Please fill this field
Bart STAES Bart STAES
Bart STAES
Belgique

Date de naissance : , Izegem

8ème législature Bart STAES

Groupes politiques

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Groupe des Verts/Alliance libre européenne - Membre

Partis nationaux

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Groen (Belgique)

Membre

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commission du contrôle budgétaire
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Délégation pour les relations avec les États-Unis
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commission du contrôle budgétaire
  • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Commission spéciale sur la procédure d’autorisation des pesticides par l’Union

Membre suppléant

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Délégation pour les relations avec Israël
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

Activités parlementaires principales

Contributions aux débats en séance plénière

Discours prononcés en séance plénière et déclarations écrites relatives aux débats en séance plénière. Article 204 et article 171, paragraphe 11, du règlement intérieur.

Décharge 2017 (débat) NL

26-03-2019 P8_CRE-REV(2019)03-26(2-425-0000)

Rapport(s) - en tant que rapporteur

Un rapporteur est nommé par la commission parlementaire saisie au fond pour élaborer un rapport sur les propositions législatives, budgétaires ou autres. Les rapporteurs peuvent ce faisant consulter des experts et les parties prenantes. Ils sont également chargés de rédiger des amendements de compromis et d’engager des négociations avec les rapporteurs fictifs. Les rapports adoptés en commission sont ensuite examinés et mis aux voix en séance plénière. Article 55 du règlement intérieur.

Rapport(s) - en tant que rapporteur fictif

Pour chaque rapport, les groupes politiques désignent, au sein de la commission saisie au fond, un rapporteur fictif qui suivra l’évolution des travaux et négociera des compromis avec le rapporteur. Article 215 du règlement intérieur.

Avis - en tant que rapporteur

Les commissions peuvent élaborer un avis sur le rapport de la commission saisie au fond; cet avis porte sur les matières qui relèvent de leur champ de compétence. Les rapporteurs de ces avis sont également chargés de rédiger des amendements de compromis et d’engager des négociations avec les rapporteurs fictifs de l’avis. Articles 56 et 57 ainsi qu’annexe VI du règlement intérieur.

AVIS sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part

13-01-2017 ENVI_AD(2017)595582 PE595.582v02-00 ENVI
Bart STAES

AVIS sur les recommandations à la Commission européenne concernant les négociations du partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (PTCI)

16-04-2015 ENVI_AD(2015)544393 PE544.393v02-00 ENVI
Bart STAES

Avis - en tant que rapporteur fictif

Les groupes politiques désignent un rapporteur fictif pour avis qui suivra l’évolution des travaux et négociera des compromis avec le rapporteur. Article 215 du règlement intérieur

AVIS sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques et modifiant les règlements (UE) n° 1291/2013 et (UE) n° 1316/2013

14-04-2015 CONT_AD(2015)551899 PE551.899v02-00 CONT
Michael THEURER

AVIS sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables aux échanges et aux importations dans l'Union d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux

26-01-2015 ENVI_AD(2015)541295 PE541.295v02-00 ENVI
Michel DANTIN

Questions orales

Les questions avec demande de réponse orale suivie d'un débat, adressées à la Commission européenne, au Conseil ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union, peuvent être déposées par une commission, un groupe politique ou au moins 5 % des députés qui composent le Parlement. Article 136 du règlement intérieur.

Grandes interpellations

Les grandes interpellations avec demande de réponse écrite et débat, adressées à la Commission européenne, au Conseil ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union, peuvent être déposées par une commission, un groupe politique ou au moins 5 % des députés qui composent le Parlement. Article 139 et annexe III du règlement intérieur.

Autres activités parlementaires

Explications de vote écrites

Les députés peuvent expliquer par écrit leur vote en plénière. Article 194 du règlement intérieur.

