Orsakerna bakom migration: Varför migrerar människor?

Det finns flera skäl till att människor migrerar. Orsakerna sträcker sig från säkerhet, demografi och mänskliga rättigheter till fattigdom och klimatförändringar.

Flyktingar och asylsökande vandrar på ett järnvägsspår.
En grupp migranter går längs ett järnvägsspår. Foto: Ajdin Kamber/AdobeStock

Det totala antalet medborgare från länder utanför EU som var bosatta i EU från och med den 1 januari 2021 var 23,7 miljoner, enligt Eurostat, EU:s statistikbyrå. Detta motsvarar 5,3 procent av EU:s befolkning. I de flesta EU-länder kom majoriteten av de utländska medborgarna från länder utanför EU.

Vad är migration?

Migration är när människor förflyttar sig från en plats till en annan för att bosätta sig på en ny plats. Migrationen kan vara frivillig eller ofrivillig och kan ske av en rad olika skäl, bland annat ekonomiska, miljömässiga och sociala.

Orsaker till migration: Push och pull-modell

Push-faktorerna är orsakerna till att människor lämnar ett land och pull-faktorerna är orsaken till varför de väljer att flytta till ett särskilt land. Det finns tre huvudsakliga push och pull-faktorer.


Sociala och politiska faktorer

Etnisk, religiös, rasistisk, politisk och kulturell förföljelse gör att många människor lämnar sina hemländer. En avgörande faktor är krig, eller risk för konflikt och förföljelse från staten. De som flyr väpnade konflikter, brott mot mänskliga rättigheter eller förföljelse är mer benägna att bli humanitära flyktingar. Det är avgörande för var de kan stadga sig, eftersom vissa länder har en mer liberal inställning till humanitära flyktingar än andra. I ett första skede söker de sig ofta till närmaste säkra land som tar emot asylsökande. Grunden för internationell humanitär rätt är Genèvekonventionerna, som reglerar hur väpnade konflikter får föras och är till för att begränsa dess effekter.

De senaste åren har många människor flytt till Europa från konflikter, terror och förföljelse i sina hemländer. Av de 384 245 asylsökande som beviljades skyddsstatus i EU 2022 kom en fjärdedel från krigsdrabbade Syrien, med Afghanistan och Venezuela på andra respektive tredje plats.

Fakta och grafik om antalet asylansökningar i EU.

Demografiska och ekonomiska orsaker

Demografiska förändringar avgör hur människor rör sig och migrerar. En växande eller krympande, åldrande eller ung population har betydelse för ekonomisk tillväxt och arbetsmöjligheter i ursprungsländer samt migrationspolitiskt i destinationsländerna.

Demografisk och ekonomisk migration är kopplat till dåliga arbetsförhållanden, hög arbetslöshet och den allmänna ekonomin i ett land. Pull-faktorer som lockar till ett land är bland annat högre löner, bättre karriärmöjligheter, högre livsstandard och möjligheter till utbildning. Om de ekonomiska förhållandena är dåliga, och även framtidsprognoserna ser mörka ut, kommer troligen ett stort antal människor att emigrera till länder med bättre framtidsutsikter.

Enligt FN:s internationella arbetsorganisation så fanns det 2019 ungefär 169 miljoner migrantarbetare i världen, vilket är äver två tredjedelar av världens migranter. Över två tredjedelar av alla migrerande arbetstagare var koncentrerade i höginkomstländer.


Miljö och klimat migration

Miljön har alltid varit en drivande orsak bakom migration. Människor flyr naturkatastrofer, som översvämningar, orkaner och jordbävningar. Klimatförändringar förväntas dessutom att förvärra extrema vädersituationer, vilket kan leda till att fler människor migrerar.

Enligt Internationella organisationen för migration är klimatmigranter de som på grund av plötsliga eller gradvisa förändringar i miljön – och som därför påverkar deras livsvillkor – blir tvungna att lämna sitt hem, antingen permanent eller tillfälligt. De kan då flytta inom sitt land eller utomlands.

Det är svårt att beräkna hur många klimatmigranter det finns i världen på grund av fler faktorer, som befolkningsökning, fattigdom, ledning, säkerhet och konflikt – som alla har en påverkan. År 2050 beräknas det finnas mellan 25 miljoner till en miljard klimatmigranter i världen.

Hur EU behandlar dessa orsaker

Enklare tillgång till lagliga vägar för migranter

EU har uppmuntrat laglig migration för att komma till rätta med bristen på arbetskraft, fylla kompetensluckor och stimulera den ekonomiska tillväxten. Detta inkluderar:

  • EU:s blåkort: ett arbets- och uppehållstillstånd som gör det möjligt för tredjelandsmedborgare att arbeta och bo i ett EU-land, förutsatt att de har en examen eller motsvarande kompetens och ett jobberbjudande som uppfyller en minimilön.
  • Det är ett kombinerat arbets- och uppehållstillstånd som utfärdas för upp till två år av det EU-land där tredjelandsmedborgaren i fråga kommer att arbeta och bo.
  • Status som varaktigt bosatt i EU: ger tredjelandsmedborgare rätt att stanna och arbeta i EU på obestämd tid.

Läs mer om lagliga möjligheter att arbete i EU.


Ny migrations- och asylpakt

Att hantera migrationen effektivt och att skydda de yttre gränserna har varit en prioriterad fråga i EU i många år. EU har arbetat med en ny migrations- och asylpakt och i april 2024 beslöt parlamentet att stödja en överenskommelse som gjorts med rådet om att förändra EU:s lagstiftning i migrationsfrågor.

Den nya migrations- och asylpakten fastställer förbättrade och snabbare processer genom hela EU:s asyl- och migrationssystem. Den innebär en revision av Dublinförordningen, som fastställer vilket land som ansvarar för att behandla en asylansökan. Det nya systemet främjar länders flexibilitet vid asylhantering och definierar olika typer av bidrag ett land kan lämna till unionens gemensamma omhändertagande av migranter. Flexibiliteten innebär möjligheter att omplacera asylsökande från det första inreselandet eller finansiellt eller logistiskt stöd av olika slag. Det nya systemet bygger på solidaritet och flexibla former av stöd, som kan övergå till att bli krav i nödsituationer.

När de nya reglerna börjar gälla har EU-länderna två år på sig att föra in dem i sin nationella lagstiftning.

Läs mer om EU:s politik i migrationsfrågor.

Läs mer om migration i Europa:

Fakta och siffror om asyl och migration i EU, 2022-08-05