Koldioxidutsläpp från bilar i siffror (nyhetsgrafik)

Har du någonsin undrat hur mycket koldioxid som bilar släpper ut? Är verkligen elbilar mer miljövänliga? Kolla in vår grafik, och lär dig mer.

Enligt en rapport från Europeiska miljöbyrån stod transporterna för ungefär en fjärdedel av EU:s totala koldioxidutsläpp under 2019, varav 71,7 procent kom från vägtransporter.

EU:s mål är att minska utsläppen av växthusgaser från transporter med 90 procent till 2050 jämfört med 1990. Detta är en del av den europeiska gröna given som syftar till att minska koldioxidutsläppen och uppnå klimatneutralitet till 2050.

Nyhetsgrafik som visar hur olika sektorer i EU har minskat sina växthusgasutsläpp mellan 1990 och 2019 (med undantag för inrikes transporter)..
Utsläpp från bilar

Utsläppen från transporter ökar

Transportsektorn är den enda sektor där utsläppen av växthusgaser har ökat under de senaste tre decennierna. Mellan 1990 och 2019 ökade utsläppen med 33,5 procent.

Att avsevärt minska koldioxidutsläppen från transportsektorn kommer inte att bli enkelt då minskningstakten för utsläppen har avtagit. Enligt nuvarande prognoser kommer transportutsläppen endast att minska med 22 procent fram till 2050, vilket är långt ifrån de nuvarande målen.

Nyhetsgrafik som visar att vägtransporterna stod för 71,7 procent av utsläppen av växthusgaser från transporter i EU 2019. Bilarna stod för den största andelen.
Utsläpp från transporter i EU

Bilar är stora utsläppare

Vägtransporter står för ungefär en femtedel av EU:s utsläpp.

CO2-utsläppen från persontransporter varierar kraftigt beroende på transportsätt. Personbilar är en stor förorenare och står för 61 procent av de totala koldioxidutsläppen från EU:s vägtransporter.
År 2018 var den genomsnittliga beläggningsgraden endast 1,6 personer per bil i Europa. Att öka den genom samåkning eller att främja övergången till utökad kollektivtrafik, cykling och gång kan bidra till att minska utsläppen.


Är elbilar renare?

Det finns två sätt att minska koldioxidutsläppen från bilar: genom att göra fordonen effektivare eller genom att ändra det bränsle som används. Under 2019 använde majoriteten av bilarna för vägtransporter i Europa diesel (67 procent), följt av bensin (25 procent).

Elbilar ökar dock i popularitet och stod för 17,8 procent av alla nyregistrerade personbilar år 2021, vilket är en märkbar ökning från 10,7 procent 2020.

Försäljningen av elfordon - batterielektriska fordon och laddhybridfordon - har ökat kraftigt sedan 2017. Sedan 2020, när de nuvarande koldioxidmålen började gälla, har försäljningen tredubblats.

Elektriska skåpbilar stod för 3,1 procent av marknadsandelen för nyregistrerade skåpbilar 2021.

Frågan om hur mycket koldioxid en bil faktiskt släpper ut, måste inte bara inbegripa utsläppen vid körning, utan även utsläppen i samband med produktion och skrotning.

Produktionen och skrotningen av en elbil är mindre miljövänlig än en bil med förbränningsmotor, och mängden utsläpp orsakade av elbilar beror på hur elektriciteten produceras.

Trots det, om man räknar på den genomsnittliga energimixen i Europa, visar sig elbilar redan vara renare än bensindrivna bilar. Då andelen el från förnybara källor beräknas öka i framtiden borde elbilarna bli än mindre farliga för miljön, inte minst givet EU:s planer på att göra batterier mer hållbara.

Nyhetsgrafik som visar att nya personbilar har minskat sina koldioxidutsläpp mellan 2010 och 2019.
Utsläpp från nya personbilar över tid

Trots att utvecklingen av koldioxidutsläpp från nya bilar går att rätt håll, avtar ansträngningarna för att förbättra bränsleeffektiviteten hos dem.


EU:s mål för att minska utsläppen från vägtransporter

EU inför nya mål för koldioxidutsläpp som syftar till att minska skadliga utsläpp från nya personbilar och lätta skåpbilar. Den nya lagstiftningen stakar ut vägen till att få bort koldioxidutsläpp från nya passagerarbilar och lättare kkommersiella fordon senast år 2035. Reglerna fastställer delmål till år 2030 för att minska utsläppen till 55 procent för bilar och 50 procent för skåpbilar.

Parlamentet och EU-länderna nådde en överenskommelse om reglernas slutgiltiga utformning i oktober 2022. Överenskommelsen godkändes av parlamentet i februari 2023 och måste också formellt godkännas av rådet.

Läs mer om de nya koldioxidutsläppsmålen och om EU:s förbud mot att sälja nya bensin- och dieselbilar från år 2035Andra EU-åtgärder för att minska transportutsläppen

För att minska utsläppen från vägtransporter har EU för avsikt att komplettera koldioxidmålen för personbilar och skåpbilar med:


Läs mer om förnybar vätgas, ett rent bränsle som ledamöterna granskar.


Förutom att sätta upp mål för bilarnas utsläpp ser ledamöterna över åtgärder för flygplan och fartyg. Ledamöter vill bland annat inkludera sjötransporter i systemet för handel med utsläppsrätter, se över systemet för luftfart och föreslå mer hållbara bränslen för flygplan och fartyg. Även om utsläppen från flyg och sjöfart bara står för 8 procent av EU:s totala utsläpp, växer de.  

Kolla in vår nyhetsgrafik om EU:s väg mot att nå sina klimatmål för 2020.

Relaterade artiklar