Please fill this field
Emil RADEV Emil RADEV
Emil RADEV

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Member

Bulgaria - Citizens for European Development of Bulgaria (Bulgaria)

Date of birth : , Varna

8th parliamentary term Emil RADEV

Political groups

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Member

National parties

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Citizens for European Development of Bulgaria (Bulgaria)

Member

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Legal Affairs
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the EU-Kazakhstan, EU-Kyrgyzstan, EU-Uzbekistan and EU-Tajikistan Parliamentary Cooperation Committees and for relations with Turkmenistan and Mongolia
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Legal Affairs

Substitute

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with Iraq
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
  • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Special Committee on Terrorism
  • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Special committee on financial crimes, tax evasion and tax avoidance

Main parliamentary activities

Contributions to plenary debates

Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

European Border and Coast Guard (debate) BG

17-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-17(3-391-0000)

Use of digital tools and processes in company law (debate) BG

17-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-17(3-624-0000)

Cross-border conversions, mergers and divisions (debate) BG

17-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-17(3-639-0000)

Reports - as rapporteur

A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

Opinions - as rapporteur

Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 56, Rule 57, Annex VI

OPINION on autonomous driving in European Transport

16-10-2018 JURI_AD(2018)623863 PE623.863v02-00 JURI
Emil RADEV

Opinions - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU, Euratom) No 883/2013 concerning investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF) as regards cooperation with the European Public Prosecutor’s Office and the effectiveness of OLAF investigations

25-01-2019 JURI_AD(2019)630425 PE630.425v02-00 JURI
Jean-Marie CAVADA

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of the Union's budget in case of generalised deficiencies as regards the rule of law in the Member States

05-12-2018 LIBE_AD(2018)629627 PE629.627v02-00 LIBE
Terry REINTKE

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Rights and Values programme

22-11-2018 JURI_AD(2018)627900 PE627.900v02-00 JURI
Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Oral questions

Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Major interpellations

Major interpellations for written answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, may be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s component Members. Rule 139, Annex III

Other parliamentary activities

Written explanations of vote

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Schengen acquis provisions relating to the Visa Information System in Bulgaria and Romania (A8-0286/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) BG

04-10-2017

Подкрепих предоставянето на пасивен достъп на Румъния и България до Визовата информационна система, защото това е необходимо условие, за да може тези две държави да прилагат новосъздадената система за влизане/излизане, която ще изчислява продължителността на престоя на граждани на трети държави на територията на ЕС с цел засичане на тези, които просрочват позволения им престой.
По-конкретно, с новоприетото решение България ще може да вижда лицата, на които е издадена шенгенска виза, ще може да преценява дали дадено лице има нужда от българска виза и ще може да проверява дали наистина преминаващите границите лица притежават шенгенска виза. Въпреки това българските гранични служители няма да могат да въвеждат решенията за издадени български визи, защото те не са валидни на територията на шенгенските страни, и така няма да могат да променят информацията в системата.
Това решение е важна стъпка в посока предоставяне на повече достъп и информация на България във връзка с бъдещото ѝ присъединяване към Шенген и се надявам скоро държавите членки да вземат положително решение в тази насока. Единствено чрез България и Румъния в Шенген външните европейски граници ще бъдат наистина сигурни.

Cross-border mergers and divisions (A8-0190/2017 - Enrico Gasbarra) BG

13-06-2017

Уважаеми колеги,
Гласувах в подкрепа на доклада на г-н Газбара, тъй като с него се подчертава значението на трансграничната мобилност за европейските предприятия и се приветстват предприемаческите решения. В доклада се обръща внимание на положителното действие на Директива 2005/56/ЕО относно презграничните сливания. С нея се постигна улесняване на трансграничните сливания между дружествата с ограничена отговорност в ЕС, а това доведе до облекчаване на административните процедури и намаляване на свързаните с това разходи.
Подкрепям изразената в доклада нужда за преразглеждане на Директивата за сливанията и считам, че в бъдещото законодателно предложение на ЕК трябва да се съдържа и набор от правила, засягащи и трансграничните разделяния, както и насоки за по-нататъшно законодателство в областта на мобилността на компаниите. Така ще подкрепим европейския бизнес.
Трябва обаче да бъдат предотвратени опитите на някои предприятия да се възползват от разпоредбите на Директивата относно презграничните сливания и да преместват седалището си с единствена цел - правни, данъчни или социални злоупотреби. В крайна сметка, този доклад цели да подобри законодателната рамка на трансграничните сливания и разделяния и да даде някои полезни насоки за по-систематично определяне на различните видове презгранични операции за преобразуване на предприятия в ЕС.

Written questions

Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Written declarations (up to 16 January 2017)

**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

Written declaration on a European Year of Entrepreneurship

11-11-2015 P8_DCL(2015)0065 Lapsed
Emil RADEV Antonio TAJANI Othmar KARAS Tom VANDENKENDELAERE Pablo ZALBA BIDEGAIN Helga STEVENS Jonás FERNÁNDEZ Theresa GRIFFIN Dita CHARANZOVÁ Martina DLABAJOVÁ Jana ŽITŇANSKÁ Ulla TØRNÆS Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR Alain LAMASSOURE Paul RÜBIG Mariya GABRIEL Eva MAYDELL
Date opened : 11-11-2015
Lapse date : 11-02-2016
Number of signatories : 218 - 12-02-2016

Written declaration on ending animal testing

07-09-2015 P8_DCL(2015)0034 Lapsed
Dominique BILDE Sophie MONTEL Rikke-Louise KARLSSON Fredrick FEDERLEY Rolandas PAKSAS Petras AUŠTREVIČIUS Isabella ADINOLFI Emil RADEV
Date opened : 07-09-2015
Lapse date : 07-12-2015
Number of signatories : 60 - 08-12-2015

Declarations

Original signed/dated declaration archived by the European Parliament.

Contact

Bruxelles

Strasbourg