AI-regler: Vad vill Europaparlamentet lagstifta om?

Ta reda på hur ledamöterna vill utforma EU:s lagstiftning om artificiell intelligens (AI) – för att främja innovation och samtidigt garantera säkerhet och mänskliga rättigheter.

AI är en viktig del av den digitala omvandlingen av samhället. Det är svårt att föreställa sig ett liv utan användningen av AI i många varor, tjänster och förändringar i arbetslivet, näringslivet, finans, hälsa, säkerhet, jordbruk och andra områden. AI är också centralt för EU:s gröna giv (The Green Deal) och den ekonomiska återhämtningsplanen efter covid-19.

EU förbereder för närvarande världens första uppsättning omfattande regler för att hantera möjligheterna och hoten med AI. Målet är att göra EU till ett globalt mittpunkt för pålitlig AI.

Förordningen om artificiell intelligens: första EU-regelverket för artificiell intelligens

Den 14 juni 2023 antog Europaparlamentet sin förhandlingsposition om AI-lagen. Europaparlamentets prioritet är att se till att AI-system som används i EU är säkra, transparenta, spårbara, icke-diskriminerande och miljövänliga.

Europaparlamentet vill också fastställa en teknikneutral, enhetlig definition av AI som kan tillämpas på framtida AI-system. AI-lagen fastställer olika regler för olika AI-risknivåer.

Läs mer om EU:s AI -lagstiftning.

Parlamentets förslag om AI-lagstiftning

En EU-väg för AI

Inför kommissionsförslaget inrättade parlamentet ett särskilt utskott för att analysera konsekvenserna av artificiell intelligens på EU:s ekonomi. I slutbetänkandet från utskottet som kammaren godkände i maj 2022 finns ett förslag om en EU-färdplan för AI – en holistisk ansats för en gemensam, långsiktig ståndpunkt som betonar EU:s kärnvärden, samt mål och värden kopplade till AI. 

– Med det här betänkandet visar vi tydligt att AI kommer att stimulera digitalisering och vara en "game-changer" i den globala digitala konkurrensen, sade föredragande Axel Voss (EPP, Tyskland. 

Icke-diskriminering, ansvar och immateriella rättigheter

Den 20 oktober 2020 godkände parlamentet dessutom tre betänkanden som beskriver hur EU bäst kan reglera AI för att främja innovation, etiska standarder och förtroende för teknik.

Parlamentsledamöterna påpekade att reglerna måste vara människocentrerade. I betänkandet föreslås hur säkerhet, öppenhet och ansvarsskyldighet kan garanteras och hur man förhindrar partiskhet och diskriminering, främjar socialt och miljömässigt ansvar och säkerställer respekt för de grundläggande rättigheterna.

– Invånarna står i centrum för förslaget, sade föredragande Ibán Garcia del Blanco (S&D, Spanien) vid en presskonferens.

Axel Voss (EPP, Tyskland) förklarade att syftet med ett system för civilrättsligt ansvar för AI är att bygga upp förtroende genom att skydda invånarna och samtidigt uppmuntra till innovation genom att ge företagen rättssäkerhet.

– Vi kämpar inte för en revolution: Det bör finnas enhetliga regler för företagen och befintlig lagstiftning bör beaktas, sade han.

När det gäller upphovsrätten betonade parlamentet vikten av ett effektivt system för vidareutveckling av AI, även frågan om patent och nya kreativa processer.

– En av de frågor som måste lösas är vem som har upphovsrätten till något som helt och hållet utvecklats av AI, sade Stéphane Séjourné (Renew, Frankrike).

Användning av AI i olika sektorer

Den 20 januari 2021 föreslog parlamentet riktlinjer för militär och icke-militär användning av AI. Särskilt på områden som militär, rättsväsende och hälsa får AI "aldrig ersätta eller avlasta människor från deras ansvar", sade föredraganden Gilles Lebreton (ID, Frankrike). Ledamöterna betonade behovet av mänsklig tillsyn över AI-system som används inom försvaret, och upprepade parlamentets uppmaning att förbjuda AI-baserade autonoma dödliga vapensystem.

Parlamentet arbetar med en rad frågor som berör AI:

  Den 19 maj 2021 godkände parlamentet ett betänkande om användningen av AI inom utbildning, kultur och den audiovisuella sektorn, som kräver att AI-tekniken utformas på ett sätt som inte underbygger sociala eller kulturella fördomar eller fördomar kring kön, och som skyddar mångfald.
  - Artificiell intelligens måste tränas upp att inte återskapar diskriminering sade föredragande Sabine Verheyen (EPP, Tyskland).

  En dag senare uppmanade parlamentarikerna EU-kommissionen att vidare tackla utmaningarna med den digitala omställningen, med fokus på AI som en teknik som kan möjliggöra och stödja Europas offentliga och privata sektorer i den digitala omställningen.
  - För att fullt ut dra nytta av AI:s möjligheter måste vi ge vårt näringsliv och våra uppstartsföretag utrymme för innovation och hjälp med investeringar, sade föredragande Deirdre Clune (EPP, Irland).

  Den 6:e Oktober 2021 krävde parlamentsledamöter att starka skyddsmekanismer bör inrättas för AI som används för polisiärt arbete.

  För att motverka diskriminering och att upprätthålla algoritmers insynskrav, uppmanade social demokratiska Petar Vitanov (S&D, Bulgarien) ett permanent förbud på AI som används för ansiktsigenkänningsteknik av individer på allmän plats.

  - Det är inte frågan om AI-system har potential att resultera i rasdiskrimination. Vi vet faktiskt redan att så är fallet, sade han.

  Läs mer om hur EU hjälper till för att forma den digitala omställningen i Europa.

  Lär dig mer om hur EU vill forma den digitala världen


  Mer information