Ondersteunende technologie voor het vertalen

De binnenkant van een computer, waarbij de circuits zichtbaar zijn
De vertalers van het Parlement hebben heel wat hulpmiddelen en technologieën tot hun beschikking. Deze zorgen ervoor dat het vertaalproces sneller verloopt, beperken het risico op menselijke fouten en verbeteren de consistentie van en tussen vertalingen. Het gaat hierbij om technische hulpmiddelen zoals vertaalgeheugens en databanken met documenten en terminologie. Er worden regelmatig nieuwe hulpmiddelen ontwikkeld om tegemoet te komen aan de eisen van een moderne vertaaldienst en om de kwaliteit van het werk van de vertalers te verbeteren.

De workflow van het directoraat-generaal Vertaling steunt volledig op IT-toepassingen: bij de communicatie tussen opdrachtgevers en vertaalafdelingen, bij het toedelen van het werk aan vertalers of het uitbesteden van vertalingen aan externe vertalers, en bij het redigeren, voorbereiden en vertalen van teksten. Technologie, in de vorm van instrumenten voor computerondersteunde vertaling (computer assisted translation, CAT), draagt bij aan de efficiëntie omdat bestaande vertalingen kunnen worden hergebruikt, en de kwaliteit van de vertalingen omhoog gaat.

Alle vertaalverzoeken worden verwerkt volgens een geautomatiseerde workflow voor voorbereiding, waarbij een protocol wordt gevolgd op basis van een reeks criteria (soort document, domein, bron- en doeltaal of -talen, redactie van het origineel en de vertaling in de spiltaal (indien van toepassing), deadline, enz.). De geautomatiseerde workflow bestaat onder meer uit de volgende stappen: documenten die van belang zijn voor de vertalingen worden in TMX-formaat aangeleverd, er worden CAT-pakketten aangemaakt, het aantal te vertalen pagina's wordt berekend en er worden voorvertalingen aangeleverd met behulp van vertaalgeheugens. Daarnaast worden de resultaten van een machinevertaling aangeleverd. Als de vertalers dat willen, kunnen zij gebruikmaken van deze machinevertaling.

Alle vertalingen worden opgeslagen in EURAMIS ("European Advanced Multilingual Information System", het Europees geavanceerd meertalig informatiesysteem), waar ook andere instellingen en organen van de EU gebruik van maken. Bij de voorbereiding van nieuwe vertalingen worden de relevante vertalingen uit EURAMIS opgevraagd voor hergebruik. Dit systeem van hergebruik van vertalingen vermindert de werklast en verbetert de consistentie en coherentie van ons werk.

De pakketten die worden aangemaakt, worden gebruikt in een van onze twee CAT-toepassingen: SDL Trados Studio, een op de markt verkrijgbaar programma dat we aan onze behoeften hebben aangepast, of Cat4Trad, een toepassing die intern is ontwikkeld voor het vertalen van meertalige documenten die uit twee kolommen bestaan, omdat dergelijke documenten binnen het Parlement veel worden gebruikt.

De resultaten van onze terminologische werkzaamheden worden opgeslagen in IATE ("Interactive Terminology for Europe", interactieve terminologie voor Europa), de terminologiedatabank van de EU, waar ook andere instellingen en organen van de EU gebruik van maken. Deze databank bevat op dit moment meer dan een miljoen termen. We gebruiken IATE voor het opzoeken van terminologie, hetzij rechtstreeks, hetzij via een plug-in bij een CAT-tool, en als bron voor de domein- en/of documentspecifieke terminologiepakketten die we in onze CAT-tools gebruiken.

We gebruiken ook technologie om achtergronddocumenten te raadplegen De documenten van het Europees Parlement en interinstitutionele documenten worden opgeslagen in verschillende registers, die vertalers en assistenten kunnen raadplegen via speciaal daarvoor ontworpen zoekinterfaces. De belangrijkste registers die we raadplegen zijn Eur-Lex, OEIL (Wetgevingsobservatorium) en de openbare registers van de documenten van het Parlement, de Commissie en de Raad.

DG TRAD-conferentie: Vertaaldiensten in de digitale wereld

Omslag van het conferentieverslag ‘Vertaaldiensten in de digitale wereld’
In oktober 2017 heeft DG TRAD een conferentie gehouden over vertaaldiensten in de digitale wereld.
Tijdens dit tweedaagse evenement spraken deskundigen uit de academische wereld, het bedrijfsleven, de freelancesector en openbare instellingen over de laatste ontwikkelingen en trends in de vertaalsector. Duidelijk werd dat banen in de vertaalsector in een ongekend tempo veranderen en dat een groot deel van deze veranderingen wordt veroorzaakt door technologie. De sprekers benadrukten dat de vertaalsector verandert, maar geenszins verdwijnt.