Utsläpp från flygplan och fartyg: En överblick av EU:s åtgärder

Utsläppen från flygplan och fartyg ökar. Samtidigt vill EU nå koldioxidneutralitet 2050. Läs om EU:s åtgärder för att minska sektorernas utsläpp.

En bränslebil parkerad bredvid ett plan. En rörledning är ansluten från lastbilen till planet.
Utsläppen från flygplan och fartyg ökar

Trots att utsläppen från luftfart och sjöfart bara står för cirka 8 procent av EU:s totala utsläpp, går utvecklingen åt fel håll. Genom målen att minska EU:s totala utsläpp med 55 procent till 2030 och nå nettonoll-utsläpp till 2050, har EU ambitiösa planer för att motverka klimatförändringarna. 55%-paket, som syftar till att uppnå målen i EU:s Gröna giv, innehåller förslag för att minska utsläppen från både flyg och sjöfart.

Läs mer om EU:s åtgärder och mål för att minska utsläppen.

Förändringar inom utsläppshandeln för flyget


System för handel med utsläppsrätter

Genom systemet för handel med utsläppsrätter (ETS) har EU vidtagit åtgärder för att minska utsläppen. Systemet tillämpar ett utsläppstak för luftfartssektorn, där flygbolagen måste överlämna utsläppsrätter för att täcka sina utsläpp. För att undvika att EU-företag missgynnas, gäller systemet för närvarande endast flygningar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Samtidigt delas de flesta utsläppsrätterna ut gratis till flygbolagen.

Den 8 juni 2022 röstade parlamentet för en översyn av systemet för handel med utsläppsrätter för luftfartssektorn.

Parlamentet vill fasa ut gratis ETS-tilldelningar för luftfarten till 2026 och främja användningen av hållbara flygbränslen. Intäkterna från utauktioneringen av luftfartens utsläppsrätterkommer användas för att stödja innovation och ny teknik genom den såkallade ''Innovation fund''.

Europaparlamentet antog i april 2023 det reviderade förslaget som överenskommits med EU-länderna i december 2022.

Hållbara bränslen för flygplan

Utöver revideringen om ETS godkände Europaparlamentet i september 2023 en överenskommelse med rådet om ReFuelEU-initiativet för flyg som är en del av klimatpaketet. Paketet syftar till att göra bränslen i EU:s flygplan mer miljövänliga. Bränsleleverantörerna måste se till att EU:s flygplatser använder en minimiandel hållbara flygbränslen: två procent från 2025, 37 procent till 2040 och 70 procent till 2050. Förnybar vätgas ska ingå i den hållbara bränslemixen och EU:s flygplatser ska hjälpa flygplansoperatörer att få tillgång till hållbara flygbränslen, bland annat genom infrastruktur för vätgastankning och elektrisk laddning.

Förbrukad matolja, syntetiskt bränsle eller till och med vätgas bör gradvis bli normen som flygbränsle.

Parlamentets ledamöter garanterade ett EU-märkningssystem kring miljöprestanda på kommersiella flygningar och kommer införas 2025. Bemärkningen ska ge ett uppskattat koldioxid avtryck per passagerare och förväntad koldioxideffektivitet mer kilometer.

Lösningar för flygningar utanför Europa

För att täcka flygningar som avgår eller anländer utanför EES arbetar EU tillsammans med Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO) för att införa ett globalt marknadsbaserat verktyg, med namnet CORSIA, genom vilket flygbolag kan kompensera sina utsläpp genom att investera i gröna projekt, exempelvis plantering av skog.

CORSIA kompletterar ETS för att undvika att flygbolagen får betala dubbla avgifter för sina koldioxidutsläpp. Om tillräckliga framsteg inte görs senast i juli 2026 måste kommissionen föreslå att utsläppen från flygningar utanför EES inkluderas i EU:s system för handel med utsläppsrätter. Flygningar till länder utanför EU som inte tillämpar CORSIA kommer att omfattas av ETS från och med 2027.

Minskade utsläpp från sjötransporter


Fartyg i systemet för handel med utsläppsrätter


Den 16 september 2020 röstade Europaparlamentet ja till att inbegripa maritima transporter i EU:s system för handel med utsläppsrätter och för att fastställa bindande krav för rederier att minska sina koldioxidutsläpp med minst 40 procent senast år 2030.

Kommissionens ursprungliga förslag reviderar EU-reglerna för övervakning av koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning från större fartyg så att dessa ska ligga i linje med globala regler. Men enligt Europaparlamentarikerna var inte detta tillräckligt ambitiöst för att få bort utsläppen från alla delar av ekonomin.

Den 27 april 2021 påminde Europaparlamentet om behovet av att rejält minska utsläppen från sjöfarten och att inbegripa den i systemet för handel med utsläppsrätter. Ledamöterna betonade också vikten av att utvärdera effekterna på konkurrenskraft, sysselsättning och den potentiella risken för koldioxidläckage.

Parlamentet vill se följande åtgärder för att hjälpa sjöfarten bli renare och mer effektiv i övergången till klimatneutralt Europa:

  • fasa ut tung eldningsolja som bränsle, genom kompensation via skattelättnader för alternativa bränslen
  • digitalisera, automatisera och minska koldioxidutsläppen från europeiska hamnar
  • reglera tillgången till EU-hamnar för de mest nedsmutsande fartygen
  • inför tekniska förbättringar såsom: optimering av fartygens hastighet, innovationer inom hydrodynamik och nya framdrivningssätt.

Som en del av 55%-paket föreslog kommissionen i juli 2021 en uppdatering av systemet för handel med utsläppsrätter. På parlamentets begäran inkluderar förslaget en utvidgning till att omfatta sjötransporter. Den 22 juni 2022 gav parlamentet sitt stöd till förslaget. I december 2022 nådde parlamentet och rådet en preliminär överenskommelse om att inkludera det i systemet för handel med utsläppsrätter, vilken godkändes av parlamentet under plenarsammanträdet i april 2023.

Hållbara bränslen för fartyg

Parlamentet antog sin ståndpunkt om en uppdatering av den nuvarande lagstiftningen för användning av förnybara och koldioxidsnåla bränslen inom sjöfarten i oktober 2022. I mars 2023 nådde rådet och Europaparlamentet en preliminär överenskommelse om FuelEU:s sjöfartsförslag.

Mängden växthusgaser från fartyg måste minska med två procent från och med 2025, 14,5 procent från och med 2035 och 80 procent från och med 2050, jämfört med 2020 års nivåer. Minskningarna bör gälla fartyg med en bruttodräktighet på över 5 000 ton, vilka står för 90 procent av koldioxidutsläppen. Minskningarna gäller 100 procent av energin som används ombord i eller mellan EU-hamnar och 50 procent av den energi som används för resor där avgångs- eller ankomsthamnen ligger utanför EU eller i dess yttersta områden.

Avtalet ger också fler krediter, som ett incitament, i form av kompenserande utsläpp till fartygsägare som använder förnybara bränslen av icke-biologiskt ursprung (RFNBO) från 2025 till 2034.

 

Mer om minskade utsläpp från transporter

Relaterade artiklar