Établissement du programme-cadre «Horizon Europe» – définition de ses règles de participation et de diffusion (A8-0401/2018 - Dan Nica) NL

17-04-2019

Ik heb voor het dossier Horizon Europa gestemd, het zogenaamde negende kaderprogramma voor onderzoek, omdat het een goede basis legt voor de verdere ontwikkeling van wetenschap en technologie, industriële concurrentie en de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.
We wilden graag de schrapping van de bepaling die het voorzorgsbeginsel vervangt door het innovatieprincipe, omdat dit voor rechtsonzekerheid zorgt.
Onder impuls van de Groenen is het programma Horizon Europa zeer sterk op klimaat gericht, is het gelinkt aan de concretisering van het Parijse klimaatakkoord en moet het vooral toepassingen bevatten waar burgers beter van worden. Geldoverdracht van Horizon Europa naar het Europese defensiefonds is bijvoorbeeld niet toegestaan. Voortaan moeten strategische onderzoeks- en innovatieplannen worden gemaakt met vooraf een multi-stakeholdersbevraging. De selectiecriteria zijn strenger als het over langetermijnprojecten gaat, er wordt een Europese Innovatieraad opgericht die veelbelovende innovaties zal opschalen en kmo's en start-ups zal helpen. Er komt ook meer transparantie bij de follow-up van de besteding van de middelen. De geselecteerde domeinen zijn onder andere gezondheid (opsporen en behandelen van ziektes), de creatieve industrie, de circulaire economie, mobiliteit en energietransitie, duurzame landbouw en duurzaam gebruik van grondstoffen. Bovendien zijn het promoten van gelijke kansen en het zoeken naar genderevenwicht in de evaluatiepanels expliciet in de tekst opgenomen.

Programme d’exécution du programme-cadre «Horizon Europe» (A8-0410/2018 - Christian Ehler) NL

17-04-2019

Ik heb voor het dossier Horizon Europa gestemd, het zogenaamde negende kaderprogramma voor onderzoek, omdat het een goede basis legt voor de verdere ontwikkeling van wetenschap en technologie, industriële concurrentie en de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.
We wilden graag de schrapping van de bepaling die het voorzorgsbeginsel vervangt door het innovatieprincipe, omdat dit voor rechtsonzekerheid zorgt.
Onder impuls van de Groenen is het programma Horizon Europa zeer sterk op klimaat gericht, is het gelinkt aan de concretisering van het Parijse klimaatakkoord en moet het vooral toepassingen bevatten waar burgers beter van worden. Geldoverdracht van Horizon Europa naar het Europese defensiefonds is bijvoorbeeld niet toegestaan. Voortaan moeten strategische onderzoeks- en innovatieplannen gemaakt worden met vooraf een multi-stakeholdersbevraging. De selectiecriteria zijn strenger als het over langetermijnprojecten gaat, er wordt een Europese Innovatieraad opgericht die veelbelovende innovaties zal opschalen en kmo's en start-ups zal helpen. Er komt ook meer transparantie bij de follow-up van de besteding van de middelen. De geselecteerde domeinen zijn onder andere gezondheid (opsporen en behandelen van ziektes), de creatieve industrie, de circulaire economie, mobiliteit en energietransitie, duurzame landbouw en duurzaam gebruik van grondstoffen. Bovendien zijn het promoten van gelijke kansen en het zoeken naar genderevenwicht in de evaluatiepanels expliciet in de tekst opgenomen.

Protection des personnes dénonçant les infractions au droit de l’Union (A8-0398/2018 - Virginie Rozière) NL

16-04-2019

Klokkenluiders die onregelmatigheden vaststellen of misbruik van de wet in hun baan naar buiten willen brengen, hoeven niets meer te vrezen. Een Europese richtlijn zal hen voortaan beschermen tegen mogelijke vergeldingen.
Het duurde enkele jaren voor deze richtlijn er was, maar de krijtlijnen zijn uitgeschreven door de Verts/ALE-Fractie en de ernstige onthullingen van de laatste jaren (WikiLeaks, LuxLeaks, de Panama Papers...) hebben er vaart achter gezet.
Eens de wet van kracht is, kunnen straffen opgelegd worden aan wie weerwraak wil nemen op klokkenluiders. Zij die melding maken van inbreuken op de EU-wetgeving zijn vrijgesteld van burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid als de openbaarmaking van informatie in het algemeen belang is. De richtlijn definieert het toepassingsgebied, bakent grenzen af ten aanzien van de nationale veiligheid en legt verder duidelijke criteria vast omtrent de procedure voor openbaarmaking.
Het had heel wat voeten in de aarde en de onderhandelingen met de lidstaten en de Raad waren bij momenten hard tegen onzacht, maar de deal die is bereikt getuigt van gezond verstand en komt de democratie en de transparantie van de rechtsstaat alleen maar ten goede.

