Georgios
EPITIDEIOS

Written explanations of vote - 8th parliamentary term Georgios EPITIDEIOS

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement, as regards the UK's withdrawal from the EU (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) EL

04-04-2019

Το Ηνωμένο Βασίλειο, μετά το πέρας της αποχώρησής του από την Ένωση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλη συμφωνία προς αντικατάσταση της νυν εταιρικής σχέσης, θα αποτελεί τρίτη χώρα και ως τέτοια θα πρέπει να λογίζεται και να μεταχειρίζεται από την ΕΕ και τα εναπομείναντα κράτη μέλη.
Τυχόν απαλλαγή θεώρησης για βραχεία διαμονή για επιχειρηματικούς σκοπούς ή τουρισμό θα πρέπει να αποδίδεται τηρουμένων των απαιτήσεων ασφαλείας και με πλήρη σεβασμό στο κριτήριο της πλήρους αμοιβαιότητας (προφανώς των ελλήνων πολιτών συμπεριλαμβανομένων). Επιπλέον, θα πρέπει να γίνεται με σεβασμό στην εδαφική επικράτεια κάθε συμβαλλόμενου μέρους και αποδοχής αυτού, συμπεριλαμβανομένου του Γιβραλτάρ ως μέρους του Ηνωμένου Βασιλείου ως ισχύει νομικώς, νομίμως και συμφώνως προς τις επιθυμίες της συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτών εκεί.

Guidelines for the employment policies of the Member States (A8-0177/2019 - Miroslavs Mitrofanovs) EL

04-04-2019

Καταψηφίζουμε. Οι κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών έχουν αποτύχει να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της ανεργίας, συνεπώς η διατήρηση τους είναι άσκοπη.

Waste management (B8-0231/2019) EL

04-04-2019

Υπερψηφίζουμε. Η ορθή διαχείριση των αποβλήτων παίζει σημαντικότατο ρόλο στην βελτίωση του επιπέδου της δημοσίας υγείας αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Enforcement requirements and specific rules for posting drivers in the road transport sector (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) EL

04-04-2019

Το συγκεκριμένο κείμενο είναι κλασσικό παράδειγμα νομοθετικής και κρατικής υπέρβασης η οποία έχει ως σκοπό να δημιουργήσει ένα υπερκράτος νταντά που θα ελέγχει κάθε πτυχή της υποτιθέμενα ελεύθερης αγοράς.

Daily and weekly driving times, minimum breaks and rest periods and positioning by means of tachographs (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) EL

04-04-2019

Το συγκεκριμένο κείμενο είναι κλασσικό παράδειγμα νομοθετικής και κρατικής υπέρβασης η οποία έχει ως σκοπό να δημιουργήσει ένα υπερκράτος νταντά που θα ελέγχει κάθε πτυχή της υποτιθέμενα ελεύθερης αγοράς.

Adapting to development in the road transport sector (A8-0204/2018 - Ismail Ertug) EL

04-04-2019

Δυστυχώς, στις προτάσεις της Επιτροπής δεν αντιμετωπίζεται το ζήτημα των συστηματικών ενδομεταφορών. Η αντιμετώπιση των συστηματικών ενδομεταφορών είναι καθοριστικής σημασίας, ενώ εξίσου σημαντικό είναι να διασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις μεταφορών δεν θα είναι σε θέση να κάνουν κατάχρηση της οδηγίας συνδυασμένων μεταφορών με σκοπό την καταστρατήγηση των κανόνων για τις ενδομεταφορές.

Common rules for the internal market for natural gas (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek) EL

04-04-2019

Καταψηφίζουμε, η Επιτροπή προωθεί πολιτικά συμφέροντα και γεωστρατηγικές επιδιώξεις με τον μανδύα της εφοδιαστικής ασφαλείας.

European Maritime and Fisheries Fund (A8-0176/2019 - Gabriel Mato) EL

04-04-2019

Η θάλασσα αποτελεί έναν από τους κύριους πόρους της επιβίωσης του ανθρώπου. Μόνο που θα πρέπει να υπάρξουν κανόνες και νόμοι για υγιείς, ασφαλείς, προστατευόμενες, καθαρές θάλασσες και ωκεανούς που υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση.

