Nove tehnike žlahtnjenja rastlin za krepitev odpornosti prehranskega sistema

EU želi z novimi predpisi o tehnikah žlahtnjenja rastlin povečati trajnost prehranske verige in zmanjšati potrebo po pesticidih.

Žlahtnjenje rastlin je starodavna praksa, s katero se iz obstoječih rastlinskih sort ustvarijo nove sorte, ki lahko omogočajo večji pridelek, so bolj odporne proti boleznim oziroma imajo večjo hranilno vrednost.

Dandanes je, zahvaljujoč napredku v biotehnologiji, razvoj novih sort z urejanjem genetske strukture hitrejši in bolj precizen.

V EU trenutno vsi gensko spremenjeni organizmi (GSO) sodijo pod zakonodajo o GSO iz leta 2001. Vendar so se tehnike žlahtnjenja rastlin v zadnjih dveh desetletjih precej spremenile. Nove genomske tehnike (NGT) omogočajo bolj ciljane, precizne in hitrejše rezultate kot tradicionalne metode.

Kaj so nove genomske tehnike?


Nove genomske tehnike omogočijo žlahtnjenje rastlin z uvedbo točno določenih sprememb v DNK.

V mnogih primerih te tehnike ne zahtevajo uporabo tujega genetskega materiala sort, ki se niso zmožne križati v naravi. To pomeni, da je možno doseči podobne rezultate tudi s tradicionalnimi metodami, kot je na primer hibridizacija, vendar bi te metode pogosto trajale dlje časa.

Z uporabo NGT bi lahko razvili rastline, ki so bolj odporne na sušo in ostale podnebne skrajnosti in potrebujejo manj gnojil in pesticidov.

GSO v EU


GSO so organizmi z geni, ki so bili spremenjeni na način, ki se v naravi ne more ponoviti. Pogosto se uporabi genom tuje vrste.

Preden izdelek GSO pride na trg EU, mora prestati strog varnostni pregled. Veljajo tudi strogi predpisi o njihovi avtorizaciji, oceni tveganja, označevanju in sledljivosti.

Novi predpisi EU


Komisija je julija 2023 predlagala novo uredbo o rastlinah, ki so pridobljene z določenimi novimi genomskimi tehnikami. Predlog bi omogočil lažjo avtorizacijo za rastline, pridobljene z NGT, ki se lahko enačijo z običajnimi rastlinami. Te rastline ne vsebujejo tujega genetskega materiala organizmov, ki se niso zmožne križati v naravi.

Preostale rastline, pridobljene z NGT, morajo slediti strožjim zahtevam, ki trenutno veljajo v skladu s predpisi o GSO.

Rastline, pridobljene z NGT, bodo prepovedane za organsko proizvodnjo, semena teh rastlin pa bodo morala biti jasno označena, da bodo kmetje ozaveščeni o sadikah, ki jih sadijo.

Stališče Parlamenta


Parlament je 7. februarja 2024 sprejel svoje stališče. Evropski poslanci podpirajo predpise in se strinjajo, da so predpisi za rastline, pridobljene z NGT, ki se lahko enačijo z naravnimi sortami, manj strogi v primerjavi z zahtevami za GSO.

Vendar želijo evropski poslanci zagotoviti preglednost, zato hočejo, da so označbe potrebne za vse z NGT pridobljene rastline. 

Evropski poslanci si prizadevajo za prepoved patentov za vse rastline, pridobljene z NGT, saj se želijo izogniti pravni negotovosti in nočejo, da postanejo kmetje preveč odvisni od velikih semenarskih podjetij.

Parlament je sedaj pripravljen na pogajanja z državami EU.