Nya regler ska möjliggöra grupptalan för EU-konsumenter

Nya regler om kollektiv prövning ska möjliggöra för konsumenter inom EU att gå samman för att föra talan i nationella och gränsöverskridande ärenden där ett stort antal konsumenter drabbats.

Europeiska konsumenter ska gemensamt kunna stämma företag, oberoende av var de bor.

Tack vare principen om att den som förlorar betalar ska missbruk av prövningsmöjligheten undvikas.

En alltmer globaliserad och digitaliserad värld har ökat risken för att stora grupper konsumenter drabbas av samma illegala metoder. För närvarande är det bara möjligt för konsumenter att gå samman och driva ett ärende i en grupptalan i ett fåtal medlemsländer, och i princip omöjligt i ärenden som sträcker sig över mer än ett land.

Nya regler om att föra grupptalan kommer att ge konsumenter i alla medlemsländer rätten att gemensamt driva ärenden där det handlat om “masskada”, men också införa skyddsregler för att förhindra missbruk.

Efter en överenskommelse mellan parlamentets och rådets förhandlare i slutet av juni godkände parlamentet reglerna den 24 november.


Hur kommer det att fungera?

  • Godkända inrättningar som utsetts av medlemsländerna kommer att kunna representera konsumentgrupper i kollektiva ärenden
  • Grupptalan kommer att vara möjligt i alla medlemsländer - åtminstone en mekanism för grupptalan måste finnas i alla medlemsländer, som gör det möjligt för organisationer att representera medborgare, med rätten att kräva sanktioner och kompensation för skadan som orsakats
  • De måste uppfylla vissa kriterier: För gränsöverskridande grupptalan fastställs kriterierna i de nya reglerna, medan de för nationella ärenden fastställs i nationell lagstiftning
  • Den förlorande parten måste bära rättegångskostnaden (“principen om att förloraren betalar”), vilket ska skydda företag från grundlösa stämningsärenden
  • Förutom den allmänna konsumentlagen skulle grupptalan vara tillåtet även i fall av handlaröverträdelser inom områden som dataskydd, finansiella tjänster, resor och turism, energi, telekommunikation, miljö och hälsa, likväl som flyg- och tågpassagerarrättigheter.

EU-kommissionen kan komma att inrätta en Europeisk ombudsman för ärenden om grupptalan, för att hantera gränsöverskridande stämningsärenden på EU-nivå.

Nästa steg

Medlemsländerna har två år på sig att införa direktivets regler i den nationella lagstiftningen, och därefter ytterligare 6 månader för att börja tillämpa dem.