Strengthening the security of identity cards and of residence documents issued to Union citizens (A8-0436/2018 - Gérard Deprez) EL

04-04-2019

Προφανώς πρέπει να υφίστανται και να εφαρμόζονται υψηλά κριτήρια και απαιτήσεις ασφαλείας, ιδίως όταν αφορά όχι απλώς σε έγγραφα που επιδιώκεται να χρησιμοποιηθούν στο εσωτερικό της εκδούσας χώρας αλλά σε έγγραφα για τη διενέργεια ταυτοπροσωπίας και που αμοιβαίως αναγνωρίζονται ως ταξιδιωτικά έγγραφα μεταξύ των χωρών της ΕΕ αλλά και από ορισμένες ακόμη τρίτες χώρες. Τυχόν ανάληψη δράσης σε ενωσιακό επίπεδο θα πρέπει να τελεί προφανώς υπό την αίρεση της τήρησης των αρχών της αναλογικότητας και επικουρικότητας και του απόλυτου σεβασμού στις αρμοδιότητες των κρατών μελών που άπτονται της εσωτερικής ασφάλειας και δημόσιας τάξης, παράλληλα με την καθολική συμφωνία και έγκριση των συμμετεχόντων κρατών μελών.
Δυστυχώς, παρατηρείται ότι η δόκιμη απόκριση στις ανάγκες που δημιουργεί η πραγματικότητα δεν καλύπτεται από τις ενέργειες της Επιτροπής, η οποία προωθεί κατ’εντολήν τα συμφέροντα της Ένωσης και όχι απαραίτητα εκάστου κράτους μέλους. Άλλωστε, δεν είναι ξεκάθαρο εάν υφίσταται επαρκής νομική βάση, ενώ θα ήταν προτιμότερη η λήψη και προώθηση μέτρων στα πλαίσια της «ενισχυμένης συνεργασίας», η οποία και επιτρέπει κανονικώς στα συμμετέχοντα κράτη να οργανώσουν ως επιθυμούν μία εκτενέστερη συνεργασία από αυτή που προβλεπόταν αρχικά από τις Συνθήκες.

Road infrastructure safety management (A8-0008/2019 - Daniela Aiuto) EL

04-04-2019

Στηρίζουμε οποιαδήποτε προσπάθεια για την αύξηση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των ατυχημάτων.

Pan-European Personal Pension Product (A8-0278/2018 - Sophia in 't Veld) EL

04-04-2019

Απαιτείται σεβασμός των πολιτών και του κόπου της εργασίας τους. Προτεραιότητα πρέπει να αποτελέσει η καταπολέμηση της ιδιωτικοποίησης και η ενίσχυση των δημόσιων, καθολικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, και όχι η προώθηση επενδυτικής φύσεως προϊόντων, υποχρεωτική για τα κράτη μέλη, το οποίο μάλιστα θα χαίρει φορολογικών κινήτρων και ελαφρύνσεων. Εξάλλου, οι αγορές ιδιωτικών συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων υπόκεινται στους εθνικούς κανόνες, και θα ήταν αδόκιμο να επιχειρήσει η Ένωση με προσχηματικούς στόχους να δημιουργήσει μία «ενιαία αγορά ιδιωτικών συντάξεων».
Η θέση της Πατριωτικής Ριζοσπαστικής Ένωσης για τις αρχές ενός δίκαιου και βιώσιμου συστήματος είναι απλές: υποχρεωτική ασφάλιση, ελάχιστη εγγυημένη αξιοπρεπή σύνταξη, αναλογικότητα και σταθερότητα εισφορών, ανταποδοτικότητα παροχών, υποστήριξη της συνέχειας των εισφορών με όρους αναδιανομής, μακροχρόνια δομημένη αποταμίευση και δημιουργία αποθεματικών. Ώστε το κρατικό συνταξιοδοτικό σύστημα να είναι επαρκές και υπέρτερο κάθε άλλου ιδιωτικού ασφαλιστικού προϊόντος.
Τυχόν ατομική συνταξιοδοτική αποταμίευση είναι συμπληρωματική και προαιρετική, ενώ η πολιτεία έχει απλώς την περιοριστική αλλά ουσιαστική υποχρέωση διαμόρφωσης κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου με σκοπό την ασφάλεια και διαφάνεια επί των προσφερόμενων χρηματοοικονομικών προϊόντων, την πρόσβαση και διαχείριση του συγκεντρωθέντος ποσού κατά την ελεύθερη κρίση και βούληση του δικαιούχου, και τον καθορισμό κανόνων ώστε να μην υπάρξουν αιτίες αθέμιτου ανταγωνισμού εις βάρος του κρατικού συστήματος.

