Please fill this field
Emil RADEV Emil RADEV
Emil RADEV

Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)

Člen

Bulharsko - Citizens for European Development of Bulgaria (Bulharsko)

Dátum narodenia : , Varna

8. volebné obdobie Emil RADEV

Politické skupiny

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Člen

Národné strany

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Citizens for European Development of Bulgaria (Bulharsko)

Člen

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre právne veci
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko, EÚ –Uzbekistan a EÚ – Tadžikistan a pre vzťahy s Turkménskom a Mongolskom
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre právne veci

Náhradník

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy s Irakom
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
  • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Osobitný výbor pre terorizmus
  • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Osobitný výbor pre finančnú trestnú činnosť, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky

Hlavné parlamentné činnosti

Príspevky do plenárnych rozpráv

Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu

Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k autonómnemu riadeniu vozidiel v európskej doprave

16-10-2018 JURI_AD(2018)623863 PE623.863v02-00 JURI
Emil RADEV

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), pokiaľ ide o spoluprácu s Európskou prokuratúrou a účinnosť vyšetrovaní úradu OLAF

25-01-2019 JURI_AD(2019)630425 PE630.425v02-00 JURI
Jean-Marie CAVADA

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch

05-12-2018 LIBE_AD(2018)629627 PE629.627v02-00 LIBE
Terry REINTKE

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Práva a hodnoty

22-11-2018 JURI_AD(2018)627900 PE627.900v02-00 JURI
Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Otázky na ústne zodpovedanie

Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Väčšie interpelácie

Väčšie interpelácie na písomné zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 139, príloha III

Ďalšie parlamentné činnosti

Písomné vysvetlenia hlasovania

Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 194

Ustanovenia schengenského acquis týkajúce sa vízového informačného systému v Bulharskej republike a Rumunsku (A8-0286/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) BG

04-10-2017

Подкрепих предоставянето на пасивен достъп на Румъния и България до Визовата информационна система, защото това е необходимо условие, за да може тези две държави да прилагат новосъздадената система за влизане/излизане, която ще изчислява продължителността на престоя на граждани на трети държави на територията на ЕС с цел засичане на тези, които просрочват позволения им престой.
По-конкретно, с новоприетото решение България ще може да вижда лицата, на които е издадена шенгенска виза, ще може да преценява дали дадено лице има нужда от българска виза и ще може да проверява дали наистина преминаващите границите лица притежават шенгенска виза. Въпреки това българските гранични служители няма да могат да въвеждат решенията за издадени български визи, защото те не са валидни на територията на шенгенските страни, и така няма да могат да променят информацията в системата.
Това решение е важна стъпка в посока предоставяне на повече достъп и информация на България във връзка с бъдещото ѝ присъединяване към Шенген и се надявам скоро държавите членки да вземат положително решение в тази насока. Единствено чрез България и Румъния в Шенген външните европейски граници ще бъдат наистина сигурни.

Cezhraničné fúzie a rozdelenia (A8-0190/2017 - Enrico Gasbarra) BG

13-06-2017

Уважаеми колеги,
Гласувах в подкрепа на доклада на г-н Газбара, тъй като с него се подчертава значението на трансграничната мобилност за европейските предприятия и се приветстват предприемаческите решения. В доклада се обръща внимание на положителното действие на Директива 2005/56/ЕО относно презграничните сливания. С нея се постигна улесняване на трансграничните сливания между дружествата с ограничена отговорност в ЕС, а това доведе до облекчаване на административните процедури и намаляване на свързаните с това разходи.
Подкрепям изразената в доклада нужда за преразглеждане на Директивата за сливанията и считам, че в бъдещото законодателно предложение на ЕК трябва да се съдържа и набор от правила, засягащи и трансграничните разделяния, както и насоки за по-нататъшно законодателство в областта на мобилността на компаниите. Така ще подкрепим европейския бизнес.
Трябва обаче да бъдат предотвратени опитите на някои предприятия да се възползват от разпоредбите на Директивата относно презграничните сливания и да преместват седалището си с единствена цел - правни, данъчни или социални злоупотреби. В крайна сметка, този доклад цели да подобри законодателната рамка на трансграничните сливания и разделяния и да даде някои полезни насоки за по-систематично определяне на различните видове презгранични операции за преобразуване на предприятия в ЕС.

Otázky na písomné zodpovedanie

Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017)

**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o európskom roku podnikania

11-11-2015 P8_DCL(2015)0065 Premlčané
Emil RADEV Antonio TAJANI Othmar KARAS Tom VANDENKENDELAERE Pablo ZALBA BIDEGAIN Helga STEVENS Jonás FERNÁNDEZ Theresa GRIFFIN Dita CHARANZOVÁ Martina DLABAJOVÁ Jana ŽITŇANSKÁ Ulla TØRNÆS Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR Alain LAMASSOURE Paul RÜBIG Mariya GABRIEL Eva MAYDELL
Dátum začatia : 11-11-2015
Platné do : 11-02-2016
Počet signatárov : 218 - 12-02-2016

Písomné vyhlásenie o ukončení testovania na zvieratách

07-09-2015 P8_DCL(2015)0034 Premlčané
Dominique BILDE Sophie MONTEL Rikke-Louise KARLSSON Fredrick FEDERLEY Rolandas PAKSAS Petras AUŠTREVIČIUS Isabella ADINOLFI Emil RADEV
Dátum začatia : 07-09-2015
Platné do : 07-12-2015
Počet signatárov : 60 - 08-12-2015

Vyhlásenia

Originál podpísaného/datovaného vyhlásenia v archíve Európskeho parlamentu.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg