Ir-rikonoxximent tad-dritt għal ambjent san

Interpellanza maġġuri għal tweġiba bil-miktub G-001002/2021
lill-Kummissjoni
Artikolu 139 tar-Regoli ta' Proċedura
María Soraya Rodríguez Ramos
f'isem il-Grupp Renew

06-10-2021 G-001002/2021

L-implimentazzjoni u l-infurzar tad-dritt ambjentali tal-UE

Interpellanza maġġuri għal tweġiba bil-miktub G-001001/2021
lill-Kummissjoni
Artikolu 139 tar-Regoli ta' Proċedura
Sven Giegold, Margrete Auken, Rosa D'Amato, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Martin Häusling, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus, Marie Toussaint
f'isem il-Grupp Verts/ALE

12-07-2021 G-001001/2021

Valutazzjoni, min-naħa tal-Kummissjoni, dwar il-kwalità tat-tweġibiet tagħha għall-mistoqsijiet għal tweġiba bil-miktub

Interpellanza maġġuri għal tweġiba bil-miktub G-001002/2020
lill-Kummissjoni
Artikolu 139 tar-Regoli ta' Proċedura
Christine Anderson, Markus Buchheit
f'isem il-Grupp ID

23-09-2020 G-001002/2020

L-interferenza tal-President tal-Kummissjoni fl-elezzjonijiet Kroati — ksur tal-Kodiċi ta' Kondotta għall-Membri tal-Kummissjoni

Interpellanza maġġuri għal tweġiba bil-miktub G-001001/2020
lill-Kummissjoni
Artikolu 139 tar-Regoli ta' Proċedura
Christine Anderson, Jörg Meuthen, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, Peter Kofod, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Gunnar Beck, Lars Patrick Berg, Markus Buchheit, Nicolaus Fest, Maximilian Krah, Joachim Kuhs, Sylvia Limmer, Guido Reil, Bernhard Zimniok
f'isem il-Grupp ID

14-07-2020 G-001001/2020

Ksur tad-drittijiet tat-tfal li l-ġenituri tagħhom jaħdmu fl-Awstrija

Interpellanza maġġuri għal tweġiba bil-miktub b'dibattitu G-000001/2019
lill-Kummissjoni
Artikolu 130b tar-Regoli ta’ Proċedura
Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić, Alojz Peterle

31-01-2019 G-000001/2019

VP/HR - Attivitajiet reċenti ta' terroriżmu statali mill-Iran fl-UE

Interpellanza maġġuri għal tweġiba bil-miktub b'dibattitu G-000008/2018
lill-Kummissjoni
Artikolu 130b tar-Regoli ta’ Proċedura
Anders Primdahl Vistisen, Pavel Telička, Péter Niedermüller, Heinz K. Becker, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Nadja Hirsch, Wolf Klinz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Renate Weber, Marietje Schaake, Igor Gräzin, Norica Nicolai, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Riquet, Jean Arthuis, Bernd Kölmel, Joachim Starbatty, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Bas Belder, Richard Sulík, Raffaele Fitto, Kosma Złotowski, Laurenţiu Rebega, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Antoni Legutko, Lorenzo Cesa, Anders Sellström, Željana Zovko, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Fulvio Martusciello, Esteban González Pons, Milan Zver, Monika Hohlmeier, Cristian Dan Preda, Stefan Gehrold, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Elisabetta Gardini, Lukas Mandl, James Carver, Monika Beňová, Andi Cristea, Theresa Griffin, Pina Picierno, Boris Zala, Doru-Claudian Frunzulică, Dan Nica

06-12-2018 G-000008/2018

Biedja organika u indikazzjonijiet ġeografiċi biex tissaħħaħ l-kompetittività tal-agrikoltura tal-UE

Interpellanza maġġuri għal tweġiba bil-miktub b'dibattitu G-000007/2018
lill-Kummissjoni
Artikolu 130b tar-Regoli ta’ Proċedura
Ivan Jakovčić
f'isem il-Grupp ALDE

08-11-2018 G-000007/2018

Ir-rikonoxximent ta' Jum l-Ewropa bħala festa pubblika bil-għan tal-promozzjoni tal-valuri tal-UE

Interpellanza maġġuri għal tweġiba bil-miktub b'dibattitu G-000006/2018
lill-Kummissjoni
Artikolu 130b tar-Regoli ta’ Proċedura
Ivan Jakovčić
f'isem il-Grupp ALDE

08-06-2018 G-000006/2018

Ksur tad-drittijiet fundamentali tal-bniedem tan-nisa fil-Pakistan

Interpellanza maġġuri għal tweġiba bil-miktub b'dibattitu G-000005/2018
lill-Kummissjoni
Artikolu 130b tar-Regoli ta’ Proċedura
Marijana Petir, Alojz Peterle, Anna Záborská, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Željana Zovko, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Jan Olbrycht, Miroslav Mikolášik, Lars Adaktusson, Luigi Morgano, Arne Gericke, Alberto Cirio, Fulvio Martusciello, Tomáš Zdechovský, Mihai Ţurcanu, Massimiliano Salini, Jadwiga Wiśniewska, Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ivica Tolić, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Kinga Gál, Heinz K. Becker, Tunne Kelam, Bendt Bendtsen, Czesław Adam Siekierski, Norbert Erdős, Giovanni La Via, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Othmar Karas, Paul Rübig, Nuno Melo, Annie Schreijer-Pierik, Angelika Niebler, Patricija Šulin

30-05-2018 G-000005/2018

Iċ-ċelebrazzjoni tal-Jum Internazzjonali tal-Familja (il-15 ta' Mejju)

Interpellanza maġġuri għal tweġiba bil-miktub b'dibattitu G-000004/2018
lill-Kummissjoni
Artikolu 130b tar-Regoli ta’ Proċedura
Jörg Meuthen
f'isem il-Grupp EFDD

26-04-2018 G-000004/2018

Kuntatt

Interpellanzi maġġuri għal tweġiba bil-miktub

L-interpellanzi maġġuri jistgħu jitressqu minn grupp politiku lill-Kunsill, lill-Kummissjoni jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Il-President jivverifika jekk il-mistoqsijiet ikunux ammissibbli. Jekk ikunu ammissibbli, id-destinatarju jrid jirrispondi fi żmien sitt ġimgħat.

Jekk id-destinatarju jonqos milli jwieġeb għall-interpellanza maġġuri fi żmien sitt ġimgħat minn meta tkun intbagħtitlu, l-interpellanza, fuq it-talba tal-awtur, għandha titqiegħed fuq l-abbozz tal-aġenda finali tal-Parlament, u tiġi approvata mill-Konferenza tal-Presidenti.

Malli tasal it-tweġiba bil-miktub, jekk il-Membri jew grupp politiku jew gruppi politiċi li jirrappreżentaw tal-anqas 10% tal-Membri komponenti jitolbu dan, l-interpellanza maġġuri għandha titqiegħed fuq l-abbozz tal-aġenda finali tal-Parlament, u tiġi approvata mill-Konferenza tal-Presidenti.

L-Artikolu 132(2) sa (5) dwar it-tqegħid fuq il-Mejda u l-votazzjoni ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet għandu japplika mutatis mutandis.

Stqarrija ta' Privatezza