Please fill this field
Tadeusz ZWIEFKA Tadeusz ZWIEFKA
Tadeusz ZWIEFKA
Pologne

Date de naissance : , Tuchola

8ème législature Tadeusz ZWIEFKA

Groupes politiques

  • 01-07-2014 / 15-11-2016 : Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) - Membre
  • 16-11-2016 / 01-07-2019 : Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) - Vice-président

Partis nationaux

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Platforma Obywatelska (Pologne)

Membre

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commission des affaires juridiques
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commission des affaires juridiques

Membre suppléant

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commission de la culture et de l'éducation
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Délégation pour les relations avec le Mercosur
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Délégation à l'Assemblée parlementaire euro-latino-américaine
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commission de la culture et de l'éducation

Activités parlementaires principales

Contributions aux débats en séance plénière

Discours prononcés en séance plénière et déclarations écrites relatives aux débats en séance plénière. Article 204 et article 171, paragraphe 11, du règlement intérieur.

Rapport(s) - en tant que rapporteur

Un rapporteur est nommé par la commission parlementaire saisie au fond pour élaborer un rapport sur les propositions législatives, budgétaires ou autres. Les rapporteurs peuvent ce faisant consulter des experts et les parties prenantes. Ils sont également chargés de rédiger des amendements de compromis et d’engager des négociations avec les rapporteurs fictifs. Les rapports adoptés en commission sont ensuite examinés et mis aux voix en séance plénière. Article 55 du règlement intérieur.

Rapport(s) - en tant que rapporteur fictif

Pour chaque rapport, les groupes politiques désignent, au sein de la commission saisie au fond, un rapporteur fictif qui suivra l’évolution des travaux et négociera des compromis avec le rapporteur. Article 215 du règlement intérieur.

Avis - en tant que rapporteur fictif

Les groupes politiques désignent un rapporteur fictif pour avis qui suivra l’évolution des travaux et négociera des compromis avec le rapporteur. Article 215 du règlement intérieur

AVIS concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2015, section IV – Cour de justice

02-02-2017 JURI_AD(2017)594028 PE594.028v02-00 JURI
Gilles LEBRETON

AVIS sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant la directive 96/50/CE du Conseil et la directive 91/672/CEE du Conseil

13-07-2016 JURI_AD(2016)582398 PE582.398v02-00 JURI
Joëlle BERGERON

AVIS sur l'accès du public aux documents (article 116, paragraphe 7) pour la période 2014-2015

18-02-2016 JURI_AD(2016)571798 PE571.798v02-00 JURI
Heidi HAUTALA

Proposition(s) de résolution

Des propositions de résolution sont déposées sur des sujets d’actualité à la demande d’une commission, d’un groupe politique ou d’au moins 5 % des députés. Elles sont mises aux voix en séance plénière. Articles 132, 136, 139 et 144 du règlement intérieur.

Questions orales

Les questions avec demande de réponse orale suivie d'un débat, adressées à la Commission européenne, au Conseil ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union, peuvent être déposées par une commission, un groupe politique ou au moins 5 % des députés qui composent le Parlement. Article 136 du règlement intérieur.

Autres activités parlementaires

Explications de vote écrites

Les députés peuvent expliquer par écrit leur vote en plénière. Article 194 du règlement intérieur.

Mesures légitimes visant à protéger les lanceurs d'alerte qui agissent au nom de l'intérêt public (A8-0295/2017 - Virginie Rozière) PL

24-10-2017

Zgadzam się z założeniem, które pojawia się w tytule sprawozdania, które mówi o tym, że powinniśmy podjąć uzasadnione środki ochrony sygnalistów działających w interesie publicznym podczas ujawniania poufnych informacji posiadanych przez przedsiębiorstwa i organy publiczne. Po przeczytaniu tego raportu pojawia się jednak wiele pytań, w tym pytanie zasadnicze - czy Unia Europejska ma kompetencje w tym obszarze? Czy na pewno chcemy dać ochronę anonimowym donosom, które mogą być składane, by zniesławić i oczernić, a może nawet doprowadzić konkurencyjną firmę do upadku? Czy sygnaliści powinni mieć większe prawa niż ofiary przestępstw i mieć możliwość ingerowania i komentowania dokumentów w prowadzonym śledztwie? Nie zgadzam się z takim podejściem, dlatego też ostatecznie wstrzymałem się w głosowaniu końcowym. Idea raportu jest dobra, jednak treść idzie w złym kierunku, który może zaszkodzić zarówno osobom prywatnym jak i przedsiębiorstwom unijnym.

