Kako EU zmanjšuje izpuste toplogrednih plinov, ki niso CO2

CO2 je morda najbolj znan toplogredni plin, ne pa edini. Preverite, s kakšnimi ukrepi si EU prizadeva manjšati izpuste drugih toplogrednih plinov.

EU si prizadeva zmanjševati izpuste CO2, pa tudi za ureditev izpustov drugih toplogrednih plinov, ki segrevajo Zemljo, kot so metan, fluorirani plini - znani tudi kot F-plini - in snovi, ki tanjšajo ozonski plašč. Čeprav so v ozračju prisotni v manjših količinah kot CO2, imajo lahko znaten učinek na segrevanje ozračja.

Evropski poslanci şo pozivali k ambicioznemu zmanjšanju emisij fluoriranih toplogrednih plinov in snovi, ki tanjšajo ozonski plašč. Podpirali so predlog Evropske komisije za spodbujanje uporabe alternativ fluoriranim toplogrednim plinom in snovem, ki tanjšajo ozonski plašč, kjer je to mogoče, ali za uvedbo ukrepov za zmanjšanje njihovega uhajanja in emisij med proizvodnjo ali uporabo.

Parlament je januarja 2024 sprejel nove predpise o zmanjšanju izpustov fluoriranih toplogrednih plinov in snovi, ki tanjšajo ozonski plašč. Predpisi so v skladu z evropskim zelenim dogovorom in mednarodnimi podnebnimi cilji.

Več informacij o toplogrednih plinih, ki niso CO2, in njihovem vplivu na globalno segrevanje

Zmanjšanje emisij fluoriranih toplogrednih plinov


Kaj so fluorirani plini?

Fluorirane pline je ustvaril človek, najdemo pa jih v razširjenih napravah, kot so hladilniki, klimatske naprave ali toplotne črpalke, aerosoli, topila in sredstva za pihanje pene. Predstavljajo približno 2,5 odstotka emisij toplogrednih plinov v EU.

Čeprav se F-plini v ozračju nahajajo v manjših količinah kot CO2, lahko zadržijo več sončne energije.

Ker F-plini ne poškodujejo ozonske plasti ozračja, se pogosto uporabljajo kot nadomestek za snovi, ki tanjšajo ozonski plašč.

Kakšne ukrepe je EU že sprejela?

F-plini so skupaj s CO2, metanom in dušikovim oksidom zajeti v Pariškem sporazumu ter v mednarodnih sporazumih o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč.

Za nadzor emisij F-plinov je EU sprejela uredbo o F-plinih in direktivo o mobilnih klimatskih napravah. Evropska agencija za okolje vsako leto poroča o proizvodnji, uvozu, izvozu, uničenju in uporabi surovin F-plinov, ki jih izpuščajo podjetja v EU.

Kakšni so novi predpisi o fluoriranih plinih?

Novi ukrepi za nadaljnje zmanjšanje F-plinov v EU med drugim vključujejo:

  • postopno opuščanje halogeniranih fluoroogljikovodikov do leta 2050, z načrtom za zmanjšanje potrošnje v EU med letoma 2024 in 2049;
  • strožje zahteve, ki bodo na enotnem trgu prepovedale izdelke, ki vsebujejo F-pline;
  • točno določene roke za postopno opuščanje uporabe F-plinov v sektorjih, kjer je z gospodarskega in tehnološkega vidika možno uporabiti alternativne rešitve, ki ne uporabljajo F-plinov, kot so gospodinjski hladilniki, klimatske naprave in toplotne črpalke.Postopno odpravljanje plinov, ki tanjšajo ozonski plašč


Kaj so snovi, ki tanjšajo ozonski plašč?

Snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, so prav tako kemikalije, ki jih je ustvaril človek, in jih najdemo v podobnih napravah kot F-pline. Ko te snovi dosežejo zgornje plasti ozračja, lahko poškodujejo ozonski plašč, ki varuje Zemljo pred nevarnim sončnim sevanjem.

Kaj je EU že storila?

EU zaradi njihovega vpliva na okolje postopno opušča ozonu škodljive snovi v skladu z globalnim sporazumom iz leta 1989, znanim kot "Montrealski protokol o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč", ter v skladu s podnebnimi cilji EU in Pariškim sporazumom.

Kaj hoče doseči Parlament?

Poslanci podpirajo predlog Komisije za posodobitev zakonodaje, da bi še bolj zmanjšali emisije snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, vključno s prepovedjo proizvodnje, uporabe ali trgovanja s temi snovmi, razen v strogo določenih primerih. Prav tako pozivajo k boljšemu nadzoru, boljšemu izvrševanju in strožjim kaznim, da bi se izognili nezakonitim dejavnostim.

Po mnenju Komisije bi predlagane spremembe uredbe o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč, do leta 2050 omogočile prihranek dodatnih 180 milijonov ton ekvivalenta CO2, kar je enako skupnim letnim emisijam toplogrednih plinov Nizozemske v letu 2019.Zmanjšanje emisij metana


Kaj je metan?

Metan se naravno pojavlja v ozračju, vendar nastaja tudi pri človekovih dejavnostih, kot so kmetijstvo, industrija in izgorevanje fosilnih goriv. Leta 2021 je predstavljal 12 odstotkov vpliva emisij toplogrednih plinov v EU.

Za kaj si prizadeva EU?

Parlament je oktobra 2021 sprejel resolucijo o predlogu strategije EU za zmanjšanje emisij metana in Komisijo pozval, naj z uredbo o porazdelitvi prizadevanj določi zavezujoče cilje in ukrepe za zmanjšanje emisij metana za vse sektorje. Maja 2023 je Parlament pred pogajanji s Svetom glasoval o svojem stališču za zmanjšanje emisij metana v energetskem sektorju. Poslanci Evropskega parlamenta želijo:

  • da se do konca leta 2025 predlaga zavezujoč cilj zmanjšanja emisij metana v EU do leta 2030 za vse zadevne sektorje, pri čemer se določijo nacionalni cilji zmanjšanja,
  • strožje obveznosti za odkrivanje in odpravljanje uhajanja metana,
  • da se od leta 2026 vključi uvožena energija iz premoga, plina in nafte,
  • prepoved izpuščanja in sežiganja metana iz drenažnih postaj do leta 2025 in iz prezračevalnih jaškov do leta 2027 ter obveznost oblikovanja načrtov za ublažitev posledic za opuščene premogovnike ter neaktivne vrtine za nafto in fosilni plin (zahteva iskanje, zapiranje in spremljanje teh območij).

Več o fluoriranih toplogrednih plinih in snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč