Αξιολόγηση, από την Επιτροπή, της ποιότητας των απαντήσεών της σε ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης

Μείζονος σημασίας επερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης G-001002/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 139 του Κανονισμού
Christine Anderson, Markus Buchheit
εξ ονόματος της Ομάδας ID

23-09-2020 G-001002/2020

Παρέμβαση της Προέδρου της Επιτροπής στις εκλογές στην Κροατία— παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη της Επιτροπής

Μείζονος σημασίας επερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης G-001001/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 139 του Κανονισμού
Christine Anderson, Jörg Meuthen, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, Peter Kofod, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Gunnar Beck, Lars Patrick Berg, Markus Buchheit, Nicolaus Fest, Maximilian Krah, Joachim Kuhs, Sylvia Limmer, Guido Reil, Bernhard Zimniok
εξ ονόματος της Ομάδας ID

14-07-2020 G-001001/2020

Παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών των οποίων οι γονείς εργάζονται στην Αυστρία

Μείζονος σημασίας επερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση G-000001/2019
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130b του Κανονισμού
Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić, Alojz Peterle

31-01-2019 G-000001/2019

VP/HR - Πρόσφατες ενέργειες κρατικής τρομοκρατίας του Ιράν στην ΕΕ

Μείζονος σημασίας επερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση G-000008/2018
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130b του Κανονισμού
Anders Primdahl Vistisen, Pavel Telička, Péter Niedermüller, Heinz K. Becker, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Nadja Hirsch, Wolf Klinz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Renate Weber, Marietje Schaake, Igor Gräzin, Norica Nicolai, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Riquet, Jean Arthuis, Bernd Kölmel, Joachim Starbatty, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Bas Belder, Richard Sulík, Raffaele Fitto, Kosma Złotowski, Laurenţiu Rebega, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Antoni Legutko, Lorenzo Cesa, Anders Sellström, Željana Zovko, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Fulvio Martusciello, Esteban González Pons, Milan Zver, Monika Hohlmeier, Cristian Dan Preda, Stefan Gehrold, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Elisabetta Gardini, Lukas Mandl, James Carver, Monika Beňová, Andi Cristea, Theresa Griffin, Pina Picierno, Boris Zala, Doru-Claudian Frunzulică, Dan Nica

06-12-2018 G-000008/2018

Βιολογική γεωργία και γεωγραφικές ενδείξεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας της ΕΕ

Μείζονος σημασίας επερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση G-000007/2018
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130b του Κανονισμού
Ivan Jakovčić
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

08-11-2018 G-000007/2018

Αναγνώριση της Ημέρας της Ευρώπης ως δημόσιας αργίας, με σκοπό την προώθηση των αξιών της ΕΕ

Μείζονος σημασίας επερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση G-000006/2018
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130β του Κανονισμού
Ivan Jakovčić
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

08-06-2018 G-000006/2018

Παραβίαση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών στο Πακιστάν

Μείζονος σημασίας επερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση G-000005/2018
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130β του Κανονισμού
Marijana Petir, Alojz Peterle, Anna Záborská, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Željana Zovko, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Jan Olbrycht, Miroslav Mikolášik, Lars Adaktusson, Luigi Morgano, Arne Gericke, Alberto Cirio, Fulvio Martusciello, Tomáš Zdechovský, Mihai Ţurcanu, Massimiliano Salini, Jadwiga Wiśniewska, Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ivica Tolić, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Kinga Gál, Heinz K. Becker, Tunne Kelam, Bendt Bendtsen, Czesław Adam Siekierski, Norbert Erdős, Giovanni La Via, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Othmar Karas, Paul Rübig, Nuno Melo, Annie Schreijer-Pierik, Angelika Niebler, Patricija Šulin

30-05-2018 G-000005/2018

Εορτασμός της Διεθνούς Ημέρας της Οικογένειας (15 Μαΐου)

Μείζονος σημασίας επερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση G-000004/2018
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130β του Κανονισμού
Jörg Meuthen
εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

26-04-2018 G-000004/2018

VP/HR - Η απόκριση της ΕΕ στο ζήτημα της αξιόμεμπτης σεξουαλικής συμπεριφοράς στο πλαίσιο οργανισμών παροχής βοήθειας

Μείζονος σημασίας επερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση G-000003/2018
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130β του Κανονισμού
Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria, Monica Macovei

21-03-2018 G-000003/2018

Μείζονος σημασίας επερώτηση - Κατάσταση της ευρωπαϊκής ναυπηγικής βιομηχανίας

Μείζονος σημασίας επερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση G-000002/2018
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130β του Κανονισμού
Ivan Jakovčić
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

28-02-2018 G-000002/2018

Επικοινωνία

Μείζονος σημασίας επερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης

Μείζονος σημασίας επερωτήσεις μπορεί να καταθέσει πολιτική ομάδα προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή ή τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας.

Ο Πρόεδρος εξακριβώνει κατά πόσον οι ερωτήσεις είναι παραδεκτές. Σε αυτή την περίπτωση, ο αποδέκτης οφείλει να απαντήσει εντός έξι εβδομάδων.

Αν ο παραλήπτης δεν απαντήσει στη μείζονος σημασίας επερώτηση εντός έξι εβδομάδων από τη διαβίβασή της σε αυτόν, η επερώτηση εγγράφεται, μετά από αίτημα του συντάκτη της, στο τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης του Κοινοβουλίου και εγκρίνεται από τη Διάσκεψη των Προέδρων.

Με τη λήψη της γραπτής απάντησης και εφόσον το ζητήσουν βουλευτές ή πολιτική ομάδα ή πολιτικές ομάδες που αντιστοιχούν στο 10% τουλάχιστον των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο, η μείζονος σημασίας επερώτηση εγγράφεται στο τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης του Κοινοβουλίου και εγκρίνεται από τη Διάσκεψη των Προέδρων.

Εφαρμόζεται κατ’ αναλογίαν το άρθρο 132 παράγραφοι 2 έως 5 σε ό,τι αφορά την κατάθεση και ψήφιση προτάσεων ψηφίσματος.