Zákon o emisne neutrálnom priemysle: podpora čistých technológií v Európe

Cieľom novej iniciatívy EÚ je zlepšiť túto situáciu.

Ilustrácia znečisťujúcich tovární vľavo, čistejších tovární vpravo.
Podpora čistých technológií v Európe

Dôvody na podporu technológií čistých energií

Zavádzanie technológií čistých energií, ako sú zariadenia na výrobu slnečnej a veternej energie, ale aj ukladanie uhlíka, je nevyhnutné na dosiahnutie európskych klimatických cieľov na roky 2030 a 2050. V roku 2030 musia čisté emisie skleníkových plynov klesnúť o 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990 a do roku 2050 musia čisté emisie klesnúť na nulu.

Podľa správy Medzinárodnej energetickej agentúry z roku 2023, ak krajiny na celom svete v plnej miere splnia svoje záväzky v oblasti energetiky a klímy, trh s kľúčovými technológiami čistej energie by sa mohol do roku 2030 zvýšiť viac ako trojnásobne v porovnaní s jeho súčasnou hodnotou a počet pracovných miest v tomto sektore by sa mohol zvýšiť zo súčasných 6 miliónov na 14 miliónov osôb.

Európa však tieto technológie vo veľkej miere dovážala, zatiaľ čo ostatné krajiny rozšírili výrobných kapacít v oblasti čistej energie.

Ciele zákona o čistom nulovom priemysle

V marci 2023 Európska komisia navrhla zákon o emisne neutrálnom priemysle, s cieľom posilniť európske výrobné kapacity, pokiaľ ide o technológie čistej energie.

Tento zákon je súčasťou európskej zelenej dohody a poskytne základ pre cenovo dostupný, spoľahlivý a udržateľný systém čistej energie. To následne zvýši konkurencieschopnosť a odolnosť priemyslu EÚ.

Tento právny predpis tiež znížuje riziko nahradenia doterajšej závislosti EÚ od ruských fosílnych palív novými strategickými závislosťami.

Kľúčové prvky zákona o emisne neutrálnom priemysle

V zákone sa predkladajú opatrenia, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby EÚ bola do roku 2030 schopná vyrábať aspoň 40 % svojich vlastných potrieb v oblasti ekologických technológií. Medzi technológie, ktoré má zákon podporovať, patria:

  • solárne technológie
  • veterné technológie na pevnine a technológie obnoviteľných zdrojov na mori
  • batériové/akumulačné technológie
  • tepelné čerpadlá
  • vodík
  • bioplyn
  • zachytávanie a ukladanie uhlíka
  • jadrové technológie.


V zákone sa stanovuje cieľ, aby EÚ do roku 2030 dokázala každoročne uložiť aspoň 50 miliónov ton CO2.

Oveľa rýchlejší proces vydávania povolení

Jednou z prekážok rozvoja čistých technológií v EÚ bol zdĺhavý proces získavania vládnych povolení pre nové priemyselné činnosti. Cieľom zákona je tento proces výrazne zjednodušiť a urýchliť.

Bude sa podporovať geografická koncentrácia priemyselných odvetví v priemyselných parkoch, aby sa podporila spolupráca a rozvoj zručností v tejto oblasti.

Záverečné kroky

Vo februári 2024 dosiahol Parlament dohodu s Radou, ktorú Parlament potvrdil koncom apríla 2024. Po potvrdení Radou môžu právne predpisy nadobudnúť účinnosť.