Komisijos atsakymų į klausimus, į kuriuos atsakoma raštu, kokybės vertinimas

Išplėstinis paklausimas, į kurį atsakoma raštu G-001002/2020
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 139 straipsnis
Christine Anderson, Markus Buchheit
ID frakcijos vardu

23-09-2020 G-001002/2020

Komisijos Pirmininkės kišimasis į Kroatijos rinkimus. Komisijos narių elgesio kodekso pažeidimas

Išplėstinis paklausimas, į kurį atsakoma raštu G-001001/2020
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 139 straipsnis
Christine Anderson, Jörg Meuthen, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, Peter Kofod, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Gunnar Beck, Lars Patrick Berg, Markus Buchheit, Nicolaus Fest, Maximilian Krah, Joachim Kuhs, Sylvia Limmer, Guido Reil, Bernhard Zimniok
ID frakcijos vardu

14-07-2020 G-001001/2020

Vaikų, kurių tėvai dirba Austrijoje, teisių pažeidimai

Platesnės apimties klausimas, į kurį atsakoma raštu ir dėl kurio diskutuojama G-000001/2019
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis
Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić, Alojz Peterle

31-01-2019 G-000001/2019

Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė. Pastarojo laikotarpio Irano valstybės lygmens teroristiniai veiksmai ES

Platesnės apimties klausimas, į kurį atsakoma raštu ir dėl kurio diskutuojama G-000008/2018
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis
Anders Primdahl Vistisen, Pavel Telička, Péter Niedermüller, Heinz K. Becker, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Nadja Hirsch, Wolf Klinz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Renate Weber, Marietje Schaake, Igor Gräzin, Norica Nicolai, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Riquet, Jean Arthuis, Bernd Kölmel, Joachim Starbatty, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Bas Belder, Richard Sulík, Raffaele Fitto, Kosma Złotowski, Laurenţiu Rebega, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Antoni Legutko, Lorenzo Cesa, Anders Sellström, Željana Zovko, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Fulvio Martusciello, Esteban González Pons, Milan Zver, Monika Hohlmeier, Cristian Dan Preda, Stefan Gehrold, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Elisabetta Gardini, Lukas Mandl, James Carver, Monika Beňová, Andi Cristea, Theresa Griffin, Pina Picierno, Boris Zala, Doru-Claudian Frunzulică, Dan Nica

06-12-2018 G-000008/2018

Ekologinis ūkininkavimas ir geografinės nuorodos ES žemės ūkio konkurencingumui sustiprinti

Platesnės apimties klausimas, į kurį atsakoma raštu ir dėl kurio diskutuojama G-000007/2018
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis
Ivan Jakovčić
ALDE frakcijos vardu

08-11-2018 G-000007/2018

Europos dienos pripažinimas valstybine švente, kuria būtų skatinamos ES vertybės

Platesnės apimties klausimas, į kurį atsakoma raštu ir dėl kurio diskutuojama, Nr. G-000006/2018
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis
Ivan Jakovčić
ALDE frakcijos vardu

08-06-2018 G-000006/2018

Pagrindinių moterų žmogus teisių pažeidimas Pakistane

Platesnės apimties klausimas, į kurį atsakoma raštu ir dėl kurio diskutuojama, G-000005/2018
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis
Marijana Petir, Alojz Peterle, Anna Záborská, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Željana Zovko, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Jan Olbrycht, Miroslav Mikolášik, Lars Adaktusson, Luigi Morgano, Arne Gericke, Alberto Cirio, Fulvio Martusciello, Tomáš Zdechovský, Mihai Ţurcanu, Massimiliano Salini, Jadwiga Wiśniewska, Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ivica Tolić, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Kinga Gál, Heinz K. Becker, Tunne Kelam, Bendt Bendtsen, Czesław Adam Siekierski, Norbert Erdős, Giovanni La Via, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Othmar Karas, Paul Rübig, Nuno Melo, Annie Schreijer-Pierik, Angelika Niebler, Patricija Šulin

30-05-2018 G-000005/2018

Tarptautinės šeimos dienos minėjimas (gegužės 15 d.)

Platesnės apimties klausimas, į kurį atsakoma raštu ir dėl kurio diskutuojama, Nr. G-000004/2018
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis
Jörg Meuthen
EFDD frakcijos vardu

26-04-2018 G-000004/2018

VP/HR - ES atsakas į nederamą seksualinį elgesį pagalbos organizacijose

Platesnės apimties klausimas, į kurį atsakoma raštu ir dėl kurio diskutuojama, G-000003/2018
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis
Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria, Monica Macovei

21-03-2018 G-000003/2018

Europos laivų statybos pramonės padėtis

Platesnės apimties klausimas, į kurį atsakoma raštu ir dėl kurio diskutuojama, G-000002/2018
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis
Ivan Jakovčić
ALDE frakcijos vardu

28-02-2018 G-000002/2018

Kontaktai

Išplėstiniai paklausimai, į kuriuos atsakoma raštu

Išplėstinius paklausimus Tarybai, Komisijai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai gali pateikti frakcija.

Parlamento pirmininkas patikrina, ar paklausimai yra priimtini. Jei jie priimtini, paklausimo adresatas turi atsakyti per šešias savaites.

Jeigu adresatas į paklausimą neatsako per šešias savaites nuo paklausimo perdavimo jam dienos, šis paklausimas jo autoriaus prašymu įrašomas į galutinį Parlamento darbotvarkės projektą ir jį patvirtina Pirmininkų sueiga.

Gavus raštišką atsakymą, išplėstinis paklausimas įtraukiamas į galutinį Parlamento darbotvarkės projektą, jeigu to paprašo Parlamento nariai arba frakcija (-os), sudarantys ne mažiau kaip 10 proc. visų Parlamento narių skaičiaus, ir jį patvirtina Pirmininkų sueiga.

132 straipsnio 2–5 dalys dėl pasiūlymų dėl rezoliucijos pateikimo ir balsavimo dėl jų taikomos mutatis mutandis.