En rättvis omställning till den gröna ekonomin för alla Europas regioner

Skiftet mot en klimatneutral ekonomi innebär en enorm omställning för kolberoende regioner. Ta reda på hur Fonden för en rättvis omställning kommer att hjälpa till.

Europas gröna omställning måste få med alla regioner

EU är fast beslutet att uppnå klimatneutralitet till år 2050 och har integrerat målet inom sina alla politikområden inom ramen för den Europeiska gröna given i syfte att tackla klimatförändringar. Det ambitiösa målet kräver en omställning till en ekonomi som är mindre beroende av koldioxidutsläpp och är utmanande för de regioner som är mest beroende av fossila bränslen och kolintensiva industrier.

Ta reda på mer om hur EU tacklar klimatförändringarna.

I januari 2020 föreslog kommissionen att Fonden för en rättvis omställning skulle inrättas i syfte att hantera de sociala, ekonomiska och miljömässiga effekterna av omställningen. Fonden är en del av den 1 biljon euro stora finansieringsplanen för den Europeiska gröna given.

Gruvarbetare ©Peruphotoart/AdobeStock
Skiftet mot en klimatneutral ekonomi innebär en enorm omställning för koldioxidberoende regioner. ©Peruphotoart/AdobeStock

En skräddarsydd budget för Europas regioner

Ledamöterna godkände Fonden för rättvis omställning i maj, och stödde därmed den uppgörelse som parlamentets förhandlare nådde med rådet i december 2020 om 17,5 miljarder euro. 7,5 miljarder euro kommer från EU:s budget 2021-2027 och 10 miljarder euro kommer från EU:s återhämtningsinstrument. 

Alla medlemsländer kan få tillgång till finansiering, men resurserna kommer att koncentreras på de regioner som har de största utmaningarna: regioner med stor koldioxidintensitet, som är kraftigt beroende av fossila bränslen (kol, brunkol, torv och oljeskiffer). Hur rikt landet är kommer också att vara en faktor.

Fonden för rättvis omställning förutser: 

 1. Medfinansiering av upp till 85 procent för de minst utvecklade regionerna, 70 procent för regioner i omställning och 50 procent för mer utvecklade regioner. 
 2. Exceptionellt stöd för företag med svårigheter i enlighet med EU:s tillfälliga statsstödsregler
 3. En begäran att medlemsländerna fokuserar på stöd till de mest avlägsna regionerna och öarna och öronmärker särskilda belopp från sin nationella tilldelning, inom ramen för sina territoriella planer för rättvis omställning

En "grön belöningsmekanism" som parlamentet föreslagit kommer att införas om anslagen till fonden ökas efter den 31 december 2024. Den ska fördelas mellan medlemsländerna till dem som gjort största minskningar av växthusgasutsläpp från industrin.

Stängning eller bygge av kärnkraftverk, aktiviteter kopplade till tobaksproduktion och investeringar i produktion, transport, distribution, förvaring och förbränning av fossila bränslen undantas.

Vad Fonden för en rättvis omställning vill investera i

 • små och medelstora, och mikroföretag, universitet och offentliga forskningsinstitut
 • digital innovation och verksamhet inom utbildning och social inkludering, billiga ren energi, utsläppsminskningar, energieffektivisering, förnybar energi och energiförvaringsteknik
 • värmeproduktion och fjärrvärme baserad på förnybara bränslen
 • smarta och hållbara lokala transporter
 • regenerering och sanering av mark, landrestaurering och ändrad användning
 • den cirkulära ekonomin, inklusive avfallsförebyggande, minskning, resurseffektivisering, återanvändning, reparation och återvinning
 • vidareutbildning och kompetensutveckling för anställda till annan sysselsättning
 • stöd att söka jobb
 • omställning av existerande koldioxidintensiva installationer

Plattform för rättvis omställning

I juni drog kommissionen igång Plattformen för rättvis omställning som stödjer offentliga och privata aktörer i kol- och andra kolintensiva regioner. Den kommer att inbegripa en databas över projekt och experter, som delar information och teknisk rådgivning.

Bakgrund

I mars 2018 krävde parlamentet att en övergripande fond, som skulle kunna hjälpa energisektorn att göra en rättvis omställning, inrättades.

I januari 2020 presenterade kommissionen sitt förslag till Fonden för en rättvis omställning för att stödja de regioner som drabbades mest av omställningen.

I juli 2020 enades EU:s ledare om ett mindre belopp för återhämtningsplanen och den fleråriga finansieringsramen för åren 2021-2027, vilket mottog stark kritik från Europaparlamentet.

Redan under plenarsessionen den 23 juli 2020 ifrågasatte parlamentet rådets drastiska minskningar av budgeten till Fonden för rättvis omställning och programmet InvestEU med avseende på den gröna given - EU:s långsiktiga prioriteirng som inte får riskeras.  

Överenskommelsen mellan Europaparlamentet och rådet från december 2020 bekräftades av medlemsländerna i rådet den 25 februari 2021.

Relaterade artiklar