Please fill this field
Andrey KOVATCHEV Andrey KOVATCHEV
Andrey KOVATCHEV

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Vice-Chair

Bulgaria - Citizens for European Development of Bulgaria (Bulgaria)

Date of birth : , Sofia

8th parliamentary term Andrey KOVATCHEV

Political groups

 • 01-07-2014 / 17-10-2017 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Member
 • 18-10-2017 / 01-07-2019 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Vice-Chair

National parties

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Citizens for European Development of Bulgaria (Bulgaria)

Quaestor

 • 02-07-2014 / 17-01-2017 : European Parliament
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : European Parliament

Member

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Foreign Affairs
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Subcommittee on Human Rights
 • 02-07-2014 / 16-01-2017 : Parliament's Bureau
 • 02-07-2014 / 17-01-2017 : Quaestors
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with the United States
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Parliament's Bureau
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Quaestors
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Foreign Affairs
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Subcommittee on Human Rights

Substitute

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the EU-North Macedonia Joint Parliamentary Committee
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on the Environment, Public Health and Food Safety

Main parliamentary activities

Reports - as rapporteur

A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

Reports - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for each report in the responsible committee to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

Opinions - as rapporteur

Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 56, Rule 57, Annex VI

OPINION on the European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2019

31-01-2019 ENVI_AD(2019)631843 PE631.843v02-00 ENVI
Andrey KOVATCHEV

OPINION on European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2016

22-01-2016 ENVI_AD(2016)571628 PE571.628v02-00 ENVI
Andrey KOVATCHEV

Opinions - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on Europe on the Move: an agenda for the future of mobility in the EU

17-05-2018 ENVI_AD(2018)617993 PE617.993v02-00 ENVI
Damiano ZOFFOLI

OPINION on the next MFF: Preparing Parliament’s position on the MFF post-2020

26-01-2018 ENVI_AD(2018)612219 PE612.219v02-00 ENVI
Anneli JÄÄTTEENMÄKI

OPINION on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council providing macro-financial assistance to the Republic of Moldova

11-04-2017 AFET_AD(2017)599716 PE599.716v02-00 AFET
Petras AUŠTREVIČIUS

Motions for resolutions

Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 132, Rule 136, Rule 139, Rule 144.

Oral questions

Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Major interpellations

Major interpellations for written answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, may be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s component Members. Rule 139, Annex III

Other parliamentary activities

Written explanations of vote

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Implementation of the 7th Environment Action Programme (A8-0059/2018 - Daciana Octavia Sârbu) BG

17-04-2018

Подкрепих доклада относно прилагането на Седмата програма за действие за околната среда (ПДОС). Докладът предоставя оценка на изпълнението на Седмата ПДОС до момента, както и на извършените действия в политиката за опазване на околната среда и в областта на климата. ПДОС определя препоръки и насоки относно прилагането на задължителните цели в областта на околната среда, които трябва да бъдат постигнати до 2020 г. от ЕС и държавите членки.
Смятам, че стриктното прилагане на действащото законодателство и приоритетното насочване на програмата към основните проблеми, касаещи опазването на околната среда и здравето на хората, ще спомогне за изпълнението на заложените цели. Подкрепям и нуждата от засилено сътрудничество с държавите членки и координиране на съществуващите политически инструменти на ЕС, които могат да ги подпомогнат.

Europass: framework for skills and qualifications (A8-0244/2017 - Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov) BG

15-03-2018

Изцяло одобрявам и подкрепям портфолиото от документи „Европас“, защото то е един от многобройните инструменти и механизми, въведени на нивото на Съюза с цел подобряване на прозрачността и разбирането на уменията и квалификациите. Подобни документи улесняват както търсещите работа и работниците, така и техните работодатели.
Освен познатите форми на учене, платформата признава значението на опита, уменията и постиженията, които често имат съществена роля върху формирането на професионални и лични компетентности у човека. Докладът залага на това, че рамката „Европас“ следва да претърпи развитие, за да може в нея да се описват различни видове обучение и умения, и по-специално уменията, придобити чрез неформално и самостоятелно учене.

EU-New Zealand agreement on cooperation and mutual administrative assistance in customs matters (A8-0029/2018 - Daniel Caspary) BG

13-03-2018

Подкрепих препоръката относно сключването на Споразумението между Европейския съюз и Нова Зеландия за сътрудничество и административна взаимопомощ в митническата област. Споразумението представлява нова крачка към задълбочаване на преговорите за споразумение за свободна търговия между ЕС и Нова Зеландия, като ще гарантира правилното прилагане, предотвратяване, разследване в борбата с нарушенията на митническото законодателство.
Смятам, че създаването на правно основание за рамка на сътрудничество, с която да се гарантира сигурността на веригата за доставки, ще улесни и засили обмена на законната търговия, като същевременно ще улесни и засили сътрудничеството и административната взаимопомощ по митнически въпроси с Нова Зеландия.

Written questions

Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Written declarations (up to 16 January 2017)

**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

WRITTEN DECLARATION on people with Down’s syndrome

21-11-2016 P8_DCL(2016)0118 Lapsed
Dominique BILDE Filiz HYUSMENOVA Nedzhmi ALI Rolandas PAKSAS Monica MACOVEI Milan ZVER Mara BIZZOTTO Andrey KOVATCHEV Ruža TOMAŠIĆ Marie-Christine BOUTONNET Ivan JAKOVČIĆ Jean-Luc SCHAFFHAUSER Steeve BRIOIS Remo SERNAGIOTTO Arne GERICKE Nikolay BAREKOV Angel DZHAMBAZKI Patricija ŠULIN Hilde VAUTMANS
Date opened : 21-11-2016
Lapse date : 21-02-2017
Number of signatories : 69 - 22-02-2017

WRITTEN DECLARATION on heart failure

24-10-2016 P8_DCL(2016)0110 Lapsed
Annie SCHREIJER-PIERIK Pascal ARIMONT Marc TARABELLA Daciana Octavia SÂRBU Aldo PATRICIELLO Cristian-Silviu BUŞOI Sirpa PIETIKÄINEN Victor NEGRESCU Nessa CHILDERS Monica MACOVEI Karin KADENBACH Andrey KOVATCHEV Nicola CAPUTO Ian DUNCAN Miriam DALLI Patricija ŠULIN Stelios KOULOGLOU
Date opened : 24-10-2016
Lapse date : 24-01-2017
Number of signatories : 236 - 25-01-2017

WRITTEN DECLARATION on Asperger syndrome

12-09-2016 P8_DCL(2016)0099 Lapsed
Dominique BILDE Lefteris CHRISTOFOROU Filiz HYUSMENOVA Nedzhmi ALI Cristian-Silviu BUŞOI Zigmantas BALČYTIS Rolandas PAKSAS Mara BIZZOTTO Andrey KOVATCHEV Tomáš ZDECHOVSKÝ Marie-Christine BOUTONNET Ivan JAKOVČIĆ Steeve BRIOIS Nikolay BAREKOV Angel DZHAMBAZKI Beatriz BECERRA BASTERRECHEA Patricija ŠULIN
Date opened : 12-09-2016
Lapse date : 12-12-2016
Number of signatories : 51 - 13-12-2016

Declarations

Original signed/dated declaration archived by the European Parliament.

Contact

Bruxelles

Strasbourg