Presentatie

Onderliggende analyses

Deze databank bevat de onderzoeksdocumenten die door de diverse onderzoeksdiensten van het Europees Parlement zijn opgesteld. Het betreft met name onderzoeken, uitgebreide analyses en nota's van de hand van de beleidsondersteunende afdelingen, de afdeling Ondersteuning economische governance en het directoraat Effectbeoordeling en Europese Meerwaarde. Deze documenten dienen ter ondersteuning van de werkzaamheden van de diverse parlementaire organen.

Beleidsondersteunende afdelingen

De beleidsondersteunende afdelingen zijn verantwoordelijk voor het verlenen van deskundig advies, bedoeld om de werkzaamheden van de verschillende parlementaire organen, voornamelijk de commissies, te ondersteunen. De beleidsondersteunende afdelingen verschaffen onafhankelijke, specialistische, objectieve, hoogwaardige en actuele informatie met betrekking tot alle werkterreinen van het Parlement. Deze informatie kan zowel op intern als extern uitgevoerd onderzoek zijn gebaseerd.
De beleidsondersteunende afdelingen produceren diverse soorten beleidsanalyses. Analyses die op verzoek van een parlementaire commissie of delegatie worden uitgevoerd komen verreweg het meest voor. De teksten in deze databank variëren van onderzoeken en uitgebreide analyses over een bepaald land of een specifiek onderwerp tot nota's. Deze schriftelijke resultaten worden voor verschillende doeleinden gebruikt. Zo kunnen ze als rechtstreekse basis voor het wetgevingswerk van een specifieke commissie worden ingezet of als nota voor delegaties van EP-leden fungeren.

Afdeling Ondersteuning economische governance

De afdeling Ondersteuning economische governance voorziet in briefingdocumenten voor de door de bevoegde parlementaire commissie georganiseerde economische dialogen en hoorzittingen waarin verantwoording voor het beleid wordt afgelegd. De afdeling verzorgt bovendien regelmatig achtergronddocumentatie en overzichten op dit gebied
Het directoraat Effectbeoordeling en Europese Meerwaarde, dat deel uitmaakt van het directoraat-generaal Parlementaire Onderzoeksdiensten, publiceert onderzoek naar diverse aspecten van de ex-ante of ex-post beoordeling van EU-wetgeving en EU-beleid. Deze databank bevat gedetailleerde evaluaties van effectbeoordelingen van de Commissie, aanvullende of vervangende effectbeoordelingen, effectbeoordelingen van parlementaire amendementen, beoordelingen van de praktische tenuitvoerlegging en effectiviteit van EU-wetgeving en EU-beleid, verslagen inzake de kosten van een niet-verenigd Europa op beleidsgebieden waar via gemeenschappelijk optreden op Europees niveau een grotere effectiviteit of een collectief voordeel zou kunnen worden verwezenlijkt, evenals beoordelingen van de Europese meerwaarde waarin de beweegredenen voor wetgevingsinitiatiefverslagen van de commissies worden beschreven.
De afdeling Wetenschappelijke Perspectieven (STOA) voert interdisciplinair onderzoek uit, verstrekt strategisch advies over de evaluatie van wetenschappelijke en technologische opties en levert wetenschappelijke prognoses. Ze voert uitvoerige onderzoeken uit en organiseert, onder begeleiding van het STOA-panel van 24 EP-leden, workshops over ontwikkelingen op deze terreinen
Contact

beleidsondersteunende afdeling Economische Zaken, Wetenschapsbeleid en Levenskwaliteit Afdeling Ondersteuning economische governance