Miroslav MIKOLÁŠIK
Miroslav MIKOLÁŠIK
Slovakia

Date of birth : ,

8th parliamentary term Miroslav MIKOLÁŠIK

Political groups

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Member

National parties

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Kresťanskodemokratické hnutie (Slovakia)

Vice-Chair

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the Euro-Latin American Parliamentary Assembly

Member

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Subcommittee on Human Rights
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegation to the Euro-Latin American Parliamentary Assembly
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with the countries of Central America
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Subcommittee on Human Rights
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Special Committee on the Union’s authorisation procedure for pesticides

Substitute

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Regional Development
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the EU-Russia Parliamentary Cooperation Committee
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Regional Development

Main parliamentary activities

Contributions to plenary debates

Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Market surveillance and compliance of products (debate) SK

16-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-16(2-721-0000)

Human germline genome modification (debate) SK

12-02-2019 P8_CRE-REV(2019)02-12(2-735-0000)

Opinions - as rapporteur

Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 56, Rule 57, Annex VI

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down rules and procedures for compliance with and enforcement of Union harmonisation legislation on products and amending Regulations (EU) No 305/2011, (EU) No 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 and (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council, and Directives 2004/42/EC, 2009/48/EC, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU and 2014/90/EU of the European Parliament and of the Council

12-07-2018 ENVI_AD(2018)620896 PE620.896v02-00 ENVI
Miroslav MIKOLÁŠIK

OPINION on the fight against trafficking in human beings in EU external relations

08-04-2016 ENVI_AD(2016)572999 PE572.999v03-00 ENVI
Miroslav MIKOLÁŠIK

Opinions - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on a comprehensive European industrial policy on artificial intelligence and robotics

21-11-2018 ENVI_AD(2018)623609 PE623.609v02-00 ENVI
Bolesław G. PIECHA

Oral questions

Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Major interpellations

Major interpellations for written answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, may be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s component Members. Rule 139, Annex III

Other parliamentary activities

Written explanations of vote

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

European Regional Development Fund and Cohesion Fund (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino) SK

27-03-2019

Vďaka Európskemu fondu regionálneho rozvoja a Kohéznemu fondu sa nám v Európskej únii podarilo vo významnej miere znížiť pôvodne priepastné rozdiely medzi regiónmi, čo napomáha napĺňaniu cieľov nášho európskeho spoločenstva. Nesúhlasím s obmedzovaním rozpočtu pre túto kapitolu, pretože výzvy, ktorým v tomto kontexte čelíme, pretrvávajú. Budúca politika súdržnosti by sa pritom mala zakladať na predošlých skúsenostiach s cieľom väčšej efektívnosti. Včasné začatie projektov, ako aj zníženie byrokracie a nákladov pre občanov a regióny sú preto kľúčové.

Labelling of tyres with respect to fuel efficiency and other essential parameters (A8-0086/2019 - Michał Boni) SK

26-03-2019

Pre naplnenie našich cieľov, medzi ktoré patrí aj vybudovanie energetickej únie, je potrebné prijímať potrebné kroky k ich naplneniu, ako napríklad zvýšenie palivovej úspory či zníženie dopytu po energii. Tým, že je spotrebiteľ dostatočné informovaný o efektívnosti spotreby, má možnosť robiť informované rozhodnutia o tom, aký druh produktu bude používať. Ak sa takéto produkty osvedčia ako účinné a efektívne, je vysoko pravdepodobné, že ich spotreba stúpne, čo v dlhodobom horizonte povedie k nižšej platbe a spotrebe energie a podpore inovácií do výroby energeticky účinnejších výrobkov. Navyše harmonizované podmienky na úrovni EÚ znížia náklady výrobcov, čo následne povedie k väčšej konkurencii na trhu. Podporujem tento návrh a považujem za dôležité, aby spotrebitelia mohli robiť čo najefektívnejšie rozhodnutia o tom, aké produkty budú používať. Dôležité je pri tom dbať na poskytovanie všetkých informácií na štítku, a to aj ohľadom životnosti výrobku, a zabezpečiť, aby tieto štítky boli dostatočne viditeľné aj pri online nakúpe.

