Miroslav MIKOLÁŠIK
Miroslav MIKOLÁŠIK
Slovačka

Datum rođenja : ,

8. parlamentarni saziv Miroslav MIKOLÁŠIK

Klubovi zastupnika

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) - Član

Nacionalne stranke

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Kresťanskodemokratické hnutie (Slovačka)

Potpredsjednik

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini

Zastupnik

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Pododbor za ljudska prava
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Izaslanstvo u Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose s državama Srednje Amerike
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Pododbor za ljudska prava
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Posebni odbor za postupak Unije za odobravanje pesticida

Zamjenik

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za regionalni razvoj
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u Odboru za parlamentarnu suradnju između EU-a i Rusije
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za regionalni razvoj

Glavne parlamentarne aktivnosti

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici

Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja

Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila i postupaka za poštovanje i provedbu zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda te o izmjeni uredbi (EU) br. 305/2011, (EU) br. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 i (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva 2004/42/EZ, 2009/48/EZ, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU i 2014/90/EU Europskog parlamenta i Vijeća

12-07-2018 ENVI_AD(2018)620896 PE620.896v02-00 ENVI
Miroslav MIKOLÁŠIK

MIŠLJENJE o borbi protiv trgovine ljudima u vanjskim odnosima EU-a

08-04-2016 ENVI_AD(2016)572999 PE572.999v03-00 ENVI
Miroslav MIKOLÁŠIK

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni

Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o sveobuhvatnoj europskoj industrijskoj politici o umjetnoj inteligenciji i robotici

21-11-2018 ENVI_AD(2018)623609 PE623.609v02-00 ENVI
Bolesław G. PIECHA

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija

Na zahtjev odbora, kluba zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika podnose se prijedlozi rezolucija o aktualnim pitanjima o kojima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članci 132. , 136. , 139 i 144. Poslovnika

Usmena pitanja

Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti pitanje za usmeni odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 136. Poslovnika

Dulja zastupnička pitanja

Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti dulje zastupničko pitanje za pisani odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 139 Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Druge parlamentarne aktivnosti

Obrazloženja glasovanja (napisan.)

Zastupnici mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja na plenarnoj sjednici. Članak 194. Poslovnika

Europski fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino) SK

27-03-2019

Vďaka Európskemu fondu regionálneho rozvoja a Kohéznemu fondu sa nám v Európskej únii podarilo vo významnej miere znížiť pôvodne priepastné rozdiely medzi regiónmi, čo napomáha napĺňaniu cieľov nášho európskeho spoločenstva. Nesúhlasím s obmedzovaním rozpočtu pre túto kapitolu, pretože výzvy, ktorým v tomto kontexte čelíme, pretrvávajú. Budúca politika súdržnosti by sa pritom mala zakladať na predošlých skúsenostiach s cieľom väčšej efektívnosti. Včasné začatie projektov, ako aj zníženie byrokracie a nákladov pre občanov a regióny sú preto kľúčové.

Označivanje guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge bitne parametre (A8-0086/2019 - Michał Boni) SK

26-03-2019

Pre naplnenie našich cieľov, medzi ktoré patrí aj vybudovanie energetickej únie, je potrebné prijímať potrebné kroky k ich naplneniu, ako napríklad zvýšenie palivovej úspory či zníženie dopytu po energii. Tým, že je spotrebiteľ dostatočné informovaný o efektívnosti spotreby, má možnosť robiť informované rozhodnutia o tom, aký druh produktu bude používať. Ak sa takéto produkty osvedčia ako účinné a efektívne, je vysoko pravdepodobné, že ich spotreba stúpne, čo v dlhodobom horizonte povedie k nižšej platbe a spotrebe energie a podpore inovácií do výroby energeticky účinnejších výrobkov. Navyše harmonizované podmienky na úrovni EÚ znížia náklady výrobcov, čo následne povedie k väčšej konkurencii na trhu. Podporujem tento návrh a považujem za dôležité, aby spotrebitelia mohli robiť čo najefektívnejšie rozhodnutia o tom, aké produkty budú používať. Dôležité je pri tom dbať na poskytovanie všetkých informácií na štítku, a to aj ohľadom životnosti výrobku, a zabezpečiť, aby tieto štítky boli dostatočne viditeľné aj pri online nakúpe.

