Parlamentet vill ha tre nya inkomstkällor för EU

Under den rådande krisen, och i ett försök att stärka EU:s budget för framtiden, röstade Europaparlamentet för att införa nya inkomstkällor för EU.

Finansiering av EU-budgeten: "Återinför social rättvisa och skatterättvisa"

Mot bakgrund av de många utmaningar som EU:s budget står inför efter bland annat pandemin, kriget i Ukraina och energikrisen, stöttade parlamentet en samling nya inkomster i linje med EU:s prioriteringar.

De tre nya så kallade "egna medlen" är: intäkter från handeln med utsläppsrätter, resurser som genereras av den föreslagna gränsjusteringsmekanismen för koldioxid och intäkter från företagsbeskattning av multinationella företag enligt ett förslag som medlemsländerna i OECD och i G20 enades om under sommaren.

Kommissionen uppskattar att de nya inkomstkällorna skulle kunna generera upp till 17 miljarder euro per år till EU:s budget under perioden 2026-2030. Det bör bidra till att återbetala de resurser som EU har samlat in för att finansiera bidragsdelen av NextGenerationEU, finansiera den sociala klimatfonden och spela en roll i det nya systemet för handel med utsläppsrätter som kommer att bidra till övergången till en ekonomi fri från koldioxidutsläpp.


"Krävs för att betala tillbaka lånen"

– EU behöver nya egna medel för att åtminstone betala tillbaka lånen från NextGenerationEU! Utan nya egna medel måste vi efter 2027 skära ned mer än 15 miljarder euro per år från EU-programmen. Vi kommer att förvandla 'Next Generation EU' till 'No Generation EU' sade José Manuel Fernandes (EPP, Portugal), en av parlamentets medföredragande.

Valérie Hayer (Renew Europe) från Frankrike är medföredragande för lagstiftningen.

– Så varför nu? Vi håller för närvarande på att slutföra dessa lagar, särskilt reformen av koldioxidmarknaden och gränsskatten på koldioxid. När dessa verktyg är på plats är det upp till medlemsländerna att omvandla dem till egna medel i linje med vårt löfte att betala tillbaka lånen, sade hon, och lade till:

– Utan dessa nya egna medel skulle vi bara ha två alternativ: antingen öka de nationella bidragen, och därmed skatterna hemma, eller skära ned på de ordinarie EU-programmen. Nedskärningar i den gemensamma jordbrukspolitiken, nedskärningar i finansieringen av Erasmus+... Vi vägrar att låta detta hända. Det är därför vi upprättar dessa egna medel.

Kärnkraftverk med utsläppsmolne
POWER-PLANT_AdobeStock_Ana-Gram_

Öka intäkterna

Traditionellt sett kommer EU:s budget från tullar, en procentandel av den moms som EU-länderna tar ut och en andel av medlemsstaternas årliga bruttonationalinkomst. Den innehåller också andra intäkter, exempelvis böter från företag som bryter mot EU:s konkurrenslagstiftning och skatter på löner för EU:s personal.

Som svar på pandemins ekonomiska påfrestning enades EU om ett rekordstort stimulanspaket på över 2 000 miljarder euro år 2020 genom att öka den långsiktiga budgeten och införa det tillfälliga återhämtningsinstrumentet NextGenerationEU.

Det innebar att EU kunde skuldsätta sig för att hjälpa EU-länderna att bekämpa krisen. För att hjälpa till att betala tillbaka lånen kom EU-institutionerna överens om att införa nya egna medel, eftersom detta skulle möjliggöra mer diversifierade och motståndskraftiga typer av inkomster.

År 2021 infördes en egen resurs baserad på icke återvunnet plastförpackningsavfall och en digital avgift kommer att ingå från och med 2023.

Parlamentet godkände förslaget om egna medel under plenarsammanträdet den 21-24 november. Efter att ha samrått med parlamentet kommer rådet att med enhällighet fatta sitt beslut. Innan det träder i kraft måste varje medlemsland godkänna beslutet nationellt.