Kretsloppssamhället: Nya mål för återvinning inom EU

Lagstiftningspaketet om kretsloppssamhället, eller den cirkulära ekonomin, fastställer ambitiösa återvinnings- och avfallshanteringsmål för EU. Vilka bindande mål och deadlines gäller?

För att möta det växande behovet av att återvinna utarbetar EU en ny politik för en miljövänligare och mer konkurrenskraftig framtid.

Att hantera avfall på ett mer effektivt sätt är ett första steg mot kretsloppssamhället, där de allra flesta, om inte alla, produkter och material återvinns eller återanvänds om igen. På måndag den 16 april kommer ledamöter att debattera ett nytt lagstiftningspaket om kretsloppssamhället, som fastställer nya, juridiskt bindande mål för avfallsåtervinning med spikade datum.  

Mer ambitiösa EU-mål för avfall

  • Ett gemensamt EU-mål för kommunalt avfall, exempelvis avfall från hushåll och företag, som innebär att minst 55 procent ska återvinnas till år 2025 (Målet kommer att öka till 60 procent år 2030 och 65 procent år 2035);
  • ett gemensamt återvinningsmål för förpackningar; minst 65 procent ska återvinnas till år 2025 (70 procent till år 2030) och med särskilda mål för vissa ämnen/material;

 

Till år 2025

Till år 2030

Alla förpackningar

65 %

70 %

Plast

50 %

55 %

Trä

25 %

30 %

Järnhaltiga metaller

70 %

80 %

Aluminium

50 %

60 %

Glas

70 %

75 %

Papper och kartong

75 %

85 %

  • ett bindande mål att minska deponering av avfall (sopberg) till max 10 procent av det kommunala avfallet år 2035.

Hur påverkar avfallet din tillvaro?

Avfall har negativa effekter för:

  • miljön, särskilt biologisk mångfald och ekosystem
  • klimat, då sopberg avger metan, som är en kraftfull växthusgas
  • folkhälsan, då såväl färskvatten som jordbruksmarker kan smittas
  • ekonomin, eftersom användbara och värdefulla material går förlorade.

Även om avfallshanteringen inom EU har förbättrats markant under de senaste årtiondena, hamnar över en fjärdedel av det kommunala avfallet fortfarande i jorden, och mindre än hälften återvinns eller komposteras. Det finns stora skillnader mellan medlemsländerna, och i Sverige hamnar bara 1 procent av avfallet i sopberg, medan nästan allt hamnar i jorden i andra.