Práva detí: čo robí EÚ na ochranu detí?

Zistite, aké opatrenia prijala EÚ a Európsky parlament na ochranu detí a podporu ich blaha.

Tri deti hrajúce sa na poli s futbalovou loptou
Tri deti hrajúce sa na poli s futbalovou loptou

Práva a ochrana detí ako kľúčová téma EÚ

Ochrana a podpora práv detí je jedným z hlavných cieľov EÚ a Európskeho parlamentu, ktorý je zakotvený v článku 3 Lisabonskej zmluvy a v Charte základných práv EÚ.

Parlament úzko spolupracuje s Európskou komisiou, agentúrami EÚ, Radou Európy a vnútroštátnymi orgánmi s cieľom posilniť práva detí a zabezpečiť ich práva prostredníctvom právnych predpisov.

Parlament vymenoval koordinátorku pre práva detí, ktorá pôsobí ako ústredný kontaktný bod na monitorovanie a zabezpečenie toho, aby boli ich práva zahrnuté do politík a právnych predpisov EÚ.

Prostredníctvom stratégie EÚ v oblasti práv dieťaťa na roky 2021 - 2024, ktorá bola prijatá v marci 2021, sa EÚ zameriava na boj proti chudobe, sociálnemu vylúčeniu, diskriminácii a akémukoľvek zastrašovaniu.

EÚ sa dohodla na európskej záruke pre zraniteľné deti, ktorá chce zabezpečiť, aby všetky deti v EÚ vrátane tých, ktorým hrozí chudoba, mali prístup k zdravotnej starostlivosti a vzdelaniu. Každá krajina EÚ vymenovala svojho koordinátora záruky pre deti, ktorý je zodpovedný za predloženie národných akčných plánov do roku 2030.

Boj proti detskej práci

V rámci svojho úsilia o ukončenie nútenej práce na celom svete sa EÚ usiluje o odstránenie detskej práce.

V októbri 2023 poslanci EP prijali stanovisko k zákazu predaja výrobkov vyrobených s využitím nútenej práce na trhu EÚ.

V návrhu nariadenia sa predpokladá rámec na prešetrenie, či spoločnosti využívajú nútenú prácu vrátane detskej práce, a ak sa to preukáže, ich výrobky sa zastavia na hraniciach EÚ a tie, ktoré sa už dostali na trh EÚ, budú stiahnuté.

Bezpečný internet

Deti čoraz viac používajú internet a mobilné telefóny. To im síce otvára nové cesty k vzdelávaniu a sociálnym príležitostiam, ale zároveň to prináša aj riziká, ako je kyberšikana, obsah nevhodný pre ich vek a dezinformácie.

V máji 2022 Európska komisia predložila aktualizovanú stratégiu pre bezpečnejší a lepší internet pre deti a mladých ľudí.

Predchádzanie sexuálnemu zneužívaniu detí na internete

Parlament pracuje na svojej pozícii k novým pravidlám zameraným na prevenciu a zastavenie sexuálneho zneužívania detí online pri súčasnej ochrane súkromia.

Nové pravidlá by poskytovateľom hostingových služieb a služieb zasielania správ uložili povinnosť posúdiť riziko zneužitia ich služieb a prijať primerané a účinné opatrenia na zmiernenie rizík, pričom by sa úplne zabránilo masovému sledovaniu.

Boj proti obchodovaniu s ľuďmi

Deti môžu byť zraniteľnejšie ako dospelí, a preto im hrozí väčšie riziko, že sa stanú obeťami obchodovania s ľuďmi, najmä v dôsledku faktorov, ako sú chudoba, násilie a diskriminácia.

Európska komisia navrhla posilniť už existujúce pravidlá EÚ na boj proti obchodovaniu s ľuďmi. Parlament schválil svoju pozíciu v októbri 2023 a navrhol ďalšie kroky na ochranu obetí. Pozícia tvorí základ pre rokovania s krajinami EÚ o konečnom legislatívnom znení.

Vojna na Ukrajine poukázala na potrebu prijať viac opatrení na ochranu detí vo vojnových oblastiach. V apríli 2022 Parlament v uznesení vyzval na väčšiu ochranu detí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine. Poslanci uviedli, že identifikácia a registrácia sú kľúčové na ochranu detí pred rizikom obchodovania s ľuďmi, nelegálnymi adopciami a inými druhmi zneužívania.

Bezpečnosť hračiek

Práva detí ako spotrebiteľov sú chránené prostredníctvom politík EÚ v oblasti zdravia a ochrany spotrebiteľa. Hračky musia napríklad spĺňať bezpečnostné kritériá, aby sa mohli predávať v EÚ.

Parlament požaduje zmeny v smernici o bezpečnosti hračiek s odôvodnením, že súčasná verzia pravidiel neodráža najnovšie vedecké zistenia o možných škodlivých chemických látkach.

V júli 2023 Komisia zverejnila návrh na aktualizáciu existujúcich pravidiel. V návrhu sa zohľadňuje technologický vývoj a predtým neznáme bezpečnostné problémy. Stanovujú sa v ňom prísnejšie požiadavky na chemické látky, ktoré môžu spôsobovať alebo podporovať rakovinu, genetické mutácie a/alebo poškodzovať reprodukčné funkcie. Zakázané by boli ťažké kovy a alergénne vonné látky.

Videohry

Poslanci EP prijali v januári 2023 správu, v ktorej vyzývajú na harmonizované pravidlá EÚ na lepšiu ochranu hráčov vrátane detí v sektore online videohier.

Parlament vyzval na posilnenie nástrojov rodičovskej kontroly a pravidiel týkajúcich sa výziev na nákup v hre a "gold-farmingu", ktorý zahŕňa predaj virtuálnych predmetov za skutočné peniaze.

Vzhľadom na potenciálne riziká, ktoré videohry predstavujú pre duševné zdravie, poslanci EP varujú pred navrhovaním hier spôsobom, ktorý by mohol viesť k závislosti od hier, izolácii a kyberšikane.


Prečítajte si viac o
piatich spôsoboch, ako chce Európsky parlament chrániť hráčov online hier.Zdravé stravovacie návyky v školách

EÚ podporuje program, ktorého cieľom je ponúknuť miliónom detí v školách v celej EÚ čerstvé ovocie, zeleninu a mlieko. Tento program je v platnosti od roku 2017.

V máji 2023 Parlament vyzval na viac finančných prostriedkov pre tento program, menej byrokracie, dlhšie zmluvy pre školy a jednoduchšie postupy verejného obstarávania. Poslanci tiež navrhli, aby členské štáty investovali časť finančných prostriedkov v rámci schémy do vzdelávania v oblasti výživy.