Koldioxidupptag: extra åtgärder för att nå klimatneutralitet

För att nå EU:s klimatmål måste minskningen av utsläpp kompletteras med åtgärder för att ta bort kol från atmosfären.

Klimatförändringar är redan en verklighet, men beroende på vilka åtgärder som görs nu är det fortfarande möjligt att begränsa dess konsekvenser. Enligt Parisavtalet har EU åtagit sig att sträva efter att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C över förindustriella nivåer. För att nå detta mål fastställer EU:s klimatlagstiftning ett bindande mål om nettonollutsläpp senast 2050.

Det viktigaste verktyget för att nå nollutsläpp är att snabbt minska utsläppen av växthusgaser - något EU har gjort framsteg med. Utsläppsminskningarna kommer dock behöva kompleteras med att ta bort koldioxid från atmosfären. Detta beror på att det är svårt att nå nollutsläpp inom vissa sektorer, till exempel jordbruk, cement- och stålproduktion eller flyg- och sjötransporter.

EU arbetar på ett certifieringssystem för att se till att alla koldioxidupptag i EU har gett en tydlig fördel för klimatet. Syftet är också att förhindra grönmålning.

Vad är koldioxidupptag?

Koldioxidupptag är aktiviteter som avlägsnar koldioxid från atmosfärenoch varaktigt lagrar den. Det finns flera sätt att göra detta på, bland annat

  • Permanent lagring (kol fångas upp direkt i luften och lagras i en stabil form)
  • Koljordbruk, dvs. aktiviteter som ökar kolbindningen i jord och skog (t.ex. skogsrestaurering, torvmarks- och våtmarksförvaltning)
  • Kollagring i produkter (t.ex. kol som fångas upp av träd lagras i träbaserade konstruktioner)EU:s certifieringsram för koldioxidupptag

För att uppmuntra och påskynda införandet av effektiva och högkvalitativa åtgärder för koldioxidupptag i EU, föreslog kommissionen i november 2022 att inrätta ett EU-omfattande certifieringssystem för koldioxidupptag.

Certifiering skulle säkerställa att koldioxidupptag mäts på ett korrekt sätt, lagrar kolet så länge som möjligt och ger fördelar för (eller åtminstone inte hindrar) andra miljömål, såsom biologisk mångfald, nollförorening eller cirkulär ekonomi.

En harmoniserad certifiering skulle bidra till att skapa förtroende och styra finansieringen av åtgärder från både offentliga och privata källor.

Läs också om hur EU bättre utnyttjar skogar som kolsänkor.

Parlamentets ståndpunkt

Europaparlamentet har upprepade gånger betonat att det ser minskade utsläpp som den viktigaste vägen mot klimatneutralitet och att upptag av  koldioxid är ett sätt att komplettera dessa ansträngningar.

Parlamentet antog sin ståndpunkt om certifieringssystemet för koldioxidupptag i november 2023. Ledamöterna föreslog att ett "unionsregister" skulle inrättas för att säkerställa insyn i systemet, tillhandahålla information till allmänheten och undvika risken för bedrägeri och dubbelräkning av koldioxidupptag. De vill också skilja mellan reglerna för koldioxidupptag, koljordbruk och koldioxidlagring i produkter, på grund av deras skillnader och miljöpåverkan.

Att stödja industri

För att öka EU:s kapacitet att säkert fånga, transportera och lagra kol, godkände parlamentet i april 2024 lagen om nettonoll-industri som hjälper företag att investera i sektorn genom att lindra den administrativa bördan och stödja innovation.

Lagen anger ett mål att EU ska kunna lagra minst 50 miljoner ton CO2 varje år till 2030.


Nästa steg

Europaparlamentet är nu redo att påbörja förhandlingar med rådet.