Förnybar energi: Ambitiösa mål för Europa

För att hjälpa EU att nå sina ambitiösa utsläppsminskningsmål i kampen mot klimatförändringarna arbetar parlamentet på att snabba på grönare alternativ såsom förnybar energi.

Den nuvarande energikrisen, som förvärrats av Rysslands aggression i Ukraina, har understrukit behovet av att minska EU:s beroende av fossila bränslen från Ryssland och av att diversifiera och säkra EU:s energiförsörjning genom grönare alternativ såsom förnybara källor. Dessutom vill EU ta täten i den gröna omställningen för att tackla klimatkrisen.

Läs mer om EU:s olika satsningar på förnybar energi.

Förnybara energikällor

  • Förnybara energikällor är sådana som vindenergi, solenergi och geotermisk energi, omgivningsenergi, tidvattensenergi, vågenergi och annan havsenergi, vattenkraft, biomassa, deponigas, gas från avloppsreningsverk samt biogas.

Besluta om nya EU-mål för förnybar energi till år 2030

Europas ambitiösa klimatinsatser fastställs i ”55 %-paketet”. EU:s mål är att minska utsläppen av växthusgaser med 55 procent till år 2030, och att bli klimatneutrala till år 2050. En del av lagstiftningen handlar om att uppdatera EU:s direktiv om förnybar energi för att höja andelen förnybar energi i EU:s energimix.

Vid plenarsammanträdet i september 2023 stödde kammaren ett mål om att 42.5 procent av EU:s energiförbrukning ska komma från förnybara energikällor senast 2030. EU-länder uppmanas dock at sträva efter 45 procent, ett mål som också stöds av kommissionen och som går i lunje med REPowerEU. I planen som kommissionen presenterade i maj 2022 betonar den behovet av att snabba på omställningen till ren energi och att fasa ut energiimporter från Ryssland genom att öka den förnybara energin inom kraftgenerering, industri, byggnader och transporter till 45 procent till år 2030.

Den nya lagstiftningen påskyndar godkännandeprocessen för nya eller anpassade kraftverk för förnybar energi, inklusive solpaneler och vindkraftverk.

Läs mer om 55 %-paketet och den gröna given.

Öka andelen förnybar energi inom olika sektorer inom EU

23,0 procent

andelen förnybar energi i EU:s energikonsumtion år 2022. Det är högre än 20-procentsmålet för år 2020 och mer än en fördubbling sedan 2004 (9,6 procent).

Mål inom följande sektorer uppdaterades också:

  • byggnader - 49 procent användning av förnybar energi till år 2030.
  • industri - en ny riktlinje på 1,6 procent årlig öknad användning av förnybara energikällor.


Uppdateringen tar hänsyn till att medlemsstaterna ska fastställa ett vägledande mål för innovativ teknik för förnybar energi på minst fem procent av den nya installerade kapaciteten för förnybar energi senast 2030, samt en ram för samarbete om gränsöverskridande energiprojekt.

Det följer också upp parlamentets uppmaning om strängare kriterier för användning av biomassa för att minska risken för finansiering av ohållbara metoder och förhindra negativa effekter på markkvalitet och biologisk mångfald.

Andelen förnybara energikällor i EU:s energiförbrukning nådde 23,0 % 2022, upp från 21,8 % 2021.

En karta över EU som visar andelen förnybar energi av den totala energiförbrukningen i EU-länderna 2022. Siffrorna varierar mellan 13,1 procent i Irland och 66,0 procent i Sverige.
Sverige har störst andel förnybar energi i EU.

Sverige är det EU-land med högst andel förnybar energianvändning: 66 procent år 2022, främst från vattenkraft, vind, fasta och flytande biobränslen samt värmepumpar. Därefter kommer Finland (47,9 procent, från vattenkraft, vindkraft och fasta biobränslen) och Lettland (43,3 procent, mest från vattenkraft).

De lägsta andelarna förnybar energi registrerades i Irland (13,1 procent), Malta (13,4 procent), Belgien (13,8 procent) och Luxemburg (14,4 procent).

Mer om vad EU gör för att främja förnybar energi:


Den här artikeln publicerades första gången i november 2017, och har sedan dess omarbetats för att spegla den senaste utvecklingen inom förnybar energi inom EU.

Relaterade artiklar