Företag måste ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljön, säger ledamöter

Ledamöter vill ha ny EU-lagstiftning som kan trygga att företag hålls ansvariga när deras agerande skadar människor och planeten.

Mänskliga rättigheter, miljön och företagens sociala ansvar

På måndagen den 8 mars debatterade kammaren ett betänkande från utskottet för rättsliga frågor som handlade om företags ansvar. Betänkandet uppmanar kommissionen att föreslå en lag som tvingar företag inom EU att ta itu med aspekter av deras värdekedjor som kan inkräkta på mänskliga rättigheter (inklusive sociala, fackliga och arbetsrättsliga rättigheter), miljön (exempelvis påverkan på klimatförändringarna) och god förvaltning.

Nackdelar för proaktiva företag

Att göra rätt ger inga konkurrensfördelar för företag i nuläget. Avsaknaden av ett EU-omfattande perspektiv i frågan kan medföra nackdelar för de företag som är proaktiva i sociala och miljömässiga frågor, fastslår betänkandet. Reglerna skulle gälla alla större verksamheter inom EU, liksom offentligt listade små och medelstora företag, och små och medelstora företag som exempelvis delar ”riskabla” leveranskedjor med större företag.


Men bindande regler bör också sträcka sig bortom EU:s gränser, konstaterar ledamöter. Det innebär att alla företag som vill få tillgång till EU:s inre marknad, inklusive dem som är etablerade utanför EU måste bevisa att de vidtagit alla rimliga åtgärder, visar ”tillbörlig aktsamhet”, för att uppfylla skyldigheter för miljö och mänskliga rättigheter.


Bättre skydd för utsatta

Dessutom vill ledamöterna att intressenter och offer i länder utanför EU, som är särskilt utsatta, får ett bättre skydd. På samma sätt vill de förbjuda produkter som kan kopplas till grova brott mot mänskliga rättigheter såsom tvångs- och barnarbete.

– Europaparlamentet har möjlighet den här veckan att ta ledningen för företagande som tar ansvar, ansvarstagande företagsagerande, sade föredragande Lara Wolters (S&D, Nederländerna) under måndagens debatt.
– För företag skapar vi en rättvis spelplan och rättslig tydlighet. För konsumenter tryggar vi rättvisa varor. För arbetstagare stärker vi skyddet. För offer förbättrar vi tillgången till rättvisa. Och för miljön tar vi ett steg vi skulle tagit för länge sedan, sade hon vidare,

I februari 2020 publicerade kommissionen en studie som visade att bara vart tredje företag inom EU för närvarande vidtar åtgärder med ”tillbörlig aktsamhet” medan 70 procent av europeiska företag stödjer EU-omfattande regler om ”tillbörlig aktsamhet”.

Parlamentet godkände betänkandet den 10 mars 2021. Dessutom godkände parlamentet ytterligare ett betänkande den 20 maj 2021 där de uppmanar kommissionen att uppdatera och förbättra miljöansvarsdirektivet och direktivet om straffrättsliga åtgärder på miljöområdet.   

Även om miljöbortt beräknas vara den fjärde största brottsaktiviteten i världen, är det få fall som upptäcks, utreds och lagförs. Det är därför som myndigheter inom åklagar- och domstolsväsendet måste utbildas för att bättre kunna åtala och straffa vid den typen av brott, betonade ledamöterna.  

Läs mer om hur EU:s handelspolitik hjälper till att främja mänskliga rättigheter och uppfylla miljökrav.

Relaterade artiklar