Så fungerar EU:s lagar för djurskydd (video)

EU har några av världens högsta djurskyddsstandarder. Ta reda på hur lagstiftningen skyddar uppfödnings- och laboratoriedjur, djurliv och husdjur.

En europeisk vildkatt.
Europeisk vildkatt

EU har förespråkat djurskydd i över 40 år och är allmänt erkänd som en global ledare med några av världens bästa djurskyddsstandarder. EU:s regler har också påverkat lagstiftningen i tredjeländer positivt. De gäller främst lantbruksdjur (på gården, under transport och vid slakt), men också djurliv, laboratoriedjur och husdjur.

Unionen och medlemsstaterna ska, eftersom djur är kännande varelser, ta full hänsyn till djurens behov av välfärd
Artikel 13 avdelning II i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (Lissabonfördraget)

Jordbruksdjurens välfärd

Enligt en särskild Eurobarometer-undersökning i mars 2023 om européernas inställning till djurskydd sade 84 procent att de tyckte att jordbruksdjurens välmående måste skyddas bättre än det gör idag.

De första EU-reglerna för skydd av husdjur går tillbaka till 1980-talet. 1998 års direktiv om skydd av animalieproduktionens djur fastställde allmänna normer för skydd av alla djur som används för produktion av livsmedel, ull, skin, päls eller andra jordbruksändamål – inklusive fisk, reptiler och amfibier – och är baserad på den Europeiska konventionen om skydd av animalieproduktionens djur från 1978.

EU:s regler för djurskydd återspeglar de så kallade fem friheterna

  • Frihet från hunger och törst
  • Frihet från obehag
  • Frihet från smärta, skador och sjukdomar
  • Frihet att utföra naturligt beteende
  • Frihet från rädsla och oro

Andra EU-regler sätter välfärdsnormer för uppfödningsdjur under bedövning och slakt samt för avelsförhållanden för specifika djurkategorier som kalvar, grisar och värphöns.

I oktober 2018 antog ledamöterna en nya regler om veterinärmedicinska läkemedel för att begränsa användningen av läkemedel som kompensation för dåliga förhållanden eller för att få djur att växa snabbare.

Europeiska kommissionen presenterade strategin "Från jord till bord" i december 2019. Den fokuserade på behovet av ett hållbart livsmedelssystem och innebar att dussintals lagstiftnings- och icke-lagstiftande initiativ skulle tas framåt under de följande åren.

Djur som transporteras i Europa har flera gånger fått utökat skydd.

Parlamentets krav på bättre skydd för djur under transporter

EU-regler för att djurens skydd och välfärd under transporter godkändes 2004.  Men i en resolution som ledamöterna godkände den 14 februari 2019 kräver Europaparlamentet bättre tillämpning, sanktioner och kortare restider

19 juni 2020 inrättade ledamöterna ett utredningsutskott för att undersöka påstådda överträdelser av tillämpningen av EU:s djurskyddsregler under transport inom och utanför EU.

Under en debatt den 2 december 2020 bad ledamöterna jordbrukskommissionär Janusz Wojciechowski att säkerställa att EU:s jordbrukspolitik förbättrar djurskyddet under transporter, och uppmanade kommissionen att korta leveranskedjor, att uppmuntra transport av kött iställer för att levande kreatur och att tillse att importer följer EU:s djurskyddsregler.

I april 2021 påpekade, det året innan inrättade, utredningsutskottet för djurskydd under transporter att bristen på tillämpning av gällande regler om djurskydd vid transporter inte är acceptabelt och krävde konkreta åtgärder för att tackla problemet, inklusive att vidta överträdelseförfarande mot medlemsländer som inte lyckas tillämpa de gällande bestämmelserna.

Undersökningskommittén upptäckte systematiska brister i tillämpningen av de nuvarande djurskyddsreglerna vid transporter. Utskottets rekommendationer godkändes av parlamentet under plenarsammanträdet i januari 2022.

Ledamöter vill förbjuda djurhållning med burar

Som ett svar på medborgarinitiativetEnd the Cage Age” som undertecknats av 1,4 miljoner människor från hela EU, uppmanade ledamöter kommissionen att lägga fram ett förslag för att förbjuda burar i djurhållningen inom EU senast år 2027.

Ta reda på hur du kan anmäla dig för att bidra till ett medborgarinitiativ.

Utbredningen av resistens mot läkemedel från djur till människor är ett allvarligt problem.

