Hur EU kan främja en hållbar konsumtion

Ledamöterna kräver nya åtgärder för att främja återanvändning och reparationer och stödja begagnade företag och lokala reparatörer.

Mobil reparation, handgjort.
EU vill främja en kultur av reparation och återanvändning

Onsdagen den 25 november antog parlamentsledamöterna en resolution med flera konkreta åtgärder för att främja hållbar konsumtion på EU:s inre marknad, inklusive rätten till reparation.

– Vi måste sätta stopp för den förtida föråldringen av produkter genom att föra upp dem på svarta listan över olämpliga affärsmetoder och genom att se till att de rättsliga garantiernas hållbarhet står i proportion till produkternas beräknade livslängd, sade föredragande David Cormand (Gröna/EFA, Frankrike) som ansvarar för frågan i parlamentet.

– Vi behöver upprätta en verklig rätt till reparation och garantera tydlig information om produkters hållbarhet och reparationsmöjligheter med obligatorisk märkning. Slutligen måste vi dra nytta av ny teknik för att få igång inrättandet av en cirkulär ekonomi, sade han vidare.


Varför är det viktigt att främja hållbar konsumtion?

Betänkandet om en mer hållbar inre marknad, utarbetats av Cormand, konstaterade att EU:s överskottsdag 2019, (EU Earth Overshoot Day) den dag då kontinentens ekologiska fotavtryck överstiger kapaciteten hos planetens ekosystem, var den 10 maj, vilket innebär att om alla konsumerade så mycket som européerna skulle det kräva 2,8 stycken av vår planet.

Betänkandet säger också att det nuvarande systemet där produkters föråldring byggs in och bristande tillgång till reservdelar, information om garantier och reparationsmöjligheter tvingar människor att köpa nya produkter i stället för att reparera dem.

Omkring 59 procent av konsumenterna vet inte att den lagstadgade minimigarantiperioden i EU är två år.

Läs mer om den cirkulära ekonomins betydelse och fördelar


Européernas inställning till återanvändning och reparation i siffror

Det står också klart att det finns en allmän efterfrågan på hållbarhet. Enligt en Eurobarometerundersökning försöker 77 procent av européerna reparera föremål innan de köper nytt och enligt kommissionens beteendeundersökning från 2018 är det tre gånger mer sannolikt att konsumenterna köper en produkt om den är märkt som hållbar och reparerbar. Omkring 79 procent av EU-medborgarna anser att tillverkare av digitala enheter bör beordras att göra det lättare att reparera eller byta ut enskilda delar.

Ta reda på fakta och siffror om EU:s avfallshantering

Hur vill ledamöterna uppnå en hållbar konsumtion?

Den centrala frågan i betänkandet är en uppmaning att införa en verklig rätt till reparation. Reparationerna bör vara enkla och överkomliga. Ledamöterna vill ha bättre tillgång till information om reparationer, främjande av hemreparationer, stöd till lokala, oberoende reparatörer och en garanti för produktreparationer. De vill också lösa frågan om immateriella rättigheter som gör att man bara kan laga en produkt hos en viss formgivare eller distributör.

Dessutom efterlyser ledamöterna lagstiftning om märkning som anger en produkts hållbarhet och reparerbarhet.

Ledamöterna vill även främja en återanvändningskultur. Konsumenternas förtroende för andrahandsvaror kräver dels öppenhet men även garantier för produkternas skick. De välkomnar affärsmodeller som bygger på uthyrning, men föreslår att de bör undersökas noga för att säkerställa deras långsiktiga lönsamhet

Ledamöterna föreslår att digital teknik skulle kunna användas för att främja en hållbar marknad genom att inrätta en gemensam databas och ett produktpass för bättre spårning av produkter och deras delar längs hela värdekedjan. Informationsutbyte mellan producenter och konsumenter och en effektivare marknadskontroll.

Det behövs ordentliga analyser för att bedöma om en viss teknik är miljövänlig under hela sin livscykel, från råvaruutvinning och återanvändning av returråvaror till bearbetning i slutet av livscykeln, inklusive tillverkning, transport och användning. De noterar också möjligheten till återkopplingseffekt, som uppstår när effektivitetsvinster gör en produkt eller tjänst billigare, vilket driver upp produktion och konsumtion.

I betänkandena uppmanas offentliga institutioner, som står för 16 procent av EU:s BNP, att föregå med gott exempel genom att prioritera små, lokala och hållbara företag i offentliga upphandlingar.

Reklamen måste bli mer ansvarsfull uppmanade ledamöterna med bland annat regler om uttag av personuppgifter för individanpassade annonser och så kallad greenwashing (grönmålning) som ger det felaktiga intrycket att en produkt är mer miljövänlig än den egentligen är.

Läs mer: Så reglerar EU greenwashing och miljöpåståenden (2024-01-17).