Questions écrites

Les députés peuvent poser un nombre défini de questions avec demande de réponse écrite au président du Conseil européen, au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union. Article 138 et annexe III du règlement intérieur.

Questions à la BCE et concernant le MSU et le MRU

Les députés peuvent poser des questions avec demande de réponse écrite à la BCE ainsi que des questions portant sur le mécanisme de surveillance unique et le mécanisme de résolution unique. Ces questions sont d’abord soumises au président de la commission compétente. Articles 140 et 141 ainsi qu’annexe III du règlement intérieur.

Déclarations écrites (jusqu’au 16 janvier 2017)

***Cet instrument n’existe plus depuis le 16 janvier 2017**. Une déclaration écrite était une initiative portant sur un sujet entrant dans le domaine de compétence de l’Union. Elle pouvait être cosignée par plusieurs députés dans un délai de 3 mois.

DÉCLARATION ÉCRITE sur l'initiative européenne sur le miel au petit-déjeuner et la Journée mondiale des abeilles

11-04-2016 P8_DCL(2016)0033 Caduque
Franc BOGOVIČ Karl-Heinz FLORENZ James NICHOLSON Françoise GROSSETÊTE Frédérique RIES Jo LEINEN Bart STAES Alojz PETERLE Kateřina KONEČNÁ Mairead McGUINNESS Albert DESS Anneli JÄÄTTEENMÄKI Marc TARABELLA Vladimir URUTCHEV Sirpa PIETIKÄINEN Viorica DĂNCILĂ Pavel POC Giovanni LA VIA Elisabeth KÖSTINGER Paolo DE CASTRO Tanja FAJON Milan ZVER Ivo VAJGL Jozo RADOŠ Mark DEMESMAEKER Dubravka ŠUICA Miroslav POCHE Norbert ERDŐS Tomáš ZDECHOVSKÝ György HÖLVÉNYI Benedek JÁVOR Sofia RIBEIRO Marijana PETIR Ivan JAKOVČIĆ Renata BRIANO Rosa D'AMATO Nicola CAPUTO Igor ŠOLTES Annie SCHREIJER-PIERIK Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ Patricija ŠULIN Romana TOMC Bronis ROPĖ Mihai ŢURCANU
Date d'ouverture : 11-04-2016
Échéance : 11-07-2016
Nombre de signataires : 224 - 12-07-2016

DÉCLARATION ÉCRITE sur la chasse au trophée

18-01-2016 P8_DCL(2016)0003 Caduque
Neena GILL Bart STAES Kathleen VAN BREMPT Sirpa PIETIKÄINEN Victor NEGRESCU Catherine BEARDER Stefan ECK Seb DANCE Miriam DALLI Jonás FERNÁNDEZ Eva KAILI
Date d'ouverture : 18-01-2016
Échéance : 18-04-2016
Nombre de signataires : 134 - 19-04-2016

DÉCLARATION ÉCRITE sur la lutte contre le crime organisé

07-09-2015 P8_DCL(2015)0044 Caduque
Laura FERRARA Bart STAES Ingeborg GRÄSSLE Dennis de JONG Monika HOHLMEIER Michael THEURER Sergio Gaetano COFFERATI Petri SARVAMAA Benedek JÁVOR Marco VALLI Barbara SPINELLI Fabio Massimo CASTALDO Ignazio CORRAO
Date d'ouverture : 07-09-2015
Échéance : 07-12-2015
Nombre de signataires : 172 - 08-12-2015

Déclarations

Déclaration originale, signée/datée, archivée par le Parlement européen