Handelskrig: Hur kan EU svara på orättvisa tullar?

EU kan vidta många olika åtgärder för att skydda sig mot orättvisa handelsmetoder, från att driva ärendet i Världshandelsorganisationen (WTO) till ett fullskaligt handelskrig.

Aluminiumblock framför lyftanordning ©AP Images/European Union-EP
Aluminiumblock redo för export ©AP Images/European Union-EP

EU:s ekonomi frodas när handeln är fri, men ibland kan den undermineras av länder som inför orättvisa tariffer på sina produkter eller som säljer sina varor till orimligt låga priser. Men EU kan försvara sig på många olika sätt. Läs mer om hur, och andra exempel på aktuella handelskonflikter.


Läs mer om EU:s handelspolitik


Medling – Världshandelsorganisationen WTO:s roll

EU och dess medlemsländer tillhör de 164 medlemmarna i Världshandelsorganisationen (WTO), vars syfte är att garantera ett regelbaserat internationellt handelssystem. Organisationen har makten att fälla avgöranden i handelsdispyter och att tillämpa beslut. Det har lyckats förhindra handelsdispyter från att eskalera.

Baserat på fördefinierade regler kan vilken medlem i WTO som helst framföra ett klagomål om överträdelser av världshandelsorganisationens regler och begära åtgärder.

Sedan WTO skapades 1995 har EU varit involverat i 201 fall: I 110 fall har EU framfört klagomål, och i 91 fall har EU fått agera respondent.


Tackla orimligt billiga importer

 Att vara medlem i WTO hindrar inte EU från att besluta om lagstiftning om motåtgärder för produkter som dumpats till onormalt låga priser i Europa, och därigenom slagit ut lokala producenter. Detta kan bero på avsaknad av konkurrens i landet där produkten producerades, stark statlig involvering i produktionsprocessen, eller till och med för att det producerande företaget inte brytt sig om att följa internationella arbetsrättsliga- eller miljökrav.

Läs mer om dumpning och dess effekter


EU kan svara genom att införa antidumpningstullar. År 2017 röstade ledamöter för att uppdatera reglerna som avgör när och hur sådana tullar kan införas. I maj 2018 godkände parlamentsledamöterna ytterligare regler som gör det möjligt för EU att införa högre tullar på dumpad eller subventionerad import.

Läs mer om EU:s antidumpningspolitik 

 

Motverka snedvridande utländska subventioner

Den 8 november 2022 godkände parlamentet regler för att motverka marknadssnedvridande utländska subventioner till företag som är verksamma i EU. Dessa subventioner kan skapa ojämna spelregler och göra det svårare för europeiska företag att konkurrera. Parlamentsledamöterna vill att Europeiska kommissionen ska ha befogenhet att utreda och motverka utländska subventioner som beviljas företag som ska förvärva EU-företag eller delta i offentliga upphandlingar inom EU.

Kampen mot ekonomisk utpressning

Ett nytt EU-verktyg som kallas instrumentet mot ekonomiskt tvång kommer att användas för att bekämpa ekonomiska hot och orättvisa handelsrestriktioner från länder utanför EU.

Syftet med verktyget är att verka avskräckande och göra det möjligt för EU att lösa handelskonflikter genom förhandlingar.

Som en sista utväg kan det dock användas för att vidta motåtgärder mot ett land utanför EU, inklusive ett brett spektrum av restriktioner relaterade till handel, investeringar och finansiering.

Europaparlamentet och rådet nådde en överenskommelse om den slutliga texten till lagstiftningen i juni 2023 som godkändes av ledamöterna den 3 oktober 2023.


Bananer – exempel på handelskonflikter

USA och EU har bråkat om handeln tidigare, exempelvis om tullar på bananer, som gjorde det lättare för vissa länder i Afrika, Västindien och i Stillahavsområdet att exportera till EU på bekostnad av de latinamerikanska länderna.

Under 2018 införde USA ytterligare importtullar på stål- och aluminiumimport, vilket parlamentsledamöterna kallade oacceptabelt och oförenligt med WTO:s regler. Dessutom var de oroade över de amerikanska tullar på spanska oliver som landet införde samma år.

EU har också varit oeniga med USA och Kanada när det gäller hormonbehandlat nötkött, som de betraktar som en potentiell hälsorisk. Detta löstes inte förrän 2012 då EU gick med på att öka importen av hormonfritt nötkött från de två länderna.


Mer om EU:s internationella handel