Copyright in the Digital Single Market (A8-0245/2018 - Axel Voss) SK

26-03-2019

Kontroverznou a celospoločensky diskutovanou témou posledných mesiacov je ochrana autorských práv na digitálnom jednotnom trhu. Jednoznačne podporujem úmysel a vôľu pre jasnú európsku úpravu tejto problematiky. Pokiaľ platí ochrana autorských práv v bežnom svete, nevidím dôvod prečo by rovnaká ochrana autorských práv nemala platiť aj v online svete, ktorého každodenné používanie stúpa obrovským tempom. Je dôležité zabezpečiť dostatočnú právnu istotu pre autorov obsahu, ako aj zaistiť účinnú regulačnú ochranu online sveta. Je nevyhnutné správne komunikovať kľúčové implikácie tejto smernice vo verejnom diskurze, aby sme vyvrátili všetky nepravdivé informácie a obavy spojené s týmto návrhom. Občania majú strach najmä zo straty slobody slova, ktorú im však tento návrh vôbec neberie. Poukazujem na to, že spolu so zavedením tejto smernice sa musíme zamerať aj na dostatočnú komunikáciu s občanmi, aby sme predišli akýmkoľvek pochybnostiam v súvislosti s aplikáciou tejto smernice v praxi.

Written questions

Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Proposals for a Union act

Members can table a request to the European Commission to propose a Union act (a new act or an amendment to an existing act).Rule 47

PROPOSAL FOR A UNION ACT on enhancing plasma collection in the European Union

18-12-2018 B8-0591/2018

PROPOSAL FOR A UNION ACT on differences in the declarations, composition and taste of products in central/eastern and western markets of the EU

26-04-2017 B8-0301/2017

Written declarations (up to 16 January 2017)

**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

WRITTEN DECLARATION on access to employment for those affected by neurological disorders and chronic pain conditions

24-10-2016 P8_DCL(2016)0112 Lapsed
Marian HARKIN Jean LAMBERT Miroslav MIKOLÁŠIK Daciana Octavia SÂRBU Dame Glenis WILLMOTT Cristian-Silviu BUŞOI Sirpa PIETIKÄINEN Jeroen LENAERS Jutta STEINRUCK Karin KADENBACH Ivo VAJGL Heinz K. BECKER Biljana BORZAN Brian HAYES Roberta METSOLA Sofia RIBEIRO Merja KYLLÖNEN Elena GENTILE Jana ŽITŇANSKÁ Bogdan Brunon WENTA José BLANCO LÓPEZ Eva KAILI
Date opened : 24-10-2016
Lapse date : 24-01-2017
Number of signatories : 179 - 25-01-2017

WRITTEN DECLARATION on the differences in declarations, composition and taste of products in Eastern and Western markets of the EU

09-05-2016 P8_DCL(2016)0053 Lapsed
Dubravka ŠUICA Renate SOMMER Alojz PETERLE Kateřina KONEČNÁ Czesław Adam SIEKIERSKI Miroslav MIKOLÁŠIK Jacek SARYUSZ-WOLSKI Anna FOTYGA Dariusz ROSATI Inese VAIDERE Marian-Jean MARINESCU Csaba SÓGOR Iuliu WINKLER Pavel SVOBODA Eduard KUKAN Monika SMOLKOVÁ Zigmantas BALČYTIS Olga SEHNALOVÁ Monica MACOVEI Traian UNGUREANU Cătălin Sorin IVAN Zoltán BALCZÓ Krišjānis KARIŅŠ Tanja FAJON Milan ZVER Ivo VAJGL Biljana BORZAN Jozo RADOŠ Ruža TOMAŠIĆ Davor Ivo STIER Ivana MALETIĆ Tibor SZANYI Michaela ŠOJDROVÁ Norbert ERDŐS Tomáš ZDECHOVSKÝ Andor DELI György HÖLVÉNYI Merja KYLLÖNEN Artis PABRIKS Andrejs MAMIKINS Marijana PETIR Ivan JAKOVČIĆ Doru-Claudian FRUNZULICĂ Elena GENTILE Nicola CAPUTO Georgi PIRINSKI Adam SZEJNFELD Julia PITERA Jana ŽITŇANSKÁ Branislav ŠKRIPEK Ivan ŠTEFANEC Pál CSÁKY Franc BOGOVIČ Daniel BUDA Georgios EPITIDEIOS Eleftherios SYNADINOS Liliana RODRIGUES Patricija ŠULIN Emilian PAVEL
Date opened : 09-05-2016
Lapse date : 09-08-2016
Number of signatories : 141 - 28-07-2016

WRITTEN DECLARATION on construction of the Via Carpathia strategic transport route of EU eastern regions

07-03-2016 P8_DCL(2016)0019 Lapsed
Tomasz Piotr PORĘBA Miroslav MIKOLÁŠIK Victor BOŞTINARU Evžen TOŠENOVSKÝ Ryszard Antoni LEGUTKO Ashley FOX Jana ŽITŇANSKÁ Branislav ŠKRIPEK Andrew LEWER Edward CZESAK
Date opened : 07-03-2016
Lapse date : 07-06-2016
Number of signatories : 61 - 08-06-2016