Förlorad biologisk mångfald: Något att oroa sig för? Och vilka är orsakerna?

Växter och djur försvinner i allt snabbare takt på grund av människans aktiviteter. Vilka är orsakerna och varför är det viktigt?

Skog med blåklockor på våren
Hälsosamma ekosystem bidrar med mycket av det som vi tar för givet.- © Shutterstock.com/Simon Bratt

Den biologiska mångfalden, eller variationen av alla levande varelser på vår planet, har minskat med en alarmerande fart de senaste åren, främst på grund av mänsklig aktivitet, t.ex. på grund av förändrad markanvändning, nedsmutsning och klimatförändringar.

I maj 2020 presenterade EU-kommissionen den nya strategin för biologisk mångfald till år 2030, efter krav från Europaparlamentet i januari 2020 om att tackla de främsta orsakerna till förlorad mångfald och att fastställa rättsligt bindande mål.

Vid plenarsessionen i juni 2021 godkände Europaparlamentet sin ståndpunkt om ”EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030: Ge naturen större plats i våra liv”. Ledamöterna krävde att genomförandet ligger i linje med andra strategier inom EU:s gröna giv, inklusive livsmedelsstrategin Från jord till bord.

I februari 2024 röstade parlamentet för en ny naturrestaureringslag, som är en del av EU:s ansträngningar för att bevara biodiversiteten i Europa. Lagen slår fast att alla EU-länder ska arbeta för att återskapa naturliga habitat.

Vad är biologisk mångfald?

Biologisk mångfald är traditionellt definierat som variationen av liv i alla dess former på jorden. Det inbegriper antalet arter, deras genetiska variation och interaktionen av dessa livsformer inom komplexa ekosystem.

I en FN-rapport som publicerades 2019 varnade forskare för att 1 miljon av totalt beräknade 8 miljoner arter hotas av utrotning, många inom några årtionden. Vissa forskare menar till och med att vi befinner oss mitt i en sjätte massutrotning i jordens historia. Tidigare kända massutrotningar tog kol på mellan 60 och 95 procent av alla arter. Det tar miljontals år för ekosystemen att repa sig efter en sådan händelse.

Läs mer om Europas utrotningshotade arter.

Varför är biologisk mångfald viktigt?

Hälsosamma ekosystem bidrar med mycket av det som vi tar för givet. Växter konverterar energi från sol och gör det tillgängligt för andra livsformer. Bakterier och andra levande organismer bryter ner organisk materia till näringsämnen som ger växter hälsosam jord att växa i. Pollinerare är nödvändiga för växters reproduktion, vilket tryggar vår livsmedelsproduktion. Växter och hav fungerar som stora koldioxidsänkor. Vattnets cykel är i högsta grad beroende av levande organismer.

I korthet, biologisk mångfald ger oss ren luft, färskt vatten, kvalitativa jordar och grödors pollinering. Det hjälper oss att bekämpa och anpassa os till klimatförändringar, och minska påverkan av naturfaror.

Eftersom levande organismer interagerar i dynamiska ekosystem kan det få långgående konsekvenser på livsmedelskedjan om en art försvinner. Det är omöjligt att veta exakt vilka konsekvenser en massutrotning skulle få för människor, men vi vet att för närvarande är det naturens mångfald som låter oss frodas.

De främsta skälen till minskad biologisk mångfald

  • Förändrad markanvändning (till exempel avskogning, ensidig odling, urbanisering)
  • Direkt exploatering, såsom jakt eller utfiskning
  • Klimatförändringar
  • Nedsmutsning
  • Invasiva arter

Vilka åtgärder föreslår parlamentet?

Ledamöterna gav stort stöd till EU:s mål om att skydda åtminstone 30 procent av EU:s havs- och landyta (skogar, sankmarker, torvmarker, gräsmarker och kustnära ekosystem), och att 10 procent av EU:s hav och land, inklusive alla återstående primära och gamla skogar, samt andra kolrika ekosystem, ska lämnas i huvudsak orörda.

De vill att målen ska vara bindande och tillämpas av EU-länderna på nationell nivå, i samarbete med regionala och lokala myndigheter.

Oroade över minskningen av pollinatörer krävde ledamöterna också en omedelbar revidering av EU-initiativ om pollinatörer.

Mer information om vad EU gör för att bevara den biologiska mångfalden.