EU:s blåa kort: Nya regler ska locka fler högkvalificerade

Ta reda på hur EU vill göra de så kallade blåkorten för högkvalificerade migranter mer attraktiva.

Med blåkortet tar EU nya steg för att göra den europeiska arbetsmarknaden mer lättillgänglig för högutbildade utländska arbetare

Ledamöterna gav sitt slutliga godkännande till reformen av EU:s blåkortsdirektiv för att underlätta rekryteringen av högkvalificerade medborgare från andra länder, så kallade tredjelandsmedborgare, till jobb inom EU.

I maj 2021 enades parlamentets och rådets förhandlare om en revidering av 2009 års blåkortsdirektiv för att underlätta för arbetsgivare i EU:s medlemsländer att anställa medborgare från länder utanför EU. Förslaget lades ursprungligen fram av kommissionen 2016 och är den enda lagstiftningsrevideringen på EU-nivå när det gäller laglig arbetskraftsmigration under senare år.

Det reviderade direktivet om inrese- och uppehållsvillkor innebär mer flexibla kriterier, inklusive lägre trösklar för minimilön som sökande måste tjäna för att kvalificera sig för blåkortet. Det utvidgar också rättigheterna för förmånstagare genom att göra det lättare att röra sig inom EU, och snabbare processer för familjeåterföreningar.

Den arbetsföra befolkningen inom EU förväntas minska från 333 miljoner 2016 till 292 miljoner år 2070. Det medför omfattande implikationer för unionens arbetskraft. Parlamentet röstade vid sin plenarsession i september igenom reformen av blåkortssystemet för att underlätta anställning av högkvalificerade arbetstagare från länder utanför EU.

Läs mer om EU:s politik avseende migration.


6 månader istället för 12

Uppdateringen av blåkortssystemet gör att sökande bara behöver uppvisa ett anställningsavtal som sträcker sig 6 månader istället för 12 månader som det är idag. För att fler ska kunna söka, sänks tröskeln för blåkortet till mellan 1 och 1,6 gånger den genomsnittliga bruttoårslönen.

Innehavare av blåkort kommer enklare att kunna röra sig till ett annat EU-land från landet de först slog sig ner efter att ha arbetat där minst ett år. Familjen har rätt att flytta med.

På samma gång skulle de uppdaterade reglerna möjliggöra för flyktingar och asylsökande som för närvarande befinner sig i EU att ansöka om blåkort i andra medlemsländer, inte bara där de fått skydd, såsom regeln har varit fram tills idag.

Genom att sänka kriteriet för att ansöka om blåkortet och stärka innehavarens och dennes familjs rättigheter ska kortet bli attraktivare.

EU-länder kan avvisa eller vägra att förnya blåkortsansökningar där det finns en bevisad risk för den allmänna säkerheten. Innan medlemsländerna utfärdar ett kort ska de beakta den inhemska arbetsmarknaden, exempelvis om det är hög arbetslöshet.

Blåkortet ger högkvalificerade arbetstagare från länder utanför EU rätten att leva och arbeta i vilket medlemsland som helst, med undantag för Danmark och Irland.

Ta reda på mer i videon ovan.

Läs mer om migrationen i EU