Snabba banköverföringar på ingång i EU

Nu ska EU sjösätta regler som ska göra omedelbar betalning tillgänglig i hela unionen. Det kommer att underlätta för både konsumenter och företag.

En man betalar kontaktlöst med sin smarta klocka.
Illustrationsbild.

Pengarna ska föras över på en gång


EU håller på att strömlinjeforma betalningsreglerna, till nytta för unionens alla invånare och företag. Ingen ska längre behöva vänta i dagar på banköverföringar - pengarna ska komma fram på en gång. Servicen ska finnas tillgänglig för alla kunder, utan extra kostnad.

Detta lägger också grunden för att system liknande det populära svenska Swish kan tas i bruk framöver ute i Europa.

Inledningsvis kommer det nya systemet bara att gälla för länder med euro som valuta, men på sikt ska även EU-länder som Sverige eller Danmark, som har sina egna valutor, komma med och integreras.

Miljarder sitter fast i systemet


Redan nu finns omedelbar betalning som ett alternativ på vissa håll inom EU, men enligt EU-kommissionens uppgifter omfattades bara 11 procent av alla betalningar inom eurozonen i början av år 2022, och runt 200 miljarder euro sitter fast i det finansiella systemet varje dag, på väg från eller till sina ägare.

Regler och avgifter för omedelbar betalning varierar också kraftigt mellan EU-länderna.

Det är problem som den nya reformen ska lösa. Såväl det privata näringslivet som frivilligorganisationer kommer att gynnas, och EU blir en mer attraktiv destination för investeringar.

Hur togs förslaget fram?


I oktober 2022 presenterade EU-kommissionen ett förslag. I november 2023 förhandlade parlamentet och ministerrådet fram en slutgiltig text. Parlamentet tog sedan upp ärendet först i utskottet för ekonomi och valutafrågor, därefter i plenum.

Hur ser förslaget ut i detalj?


- En omedelbar kreditöverföring bör utföras oavsett dag eller timme och omedelbart behandlas, inom 10 sekunder, och betalaren ska få ett kvitto lika snabbt.
- En betaltjänstleverantör ska omedelbart konvertera transaktionsbeloppet till euro, om betalningen görs från ett konto som inte är denominerat i euro.
- Betaltjänstleverantörer ska ha vaksamhet mot bedrägerier och vidta åtgärder för att förhindra att överföringar skickas fel.
- Betaltjänstleverantörer måste också införa extra åtgärder för att förhindra brottslig verksamhet, såsom penningtvätt eller finansiering av terrorism.
- Inga extra avgifter får tas ut för omedelbar betalning jämfört med traditionella transaktioner i euro.
- Medlemsstater vars valuta inte är euron kommer också att behöva tillämpa reglerna, men efter en övergångsperiod.

I februari 2024 gav parlamentet sitt definitiva godkännande till lagstiftningen. När även rådet samtyckt kan lagen träda i kraft.

Lagstiftningen är kopplad till en rad andra initiativ inom det ekonomiska området som ska säkerställa att EU håller jämn takt med de tekniska framstegen. Målet är att tjäna medborgare och företag samt att skydda de finansiella systemen från organiserad brottslighet. Bland dessa initiativ finns åtgärder som handlar om betaltjänster, kryptotillgångar, och penningtvätt.

Mer information