Work-life balance for parents and carers (A8-0270/2018 - David Casa) EL

04-04-2019

Καταψηφίζουμε, παρά τις πάρα πολλές θετικές προβλέψεις της συγκεκριμένης εκθέσεως, καθώς δεν μπορούμε να δεχτούμε την πλάγια αποδοχή υπάρξεως άλλων φύλλων πέρα των δύο πραγματικών, καθώς και την εκμετάλλευση από συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες του δικαιώματος στην άδεια πατρότητος και την υιοθεσία.

Protection of the Union's budget in case of generalised deficiencies as regards the rule of law in the Member States (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa) EL

04-04-2019

Απορρίπτουμε την έκθεση που αφορά στην προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη διότι δίνονται στην Επιτροπή αρμοδιότητες ελέγχου των κρατών μελών προς εύνοια της Ένωσης. Η Επιτροπή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να φέρεται σαν τον ελεγκτικό όργανο.

European Social Fund Plus (ESF+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné) EL

04-04-2019

Καταψηφίζουμε, καθώς η Ένωση πρέπει να σταματήσει να σπαταλά χρήματα των φορολογουμένων για την επιβολή ιδεοληπτικών επιδιώξεων. Πίσω από την έκφραση «μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες» οι ευρωπαϊκοί θεσμοί εννοούν πλέον, σχεδόν αποκλειστικά, λαθρομετανάστες.

Computerising the movement and surveillance of excise goods (A8-0010/2019 - Kay Swinburne) EL

04-04-2019

Καταψηφίζουμε, όχι διότι διαφωνούμε με την εισαγωγή της πληροφορικής στην διακίνηση και παρακολούθηση των αγαθών που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, αλλά διότι διαφωνούμε με την παραχώρηση -έστω και εν μέρει- της δυνατότητος αυτής στην Επιτροπή.

Multiannual recovery plan for Mediterranean swordfish (A8-0389/2018 - Marco Affronte) EL

04-04-2019

Η υπερβολική, αλόγιστη και παράνομη αλιεία του συγκεκριμένου είδους ψαριού, έχει δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα. Με συντονισμό και τήρηση νόμων, ίσως μπορέσουμε να επαναφέρουμε το είδος αυτό σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Minimum level of training of seafarers (A8-0007/2019 - Dominique Riquet) EL

04-04-2019

Θεωρούμε ότι η εκπαίδευση των ναυτικών είναι σημαντικό θέμα και ότι η δημιουργία ενός ελάχιστου επιπέδου είναι αρκετά σημαντική για την ασφάλεια των ναυτικών. Για αυτά τα θέματα θεωρούμε ότι αρμόδιοι πρέπει να είναι ο ΙΜΟ το ETF και άλλοι οι διάφορες ομοσπονδίες των ναυτικών.

Adjustment of annual pre-financing for the years 2021 to 2023 (A8-0181/2019 - Mirosław Piotrowski) EL

04-04-2019

Καταψηφίζουμε, καθώς η ετήσια προχρηματοδότηση είναι σημαντική για τα κράτη μέλη και, εάν είναι κάποιος να επωμιστεί το βάρος των περιττών χρηματοπιστωτικών ροών, αυτή θα πρέπει να είναι η Ένωση.