Application de la directive relative à la médiation (A8-0238/2017 - Kostas Chrysogonos) PL

12-09-2017

Dyrektywa z 2008 roku w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych została wdrożona we wszystkich państwach członkowskich jednak w różnym stopniu. Najważniejsze zidentyfikowane problemy to brak kultury mediacji i nieznajomość tego systemu przez obywateli oraz częsty brak systemu oceny kwalifikacji mediatorów. W czasach, gdy sądy w wielu państwach członkowskich są przeciążone, przez co procesy sądowe ciągną się latami, mediacja ma szansę stać się szybszym, tańszym i na pewno bardziej przyjaznym dla obywateli sposobem dochodzenia swoich roszczeń i rozwiązywania konfliktów - szczególnie na polu prawa rodzinnego. Dlatego tez uważam, że promowanie mediacji i tworzenie systemu, któremu obywatel będzie ufał powinno stać się obowiązkowym elementem każdej strategii reformującej wymiar sprawiedliwości.

Délais de prescription pour les accidents de la route (A8-0206/2017 - Pavel Svoboda) PL

04-07-2017

Przepisy dotyczące przedawnienia określają terminy wniesienia pozwu o odszkodowanie do sądu lub innego właściwego organu. Nasi obywatele są mobilni, przemierzają tysiące kilometrów dróg we wszystkich krajach członkowskich. Wypadki drogowe, w których uczestniczą obywatele innego kraju, są faktem. Wystąpienie z roszczeniem z zagranicy jest często na tyle trudne, że poszkodowani decydują się ostatecznie nie dochodzić swoich praw czy występować o odszkodowanie. Krajowe przepisy dotyczące przedawnienia mogą być bardzo złożone, a poszkodowani i ich pełnomocnicy często nie znają przepisów państw członkowskich, przez które podróżują. Ponadto większość poszkodowanych w wypadkach transgranicznych będzie korzystać z możliwości wnoszenia pozwu w państwie zamieszkania, co oznacza, że sąd rozstrzygający sprawę będzie musiał stosować obce prawo. Obejmuje to także nieznane przepisy dotyczące przedawnienia. Dlatego popieram naszego sprawozdawcę i pomysł, by ustanowić na poziomie unijnym minimalne normy dotyczące ogólnego terminu wystąpienia z roszczeniem, początku biegu tego terminu i jego zawieszenia. To bardzo ułatwi życie naszym obywatelom, którym przydarzy się wypadek drogowy na terytorium innego państwa członkowskiego.

Questions écrites

Les députés peuvent poser un nombre défini de questions avec demande de réponse écrite au président du Conseil européen, au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union. Article 138 et annexe III du règlement intérieur.

Déclarations écrites (jusqu’au 16 janvier 2017)

***Cet instrument n’existe plus depuis le 16 janvier 2017**. Une déclaration écrite était une initiative portant sur un sujet entrant dans le domaine de compétence de l’Union. Elle pouvait être cosignée par plusieurs députés dans un délai de 3 mois.

DÉCLARATION ÉCRITE sur la lutte contre les abus sexuels concernant des enfants sur internet

06-06-2016 P8_DCL(2016)0056 Caduque
Kostas CHRYSOGONOS Tadeusz ZWIEFKA Ramona Nicole MĂNESCU Monika SMOLKOVÁ Takis HADJIGEORGIOU Dubravka ŠUICA António MARINHO E PINTO Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI Kostadinka KUNEVA Miltiadis KYRKOS
Date d'ouverture : 06-06-2016
Échéance : 06-09-2016
Nombre de signataires : 85 - 07-09-2016

Déclarations

Déclaration originale, signée/datée, archivée par le Parlement européen