Arbete och familjeliv: Nya regler ska ge bättre balans

Europaparlamentet har godkänt nya regler som förbättrar för föräldrar och vårdare att kombinera arbetsliv och familjeliv.

Mer anpassningsbara arbetsvillkor och familje-/vårdrelaterad ledighet är steg mot ett mer socialt Europa och ska underlätta för föräldrar och för dem som vårdar anhöriga att skapa en balans i vardagen, och slippa välja mellan familj och karriär.

Bättre balans ger ökad jämställdhet

Sannolikheten för kvinnor, vars sysselsättningsgrad var 66,5 procent 2017, jämfört med 78 procent för män, att arbeta deltid för att ta ansvar för vård och omsorg i hemmet, är betydligt högre än för män. Kvinnorna drabbas därför av avbrott i karriären, vilket bidrar till löne- och pensionsgap.

Den nya EU-reglerna för att skapa bättre balans mellan arbets- och privatliv som kammaren röstade igenom torsdagen den 4 april syftar till att tackla underrepresentationen av kvinnor på arbetsmarknaden, och för att öka incitamenten för fäder att ta ut familjerelaterad ledighet, och därigenom främja jämställdhet och lika möjligheter.

Nästa steg

Medlemsländerna har tre år på sig att uppfylla bestämmelserna genom sin nationella lagstiftning.

Grafik om balans
Balans i arbetslivet

Huvudpunkter i de nya reglerna:

  • Rätten till åtminstone 10 dagars ledighet för fäder eller den motsvarande andra föräldern (där de erkänns enligt lag) i samband med födsel, med ersättning motsvarande åtminstone sjukpenning.
  • Individuell rätt till åtminstone 4 månaders föräldraledighet, av vilka två månader är icke-överförbara och betalda. Ersättningen för den icke-överförbara perioden fastställs av medlemsländerna.
  • Rätt till 5 arbetsdagars ledighet per år för att vårda svårt sjuka eller beroende anhöriga.
  • Reglerna stärker också rätten för arbetande föräldrar (till barn upp till åtminstone 8 års ålder) och vårdare att kräva mer anpassningsbara arbetsscheman (exempelvis genom flexibla eller minskade arbetstimmar).

Mer om vad EU gör för arbetstagares rättigheter

EU arbetar fortlöpande med att förbättra arbetsvillkor. År 2019 gav ledamöterna sitt stöd till nya regler som inför minimirättigheter för alla anställda, inklusive okonventionella anställningssformer, som exempelvis tillfälliga anställningar i den så kallade gig-ekonomin. De godkände även en reform av reglerna om utstationerade arbetstagarei syfte att bättre skydda dem.

EU har också fastställt regler om arbetstid, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och social trygghet för den som arbetar i ett annat EU-land.