Please fill this field

O nama

Pozdravna riječ

SEDE Chair Nathalie Loiseau SEDE Chair Nathalie Loiseau
SEDE Committee Chair © European Union 2019 - EP
Sigurnost i obrana nametnuli su se kao jedan od glavnih prioriteta političkog programa Unije zbog nestabilnog geostrateškog konteksta koji karakterizira pojava novih vojnih snaga, stalna teroristička prijetnja, oružani sukobi u neposrednom susjedstvu te porast hibridnog ratovanja i kibernapada na stratešku infrastrukturu EU-a.

Donošenjem Globalne strategije 2016. godine Europska je unija, u skladu sa željama brojnih Europljana, otvorila put jačanju svoje uloge u području sigurnosti i obrane. Pojavili su se novi instrumenti: stalna strukturirana suradnja, koja okuplja 25 država članica i omogućuje provedbu koncepta vojne mobilnosti u Europi, te Europski fond za obranu. Tim se instrumentima postiže europska strateška samostalnost te omogućuje da u potpunosti sudjelujemo u svojim savezima i samostalno se branimo kad god je to moguće.

Zadaća Pododbora za sigurnost i obranu (SEDE) omogućiti je temeljitu javnu raspravu i parlamentarni nadzor nad svim aktivnostima EU-a u području zajedničke sigurnosne i obrambene politike (ZSOP), posebno u pogledu institucija, kapaciteta i operacija. Pododbor SEDE namjerava aktivno doprinositi oblikovanju sigurnosne i obrambene politike EU-a. U središtu budućih aktivnosti pododbora SEDE-a također će biti razvoj odnosa sa strateškim partnerima, prije svega s NATO-om i UN-om, te s trećim zemljama koje se zalažu za multilateralizam i mirni međunarodni poredak.

Nathalie Loiseau
Kontakt

Brussels Strasbourg