Mindre utsläpp av koldioxid: Vad innebär de nya utsläppsmålen för bilar och skåpbilar?

För att göra vägtransportsektorn klimatneutral förbjuder EU försäljning av nya bilar och skåpbilar med förbränningsmotorer från och med 2035.

För att uppfylla sina ambitiösa klimatmål reviderar EU lagstiftning inom sektorer som har direkt påverkan inom ramen för “55 %”-paketet. Det inbegriper transporter, den enda sektorn inom vilken utsläppen av växthusgaser är högre än 1990 års nivåer, vilken ökat med mer än 25 procent. Transporter står för en femtedel av EU:s totala utsläpp.

Vägtransporter utgör den största andelen av utsläppen från transporter, och stod 2021 för 72 procent av utsläppen av växthusgaser från alla transporter inom EU och internationella transporter.

Varför bilar och skåpbilar?

Passagerarbilar och skåpbilar (“lätta kommersiella fordon”) släpper ut ungefär 15 procent av EU:s totala koldioxidutsläpp.

Tuffare krav på utsläpp från bilar skulle hjälpa till att uppnå EU:s klimatmål.

Nuvarande situation

De genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya bilar var 122,3 g CO2/km år 2019, vilket är bättre än EU-målet 130 g CO2/km för perioden 2015-2019, men klart över målet på 95 g/km som slagits fast för år 2021 och framåt.

Antalet elbilar har ökat snabbt, och utgjorde 11 procent av alla nyregistrerade passagerarfordon år 2020.


Hitta mer information och statistik i vår grafik.

Minskning av koldioxidutsläpp från bilar och minibussar

Nya mål

Den nya lagstiftningen stakar ut vägen till att få bort koldioxidutsläpp från nya passagerarbilar och lättare kkommersiella fordon senast år 2035. Reglerna fastställer delmål till år 2030 för att minska utsläppen till 55 procent för bilar och 50 procent för skåpbilar. 

Målen uttrycks som procent eftersom kravet på 95 g/km måste räknas om enligt nya mer rigorösa utsläppstester som bättre speglar verkliga körförhållanden.

Genom att bredare använda fordon som inte släpper ut någon koldioxid (bättre luftkvalitet, energibesparingar och lägre kostnader för att äga ett fordon), ska de reviderade utsläppsmålen hjälpa medborgarna och främja innovation inom nollutsläppsteknik.


Ledamöternas klimatambitioner

Parlamentet och EU-länderna nådde en överenskommelse om reglernas slutgiltiga utformning i oktober 2022. Överenskommelsen godkändes av parlamentet i februari 2023 och antogs av rådet i mars 2023. Lagstiftningen trädde i kraft i april 2023.

Dessutom planerar EU att tillhandahålla fler elektriska laddnings- och vätgastankstationer på huvudvägar. I juli 2023 antog Europaparlamentet nya regler för att senast 2026 placera ut laddstolpar för elbilar var 60:e kilometer längs huvudvägarna, samt tankstationer för vätgas minst var 200:e kilometer senast 2031. Reglerna måste godkännas av rådet innan de kan träda i kraft.

Mer om utsläpp från transportsektorn