Koldioxidläckage: hindra företag att smita från utsläppsreglerna

EU introducerade en ambitiös koldioxidskatt på importerade varor. Syftet är att hindra koldioxidläckage, det vill säga verksamhet som flyttar utanför unionen för att slippa utsläppskrav.

När den europeiska industrin återhämtar sig från covid-19-krisen och kämpar med effekterna av kriget i Ukraina, försöker EU uppfylla sina klimatåtaganden, utan att äventyra antalet jobb och produktionskedjor på hemmaplan.

Omkring 27 procent av de globala koldioxidutsläppen från bränsleförbränning kommer från internationellt handlade varor. Samtidigt har utsläppen från EU:s import ökat, vilket riskerar undergräva effekten av EU:s klimatinsatser.

Läs mer om hur EU:s återhämtningsplan prioriterar klimatet.

Vad är koldioxidläckage?

Koldioxidläckage uppstår då industrier som släpper ut växthusgaser flyttar verksamhet från EU till andra länder för att slippa tuffare standarder.Hur kan EU hindra koldioxidläckage?

EU genomför insatser för att minska sitt koldioxidavtryck enligt den Europeiska gröna given. Men mål om att bli mer hållbart rustat och klimatneutralt till år 2050 riskerar att undergrävas av avsaknad av insatser från andra mindre klimatambitiösa länder. För att mildra detta föreslog kommissionen i juli 2021 en gränsjusteringsmekanism för koldioxid (CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism), genom vilken en koldioxidskatt tillämpas på vissa varor som importeras från länder utanför EU. CBAM är också en del av en rad lagar som justeras inom ramen för Fit for 55-paketet. Syftet är att uppfylla den europeiska klimatlagen genom att minska utsläppen av växthusgaser med minst 55 procent fram till 2030, jämfört med 1990 års nivåer.  

Läs mer om EU:s mål för att minska koldioxidutsläppen.

Hur kommer en europeisk koldioxidskatt att fungera?

Om produkter kommer från länder med mindre ambitiösa regler än EU tillämpas skattesatsen som säkerställer att importer inte är billigare än motsvarande EU-produkt.

Givet risken att miljöskadliga sektorer flyttar verksamhet till länder med mindre strikta regler för utsläpp av växthusgaser, är pris på koldioxid ett viktigt komplement till det existerande systemet inom EU för handel med utsläppsrätter (ETS).

Nuvarande prissättningsmekanismer för koldioxid inom EU: ETS

Enligt det nuvarande systemet med handel med utsläppsrätter (ETS) som innebär finansiella incitament för att minska utsläppen måste kraftverk och industrier inneha ett tillstånd för varje ton koldioxid de producerar. Priset på tillstånden drivs av utbud och efterfrågan.

På grund av den ekonomiska krisen hade efterfrågan på tillstånd fallit, och därigenom också priset, vilket avskräckte företag från att investera i grön teknologi. För att lösa frågan reformerar EU ETS, i enlighet med Fit for 55-paketet.Regler för gränsjusteringsmekanismen

Efter en preliminära överenskommelse med EU-länderna i december 2022 antog Europaparlamentet reglerna för gränsjusteringsmekanismen (CBAM) i april 2023. Den omfattar varor från energiintensiva industrier som järn, stål, cement, aluminium, gödningsmedel och elektricitet. Rådet godkände lagstiftningen i april 2023 och trädde i kraft i maj 2023.

CBAM tillämpas på direkta utsläpp - växthusgaser som släpps ut från det att varor produceras till dess att de importeras till EU. Men i framtiden kommer den också att tillämpas på indirekta utsläpp - från elproduktion som används för att producera de varor som omfattas av lagstiftningen.

Vem betalar avgiften?

Importörerna betalar skillnaden mellan det koldioxidpris som betalas i produktionslandet och priset på EU:s utsläppsrätter inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter (ETS). De måste kvartalsvis rapportera de direkta och indirekta utsläppen från varor som importerats under det föregående kvartalet samt alla koldioxidpriser som betalats utomlands.

När börjar den nya koldioxidavgiften gälla?

Längden på övergångsperioden och det fullständiga införandet av CBAM kommer att kopplas till utfasningen av gratis utsläppsrätter inom ramen för systemet för handel med utsläppsrätter (ETS) och kommer därför att införas gradvis mellan 2026 och 2034.

Vad ska pengarna som samlas in via EU:s koldioxidavgift användas till?

Intäkterna som genereras genom denna avgift verkar som en ny inkomstkällaEU-budgeten. Dessutom kommer minst motsvarande ekonomiskt värde kanaliseras till de minst utvecklade länderna för att hjälpa till att minska koldioxidutsläppen från deras tillverkningsindustrier.

Mer om EU:s åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna: