú.

Menej ako polovica použitého oblečenia sa zbiera na opätovné použitie alebo recykláciu a len 1 % sa recykluje na nové oblečenie, pretože technológie, ktoré by umožnili recykláciu oblečenia na pôvodné vlákna, sa začínajú objavovať až teraz.

len 1 %

použitého oblečenia je znova recyklované na nové šatstvo

Každý Európan v priemere spotrebuje ročne takmer 26 kg a vyhodí približne 11 kg textílií. Použité odevy sa môžu vyvážať mimo EÚ, ale väčšina z nich (87 %) sa spaľuje alebo sa ukladá na skládku.

Nárast rýchlej módy bol rozhodujúci pre nárast spotreby, ktorý čiastočne spôsobili sociálne médiá a priemysel, ktorý prináša módne trendy väčšiemu počtu spotrebiteľov rýchlejším tempom ako v minulosti.

Nové stratégie na riešenie tohto problému zahŕňajú vývoj nových obchodných modelov pre požičiavanie odevov, navrhovanie výrobkov spôsobom, ktorý by uľahčil ich opätovné použitie a recykláciu (tzv. cirkulárna alebo obehová móda), presviedčanie spotrebiteľov, aby kupovali menej kvalitného oblečenia (pomalá móda), a všeobecné usmerňovanie správania spotrebiteľov smerom k udržateľnejším možnostiam.


Stratégia EÚ pre udržateľný a obehový textil


V rámci akčného plánu obehového hospodárstva predstavila Európska komisia v marci 2022 novú stratégiu, ktorej cieľom je zvýšiť odolnosť, opraviteľnosť, opätovné použitie a recyklovateľnosť textilu, riešiť problém rýchlej módy a stimulovať inovácie v tomto odvetví.

Nová stratégia zahŕňa nové požiadavky na ekodizajn pre textil, jasnejšie informácie, zavedenie digitálneho pasu produktu a vyžaduje od spoločností prijatie zodpovednosti a krokov na minimalizáciu ich uhlíkovej a environmentálnej záťaže.

Infografika znázorňujúca rast textilnej výroby v priebehu času (58 miliónov ton v roku 2000, 109 miliónov ton v roku 2020 a prognóza 145 miliónov ton do roku 2030)
Výroba textilu

Poslanci Európskeho parlamentu v júni 2023 predložili návrhy prísnejších opatrení EÚ na zastavenie nadmernej výroby a spotreby textilu. V správe Parlamentu sa požadovalo, aby sa pri výrobe textilu dodržiavali ľudské, sociálne a pracovné práva, ako aj životné prostredie a dobré životné podmienky zvierat.


Opatrenia EÚ pre riešenie textilného odpadu


EÚ má environmentálnu značku EU Ecolabel, ktorú môžu výrobcovia dodržiavajúci ekologické kritériá uplatňovať na svoje výrobky. Tým sa zviditeľňujú výrobky, ktoré obsahujú menej škodlivých látok a menej znečisťujú vodu a ovzdušie.

V roku 2018 Parlament schválil smernicu o odpadoch. Stratégia Komisie zahŕňa aj opatrenia na riešenie prítomnosti nebezpečných chemických látok a vyzýva výrobcov, aby prevzali zodpovednosť za svoje výrobky v celom hodnotovom reťazci vrátane prípadov, keď sa stanú odpadom. Cieľom tejto stratégie je pomôcť spotrebiteľom pri výbere udržateľného textilu.

Európsky parlament predložil v marci 2024 návrhy na zmeny pravidiel týkajúcich sa textilného odpadu. Revízia smernice o odpadoch zavedie systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov. V praxi to znamená, že výrobcovia textilu, ako sú odevy, obuv klobúky, doplnky, ako aj iné spoločnosti, ktoré uvádzajú takéto výrobky na jednotný európsky trh, budú musieť hradiť náklady na separovaný zber, triedenie a recykláciu.

Zatiaľ čo Komisia navrhovala, aby sa systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov zaviedli 30 mesiacov po nadobudnutí účinnosti smernice, poslanci EP presadzovali 18 mesiacov. Okrem toho by krajiny EÚ boli povinné do 1. januára 2025 vykonávať separovaný zber textilu na účely opätovného použitia, prípravy na opätovné použitie a recyklácie.

Požadujeme tento cieľ na zníženie množstva textilného odpadu s dohľadom nad vývozom použitého textilu.
spravodajkyňa Parlamentu Anna Zalewska (ECR, Poľsko)
Vyzvala tiež na lepšiu infraštruktúru pre separovaný zber textilu a účinnejšie triedenie komunálneho odpadu, aby sa veci, ktoré sa dajú recyklovať, vybrali skôr, ako sa pošlú do spaľovne alebo na skládku.