Vad är "big data"? Definition, fördelar och utmaningar

Läs mer om vad "big data" är och om dess fördelar och utmaningar för människor, företag och miljö.

Vår användning av elektronisk utrustning ökar och produktionsprocesserna blir alltmer digitaliserade. Detta innebär att stora mängder digital information genereras dagligen i ekonomin och genom människors personliga och sociala aktiviteter.

Kommissionen räknar med att den totala totala mängden uppgifter kommer att öka med 530 procent fram till 2025 jämfört med 2018.

Data är en viktig del av EU:s digitala omställning. Artificiell intelligens som är en prioritering för EU, är beroende av data och dess utveckling beror på hur data kommer att hanteras i Europa. Data är också en integrerad del av de digitala tjänster som formar vår vardag och vår ekonomi. Parlamentet godkände sina förslag om datalagstiftning för att se till att människor, företag, återhämtning och den gröna omställningen kan dra nytta av en effektiv datastrategi. För att nå den fulla potentialen av ''big data'' jobbar Europaparlamentet på att främja datadelning.

Läs mer om AI-möjligheter och vad parlamentet strävar efter

Infografik som förklarar big data.
Hur kan big data förbättra våra liv?

Vad är "big data"?

Big data avser insamlade datamängder som är så stora och komplexa att de kräver ny teknik, såsom AI, för att kunna bearbetas. Uppgifterna kommer från många olika källor, ofta är de av samma typ, till exempel används GPS-data från miljontals mobiltelefoner för att minska trafikstockningar. Men det kan också vara en kombination, t.ex. patientjournaler och patienters appanvändning. Tekniken gör det möjligt att samla in dessa uppgifter mycket snabbt, nästan i realtid, och analysera dem för att få nya insikter.

Varifrån kommer big data?

  • Det kan produceras av människor: I mobilappar, på nätet, inklusive sociala medier och affärstransaktioner, e-förvaltningsuppgifter.
  • Den kan genereras av maskiner och samlas in genom sensorer i föremål som är kopplade till sakernas internet, däribland smarta bilar, fabriker, GPS-satelliter och satelliter som samlar in väderdata etc.

Stora möjligheter för big data

Big data erbjuder stora möjligheter på ett antal områden.


Industri

Big data gör det möjligt för företag att förnya sig, antingen genom att bättre analysera människors behov och önskemål eller genom att erbjuda helt nya produkter. Personuppgifter är centrala för driften av appar och plattformar som har blivit en viktig del av våra liv och vår ekonomi, men ett bättre utnyttjande av industriella data skulle kunna leda till en ny innovationsvåg i EU. Data kan också öka produktiviteten och bidra till att sänka kostnaderna, till exempel genom att förutsäga försäljning eller underhåll i smarta fabriker.


Miljö

Satellitdata kan förbättra forskningen och hjälpa EU att minska utsläppen av växthusgaser och bidra till att förebygga och reagera på naturkatastrofer som skogsbränder. En förbättring av industrins produktionseffektivitet bör leda till lägre utsläpp och mindre avfall.


Sjukvård

Analys av stora kliniska datamängder, t.ex. avidentifierade patientjournaler eller data som förs in av patienter i appar kan möjliggöra bättre diagnostik, behandling och utveckling av läkemedel och samtidigt minska kostnaderna.


Jordbruk

Jordbrukarna kan använda information från satelliter och sensorer för att bättre utnyttja resurser som vatten eller solljus och anpassa grödorna till förändrade omständigheter.


Offentlig sektor

Data och avancerad analys kan öka de offentliga tjänsternas effektivitet och ändamålsenlighet, erbjuda tjänster som är bättre anpassade till medborgarna och förbättra transparensen


Transporter

Big data som samlas in från GPS och sociala medier kan bidra till att minska trafikstockningarna. Bättre reglering av trafikflödena bidrar också till tids- och bränslebesparingar och minska koldioxidutsläppen.

Infografik som förklarar EU:s datastrategi.
Vad är EU:s datastrategi?

Framtida utmaningar med big data


Missade möjligheter

Om EU går miste om möjligheten att utnyttja big data och dess potential skulle det kunna innebära ett mindre optimalt genomförande av större EU-program, såsom den gröna given och negativa konsekvenser för konsumenter, företag och ekonomi.


Skydd av rättigheter

Eftersom leverantörer av digitala tjänster har mer information om användarna än omvänt kan en oreglerad maktobalans leda till preferenser och till och med svagheter som utnyttjas för kommersiella eller politiska vinster.

Mycket riktad reklam väcker farhågor om eventuell manipulation, där konsumenternas preferenser och till och med svagheter utnyttjas.

Automatiserade databaserade bedömningar kan innebära att enskilda eller grupper kategoriseras, vilket kan leda till att de utesluts från exempelvis yrkesmöjligheter eller sjukförsäkring.