Skydd av vilda djur

De 500 vilda fåglar som naturligt förekommer i EU skyddas av fågeldirektivet, medan art- och habitatdirektivet syftar till att säkerställa bevarande av sällsynta, hotade eller endemiska djurarter och karakteristiska livsmiljötyper.

EU-initiativet för pollinerande insekter lanserades 2018 för att hantera nedgången av vilda pollinerande insekter, särskilt bin. Parlamentet kräver dock ytterligare minskning av bekämpningsmedel och mer ekonomiska medel till forskning. I ett betänkande som antogs i januari 2018 sa parlamentet  att regionala och lokala biesorter borde skyddas bättre.

I juni 2021 då ledamöterna röstade om EU:s biologiska mångfaldsstrategi till år 2030 efterlyste de en revision av pollinerarinitiativet. De vill att det ska inbegripa: ett nytt EU-omfattande övervakningsramverk med robusta åtgärder, tydliga tidsatta mål och indikatorer, inklusive konsekvensindikatorer, samt kapacitetsbyggande. I januari 2023 såg kommissionen över pollinerarinitiativet.

Valar och delfiner skyddas mot fångst och dödande i EU:s vatten. Dessutom har EU alltid varit en försvarare för det fullständiga genomförandet av moratoriet för kommersiell valfångst sedan 1986.

EU-regler förbjuder handel med sälprodukter.

Det finns också regler om fångstmetoder, som förbjuder användning av benfällor för att fånga vilda djur i EU och fastställa humana normer.

EU genomför och går utöver bestämmelserna i konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (CITES) – för att med sina regler för handel med vilda djur säkerställa att handel med djurprodukter inte leder till att arter blir hotade.

I juni 2021 godkände parlamentet sin ståndpunkt om EU:s strategi för biologisk mångfald till år 2030, med underrubriken ”Ge naturen större plats i våra liv”, vilken är en del av EU:s gröna giv.

I februari 2024 stödde parlamentsledamöterna en ny lag om naturrestaurering, som förbinder alla EU-länder att arbeta för att återställa naturliga livsmiljöer.

EU vill också bekämpa globala skogsförluster som äventyrar livsmiljön för många arter. I april 2023 godkände parlamentet nya regler som förpliktar företag att kontrollera att produkter som säljs på den europeiska marknaden inte har bidragit till avskogning eller skogsförstöringnågonstans i världen.

Zoo


EU:s regler för att hålla vilda djur i djurparker syftar till att stärka sin roll i bevarandet av biologisk mångfald och sätter standarder för skyddsåtgärder, inklusive lämpligt boende för djuren.

Djurförsök för vetenskapliga ändamål


EU har skapat en rättslig ram som reglerar djurstudier för utveckling av nya läkemedel, för fysiologiska studier och för tester av livsmedelstillsatser eller kemikalier. Reglerna är baserade på principen om 3R:

  • Ersätt (replace) djur med alternativa metoder när så är möjligt
  • Förfina (refine) metoder och utförande så att smärta och obehag undviks
  • Minska (reduce) antalet djurDjurförsök för kosmetika och marknadsföring av sådana produkter är förbjudna i EU. I en resolution som antogs 2018 krävde parlamentet ett globalt förbud mot djurförsök för kosmetika.

Inget smink kan testas på djur i EU sedan 2013.

Husdjurskydd


För att begränsa den olagliga handeln med hundar och katter krävde parlamentet en gemensam handlingsplan för EU, tuffare sanktioner och obligatorisk registrering i en resolution som antogs 12 februari 2020.

Som ett svar på denna begäran betecknade Europeiska kommissionen den illegala handeln med sällskapsdjur som organiserad brottslighet när man lade fram EU:s strategi 2021–2025 för att bekämpa den organiserade brottsligheten.

EU försöker stoppa olaglig husdjurshandel.

För att ta itu med de europeiska medborgarnas oro, som betraktar husdjur som en del av deras familjer, harkatt- och hundpäls varit förbjudet i EU sedan 2008. Lagstiftningen förbjuder utsläppande på marknaden och import till eller export av katt- och hundpäls och av alla produkter som innehåller sådan päls.

Tack vare gemensamma regler är det fritt fram  för människor att flytta med sina pälsvänner inom EU. Husdjurspasset eller djurhälsointyget är det enda kravet för hundar, katter och illrar att resa över EU:s gränser, med vissa undantag.