Elavfall i EU: Fakta och siffror

Elavfall är ett av det snabbast växande avfallsflödet i EU och mindre än 40 procent återvinns. Ta reda på fakta och siffror i vår infografik.

Elavfall
Elavfall

Elektroniska apparater och elektrisk utrustning definierar det moderna livet – från tvättmaskiner och dammsugare till smarttelefoner och datorer, det är svårt att föreställa sig livet utan dem. Men det avfall de genererar har blivit ett hinder för EU:s insatser för att minska sitt ekologiska fotavtryck.

Läs mer för att ta reda på hur EU hanterar elavfall i sin övergång till en cirkulär ekonomi till år 2025.

Vad är elavfall?

Elektroniskt och elektriskt avfall, eller e-avfall, omfattar en rad olika produkter som kastas bort efter användning.

Däribland:

  • Stora hushållsapparater, t.ex. tvättmaskiner och elektriska spisar
  • It- och telekommunikationsutrustning (bärbara datorer, skrivare)
  • Konsumentutrustning (videokameror, lysrör) och solcellspaneler
  • Mindre hushållsapparater (dammsugare, brödrostar)
  • Andra kategorier, t.ex. elektriska verktyg och medicintekniska produkter
Så mycket avfall samlas in.
Så mycket avfall samlas in.

Återvinningsgrad för elavfall i EU

Mängden elektrisk och elektronisk utrustning på EU-marknaden steg från 7,6 miljoner ton 2012 till 13,5 miljoner ton 2021. Den totala mängden insamlat avfall i denna kategori steg under samma tid från 3,0 miljoner ton till 4,9 miljoner ton.

Återvinningsmetoderna varierar mellan medlemsstaterna. År 2021 toppade Österrike listan över EU-länder i avfallsinsamling, med 15,5 kilo per invånare i snitt. Snittet för hela EU låg på 11 kilo.

Varför måste vi återvinna elektroniskt och elektriskt avfall?

Elektronisk och elektrisk utrustning som slängs och skrotas innehåller potentiellt skadliga material som förorenar miljön och ökar riskerna för människor som är involverade i återvinnin av e-avfall. För att motverka detta problem har EU antagit lagstiftning för att förhindra användning av vissa kemikalier, såsom bly.

Många sällsynta mineraler som behövs inom modern teknik kommer från länder som inte respekterar de mänskliga rättigheterna. För att undvika oavsiktligt stöd till väpnade konflikter och kränkningar av de mänskliga rättigheterna har ledamöterna antagit regler som kräver att europeiska importörer av sällsynta jordartsmetaller utför bakgrundskontroller av sina leverantörer.Vad gör EU för att minska elavfallet?

I mars 2020 lade EU-kommissionen fram en ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin, där minskning av elektroniskt och elektriskt avfall är en av de viktigaste prioriteringarna. I förslaget anges särskilt omedelbara mål som – rätten till reparation – och förbättring av återanvändbarheten i allmänhet, införandet av en gemensam laddare och inrättandet av ett belöningssystem för att främja återvinning av elektronik

USB typ-C blir den nya gemensamma laddningsstandarden för små elektroniska enheter i slutet av 2024. Bärbara datorer ska ha en USB typ-C-kontakt senast den 28 april 2026.

Kommissionen presenterade i mars 2023 ett nytt förslag om gemensamma regler för att främja reperation av varor. Förslaget ser till att säljare reparerar produkter inom den lagstadgade garantitiden om det inte är billigare att byta ut dem. Om den lagstadgade garantitiden löpt ut ska det bli lättare och billigare för konsumenter att reparera varor.

EU har antagit regler för insamling, behandling och återvinning av elektroniskt och elektriskt avfall för att komma tillrätta med det ökande problemet.

I februari 2023 lade kommissionen fram ett förslag om att uppdatera direktivet om elektroniskt och elektriskt avfall. Det skedde för att tillämpa en dom i EU-domstolen som handlade om solcelltillverkares skyldigheter.

Parlamentet och ministerrådet nådde en provisorisk överenskommelse om uppdteringen i november 2023. De kom överens om att kommissionen ska se över direktivet år 2026, och om nödvändigt föreslå förändringar tillsammans med en noggrann utvärdering av direktivets påverkan på samhälle och miljö.

Parlamentet ska om överenskommelsen tidigt i februari 2024.


Parlamentets ståndpunkt

I februari 2021 röstade parlamentet om den nya handlingsplanen för den cirkulära ekonomin med krav på ytterligare åtgärder för att uppnå en koldioxidneutral, miljömässigt hållbar, giftfri och helt cirkulär ekonomi senast 2050. Den inkluderade strängare återvinningsregler och bindande mål för materialanvändning och materialförbrukning senast 2030.

När det gäller e-avfall vill Europaparlamentets ledamöter att EU ska främja en längre produktlivslängd genom återanvändbarhet och reparerbarhet.


Läs mer om cirkulär ekonomi och avfallshantering