Prezentacja i kompetencje

Prezentacja i kompetencje

Powitanie

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) pracuje nad większością aktów prawnych oraz zajmuje się nadzorem demokratycznym nad strategiami politycznymi związanymi z przekształceniem Unii Europejskiej w przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, zgodnie z art. 3 TUE. Powyższe strategie polityczne wiążą się ściśle z wdrożeniem Karty Praw Podstawowych na terytorium UE oraz ze wzmocnieniem obywatelstwa europejskiego.

Unia Europejska współpracuje w tej dziedzinie z państwami członkowskimi, ich parlamentami, wymiarem sprawiedliwości i społeczeństwem obywatelskim. W konsekwencji przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości może stać się podstawowym elementem nowego porządku prawnego UE po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, przy jednoczesnym pełnym poszanowaniu ustroju państw członkowskich (art. 67 TFUE).

Aby zrealizować te założenia, przyjęto tzw. program sztokholmski – wieloletnią strategię na lata 2010-2014 – który przewiduje osiągnięcie szeregu strategicznych, legislacyjnych i operacyjnych celów, między innymi, lecz nie wyłącznie w zakresie obywatelstwa, przejrzystości, ochrony danych, zwalczania dyskryminacji, wolności przemieszczania się, kontroli granicznej, migracji, polityki azylowej, współpracy sądowej i policyjnej.

Kluczem do sukcesu w realizacji celów w tak wrażliwych dziedzinach będzie wzajemne zaufanie i aktywne zaangażowanie instytucji UE, państw członkowskich i obywateli Europy. Ze swej strony komisja LIBE dołoży wszelkich starań, by kształtować owocny dialog ze wszystkimi kluczowymi podmiotami, pozwalający na pełną realizację założeń traktatowych i postanowień Karty Praw Podstawowych.

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

Prezentacja i kompetencje

Komisja ma uprawnienia w zakresie:


1. ochrony, na terytorium Unii, praw obywatelskich, praw człowieka i praw podstawowych, w tym także ochrony mniejszości, zgodnie z postanowieniami Traktatów i Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej;


2. środków niezbędnych do zwalczania wszelkich form dyskryminacji oprócz dyskryminacji ze względu na płeć oraz dyskryminacji w miejscu pracy bądź na rynku pracy;


3. ustawodawstwa w obszarze przejrzystości oraz ochrony osób fizycznych pod kątem przetwarzania danych osobowych;


4. utworzenia i rozwijania przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, a w szczególności:
(a)    środków dotyczących wjazdu i przepływu osób, azylu i migracji,
(b)    środków dotyczących zintegrowanego zarządzania wspólnymi granicami,
(c)    środków dotyczących współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych;


5. Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii i Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Europolu, Eurojustu, Cepolu i innych organów i agencji działających w tym obszarze;


6. stwierdzania istnienia wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia wspólnych zasad państw członkowskich przez jedno z nich.