Autorska prava na jedinstvenom digitalnom tržištu (A8-0245/2018 - Axel Voss) SK

26-03-2019

Kontroverznou a celospoločensky diskutovanou témou posledných mesiacov je ochrana autorských práv na digitálnom jednotnom trhu. Jednoznačne podporujem úmysel a vôľu pre jasnú európsku úpravu tejto problematiky. Pokiaľ platí ochrana autorských práv v bežnom svete, nevidím dôvod prečo by rovnaká ochrana autorských práv nemala platiť aj v online svete, ktorého každodenné používanie stúpa obrovským tempom. Je dôležité zabezpečiť dostatočnú právnu istotu pre autorov obsahu, ako aj zaistiť účinnú regulačnú ochranu online sveta. Je nevyhnutné správne komunikovať kľúčové implikácie tejto smernice vo verejnom diskurze, aby sme vyvrátili všetky nepravdivé informácie a obavy spojené s týmto návrhom. Občania majú strach najmä zo straty slobody slova, ktorú im však tento návrh vôbec neberie. Poukazujem na to, že spolu so zavedením tejto smernice sa musíme zamerať aj na dostatočnú komunikáciu s občanmi, aby sme predišli akýmkoľvek pochybnostiam v súvislosti s aplikáciou tejto smernice v praxi.

Pisana pitanja

Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Prijedlozi akata Unije

Zastupnici mogu podnijeti zahtjev Europskoj komisiji da predloži akt Unije (novi akt ili izmjenu postojećeg akta). Članak 47. Poslovnika

PRIJEDLOG AKTA UNIJE o poboljšanju u području prikupljanja plazme u Europskoj uniji

18-12-2018 B8-0591/2018

PRIJEDLOG AKTA UNIJE o razlikama u deklaracijama, sastavu i okusu proizvoda na središnjim/istočnim i zapadnim tržištima EU-a

26-04-2017 B8-0301/2017

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.)

**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

PISANA IZJAVA o pristupu zapošljavanju za osobe s neurološkim poremećajima i kroničnim bolnim stanjima

24-10-2016 P8_DCL(2016)0112 Ne razmatra se
Marian HARKIN Jean LAMBERT Miroslav MIKOLÁŠIK Daciana Octavia SÂRBU Dame Glenis WILLMOTT Cristian-Silviu BUŞOI Sirpa PIETIKÄINEN Jeroen LENAERS Jutta STEINRUCK Karin KADENBACH Ivo VAJGL Heinz K. BECKER Biljana BORZAN Brian HAYES Roberta METSOLA Sofia RIBEIRO Merja KYLLÖNEN Elena GENTILE Jana ŽITŇANSKÁ Bogdan Brunon WENTA José BLANCO LÓPEZ Eva KAILI
Datum otvaranja : 24-10-2016
Datum isteka roka : 24-01-2017
Broj potpisnika : 179 - 25-01-2017

PISANA IZJAVA o razlikama u sastavu i kvaliteti proizvoda koji se prodaju na istočnim i zapadnim tržištima EU-a

09-05-2016 P8_DCL(2016)0053 Ne razmatra se
Dubravka ŠUICA Renate SOMMER Alojz PETERLE Kateřina KONEČNÁ Czesław Adam SIEKIERSKI Miroslav MIKOLÁŠIK Jacek SARYUSZ-WOLSKI Anna FOTYGA Dariusz ROSATI Inese VAIDERE Marian-Jean MARINESCU Csaba SÓGOR Iuliu WINKLER Pavel SVOBODA Eduard KUKAN Monika SMOLKOVÁ Zigmantas BALČYTIS Olga SEHNALOVÁ Monica MACOVEI Traian UNGUREANU Cătălin Sorin IVAN Zoltán BALCZÓ Krišjānis KARIŅŠ Tanja FAJON Milan ZVER Ivo VAJGL Biljana BORZAN Jozo RADOŠ Ruža TOMAŠIĆ Davor Ivo STIER Ivana MALETIĆ Tibor SZANYI Michaela ŠOJDROVÁ Norbert ERDŐS Tomáš ZDECHOVSKÝ Andor DELI György HÖLVÉNYI Merja KYLLÖNEN Artis PABRIKS Andrejs MAMIKINS Marijana PETIR Ivan JAKOVČIĆ Doru-Claudian FRUNZULICĂ Elena GENTILE Nicola CAPUTO Georgi PIRINSKI Adam SZEJNFELD Julia PITERA Jana ŽITŇANSKÁ Branislav ŠKRIPEK Ivan ŠTEFANEC Pál CSÁKY Franc BOGOVIČ Daniel BUDA Georgios EPITIDEIOS Eleftherios SYNADINOS Liliana RODRIGUES Patricija ŠULIN Emilian PAVEL
Datum otvaranja : 09-05-2016
Datum isteka roka : 09-08-2016
Broj potpisnika : 141 - 28-07-2016

PISANA IZJAVA o izgradnji strateškog prometnog pravca Via Carpathia u istočnim regijama EU-a

07-03-2016 P8_DCL(2016)0019 Ne razmatra se
Tomasz Piotr PORĘBA Miroslav MIKOLÁŠIK Victor BOŞTINARU Evžen TOŠENOVSKÝ Ryszard Antoni LEGUTKO Ashley FOX Jana ŽITŇANSKÁ Branislav ŠKRIPEK Andrew LEWER Edward CZESAK
Datum otvaranja : 07-03-2016
Datum isteka roka : 07-06-2016
Broj potpisnika : 61 - 08-06-2016