Please fill this field
Emil RADEV Emil RADEV
Emil RADEV

Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

Lid

Bulgarije - Citizens for European Development of Bulgaria (Bulgarije)

Geboortedatum : , Varna

8e zittingsperiode Emil RADEV

Fracties

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Citizens for European Development of Bulgaria (Bulgarije)

Leden

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie juridische zaken
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Kazachstan, EU-Kirgizië, EU-Oezbekistan en EU-Tadzjikistan, en voor de betrekkingen met Turkmenistan en Mongolië
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie juridische zaken

Plaatsvervanger

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met Irak
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
  • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Bijzondere Commissie terrorisme
  • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Bijzondere Commissie financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur

Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake autonoom rijden in het Europees vervoer

16-10-2018 JURI_AD(2018)623863 PE623.863v02-00 JURI
Emil RADEV

Opinions - as shadow rapporteur

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) wat betreft samenwerking met het Europees Openbaar Ministerie en de doeltreffendheid van de onderzoeken van OLAF

25-01-2019 JURI_AD(2019)630425 PE630.425v02-00 JURI
Jean-Marie CAVADA

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten

05-12-2018 LIBE_AD(2018)629627 PE629.627v02-00 LIBE
Terry REINTKE

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Rechten en waarden

22-11-2018 JURI_AD(2018)627900 PE627.900v02-00 JURI
Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Ontwerpresolutie(s)

Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Uitgebreide interpellaties

Uitgebreide interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 139, bijlage III van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten

Schriftelijke stemverklaringen

Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Bepalingen van het Schengenacquis inzake het Visuminformatiesysteem in Bulgarije en Roemenië (A8-0286/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) BG

04-10-2017

Подкрепих предоставянето на пасивен достъп на Румъния и България до Визовата информационна система, защото това е необходимо условие, за да може тези две държави да прилагат новосъздадената система за влизане/излизане, която ще изчислява продължителността на престоя на граждани на трети държави на територията на ЕС с цел засичане на тези, които просрочват позволения им престой.
По-конкретно, с новоприетото решение България ще може да вижда лицата, на които е издадена шенгенска виза, ще може да преценява дали дадено лице има нужда от българска виза и ще може да проверява дали наистина преминаващите границите лица притежават шенгенска виза. Въпреки това българските гранични служители няма да могат да въвеждат решенията за издадени български визи, защото те не са валидни на територията на шенгенските страни, и така няма да могат да променят информацията в системата.
Това решение е важна стъпка в посока предоставяне на повече достъп и информация на България във връзка с бъдещото ѝ присъединяване към Шенген и се надявам скоро държавите членки да вземат положително решение в тази насока. Единствено чрез България и Румъния в Шенген външните европейски граници ще бъдат наистина сигурни.

Grensoverschrijdende fusies en splitsingen (A8-0190/2017 - Enrico Gasbarra) BG

13-06-2017

Уважаеми колеги,
Гласувах в подкрепа на доклада на г-н Газбара, тъй като с него се подчертава значението на трансграничната мобилност за европейските предприятия и се приветстват предприемаческите решения. В доклада се обръща внимание на положителното действие на Директива 2005/56/ЕО относно презграничните сливания. С нея се постигна улесняване на трансграничните сливания между дружествата с ограничена отговорност в ЕС, а това доведе до облекчаване на административните процедури и намаляване на свързаните с това разходи.
Подкрепям изразената в доклада нужда за преразглеждане на Директивата за сливанията и считам, че в бъдещото законодателно предложение на ЕК трябва да се съдържа и набор от правила, засягащи и трансграничните разделяния, както и насоки за по-нататъшно законодателство в областта на мобилността на компаниите. Така ще подкрепим европейския бизнес.
Трябва обаче да бъдат предотвратени опитите на някои предприятия да се възползват от разпоредбите на Директивата относно презграничните сливания и да преместват седалището си с единствена цел - правни, данъчни или социални злоупотреби. В крайна сметка, този доклад цели да подобри законодателната рамка на трансграничните сливания и разделяния и да даде някои полезни насоки за по-систематично определяне на различните видове презгранични операции за преобразуване на предприятия в ЕС.

Schriftelijke vragen

Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017)

**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

SCHRIFTELIJKE VERKLARING over een Europees Jaar voor ondernemerschap

11-11-2015 P8_DCL(2015)0065 Vervallen
Emil RADEV Alain LAMASSOURE Antonio TAJANI Paul RÜBIG Othmar KARAS Pablo ZALBA BIDEGAIN Mariya GABRIEL Eva MAYDELL Dita CHARANZOVÁ Martina DLABAJOVÁ Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR Ulla TØRNÆS Jana ŽITŇANSKÁ Theresa GRIFFIN Jonás FERNÁNDEZ Helga STEVENS Tom VANDENKENDELAERE
Datum bekendmaking : 11-11-2015
Vervaldatum : 11-02-2016
Aantal ondertekenaars : 218 - 12-02-2016

SCHRIFTELIJKE VERKLARING over het verbieden van dierproeven

07-09-2015 P8_DCL(2015)0034 Vervallen
Dominique BILDE Rolandas PAKSAS Petras AUŠTREVIČIUS Sophie MONTEL Isabella ADINOLFI Emil RADEV Rikke-Louise KARLSSON Fredrick FEDERLEY
Datum bekendmaking : 07-09-2015
Vervaldatum : 07-12-2015
Aantal ondertekenaars : 60 - 08-12-2015

Verklaringen

Originele, door het Europees Parlement gearchiveerde, ondertekende/gedateerde verklaring.

Contact

Bruxelles

Strasbourg