Temporary reintroduction of border control at internal borders (A8-0356/2018 - Tanja Fajon) EL

04-04-2019

Κατ’ αρχήν, η έκθεση βρίθει αδόκιμων αντιλήψεων και αυθαίρετων αξιωμάτων, όπως (χαρακτηριστικό δείγμα) ότι «η μετανάστευση και η διέλευση των εξωτερικών συνόρων από μεγάλο αριθμό υπηκόων τρίτων χωρών δεν θα πρέπει καθαυτή να θεωρείται απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια».
Γενικότερα, τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρούν πλήρη αρμοδιότητα επί του ουσιαστικού ελέγχου και της διασφάλισης των συνόρων τους ως απόρροια των αναφαίρετων κυριαρχικών τους δικαιωμάτων καθώς και συμβατικών τους δεσμεύσεων προς διατήρηση κάθε πρόσφορου μέσου με σκοπό την εξασφάλιση της δημόσιας τάξης και εσωτερικής ασφάλειας έναντι απειλών. Μάλιστα, η άσκηση της συγκεκριμένης αρμοδιότητας/εξουσίας, όντας αποκλειστικό δικαίωμα και θεσμική υποχρέωση, δεν οφείλει να εμπίπτει στα πλαίσια της αρχής της αναλογικότητας υπό ευρωπαϊκή εξάρτηση αλλά μόνο υπό το πλαίσιο της μη δεσμευτικής συμπληρωματικής συνεργασίας.
Κοινώς, τα κράτη πρέπει να διατηρούν ανέπαφο το δικαίωμα επαναφοράς ελέγχων στα σύνορά τους, με όσα θετικά ή αρνητικά αυτό μπορεί να επιφέρει, και εν τέλει τα ίδια είναι τα μόνα αρμόδια ώστε να το αποφασίσουν. Άλλωστε, ισχυρά κράτη απαιτούν ισχυρά και ασφαλή σύνορα.

Motion for a resolution pursuant to Rule 108(6) seeking an opinion from the Court of Justice relating to the EU accession to the Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (B8-0232/2019) EL

04-04-2019

Ανεξαρτήτως των θέσεων επί της προτεινόμενης συμφωνίας καθ’ αυτής, καμμία αρχή δεν αποτελεί αυτοτελώς ικανή συνθήκη για τη μη στήριξη του αιτήματος λήψης γνώμης από το Δικαστήριο σχετικά με τη συμβατότητα ενός νομικού κειμένου ως προς τις Συνθήκες καθώς και επί ζητημάτων αρμοδιότητας και διαδικασίας, από το όργανο που αποτελεί πρακτικώς και καθ’ ύλην το πλέον αρμόδιο. Το Κοινοβούλιο δεν διαθέτει νομικές υπηρεσίες που με ανεξαρτησία, ικανό θεσμικό κύρος και ικανότητα κρίσης θα δώσουν τις κατάλληλες απαντήσεις προς το Σώμα των βουλευτών.
Η γνωμοδότηση απαιτείται στα πλαίσια της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της ασφάλειας δικαίου, καθώς αμφισβητείται ευθέως η νομιμότητα της εφαρμογής της συμφωνίας. Υπό τις υφιστάμενες συνθήκες ανασφάλειας δικαίου και δίχως περαιτέρω διευκρινήσεις, είναι προφανές πως η συμφωνία θα προσβληθεί στα δικαστήρια με την πρώτη ευκαιρία, με ότι αυτό συνεπάγεται.
Οι απαντήσεις εκ της γνωμοδότησης σχετικά με την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης θα συνεισφέρουν είτε στη θωράκιση της συμφωνίας, είτε στην επαναδιαπραγμάτευση και διόρθωση των προβληματικών σημείων (συμπεριλαμβανομένης της νομικής βάσης, της διαδικασίας και της ασυμβατότητας με την ΣΛΕΕ), είτε στην ταχύτερη κατάπτωσή της.